KSLB 39 INS 1002/2014-A-7
KSLB 39 INS 1002/2014-A-7

USN ESE NÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl sam osoudcem Mgr. Milošem Zbránkem v insolvenční věci dlužníka Rostislava anonymizovano , anonymizovano , IČ 640 56 538, s místem podnikání Gagarinova 796/49, Liberec, PSČ 460 06, o návrhu na předběžné opatření

ta kt o :

Nařizuje se předběžné opatření, jímž se soudnímu e xekutorovi Mgr. Petru Polanské mu, Exekutorský úřad Voroněžská 144 /20 511 Liberec 460 01, umožňuje provádět již nařízenou exekuci vedenou u tohoto exekutorského úřadu pod sp.zn. 131 EX 649/08 prodeje m ne movitostí dlužníka (povinného) Rostislava anonymizovano , anonymizovano , IČ 640 56 538, se sídle m podnikání Gagarinova 796/49, Liberec a jeho manželky-poze mků st. 314/28 trvalý travní porost o v ýměře 462 m2, 314/66 zastavěná plocha a nádvoří o v ýměře 120 m2 , rozestavěná stavba na poze mku 314/66. Vše zapsáno na LV 639 pro katastrální úze mí Horní Hanychov, obec Liberec u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, a to do nabytí právní moci rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka s tím omezením, že dojde-li ke zpeněžení těchto ne movitostí exekutore m v době, kdy běží insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labe m-pobočka v Liberci pod sp.zn., bude v ýtěžek zpeněžení těchto ne movitostí bezodkladně v ydán insolvenčnímu správci.

Odův o dně ní :

Dne 16.1.2014 bylo na základě návrhu dlužníka zahájeno insolvenční řízení. Zahájení insolvenčního řízení oznámil téhož dne insolvenční soud v souladu s ust. § 101 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále jen IZ) vyhláškou č.j.-A-3 zveřejněnou v insolvenčním rejstříku a vyhlášku doručil účastníkům insolvenčního řízení. Dlužník podal insolvenční návrh poté, co po dlouhých nalézacích řízeních, které byly zdržovány účelovými odvoláními dlužníka, bylo zahájeno exekuční řízení, které je rovněž napadáno účelovými odvoláními dlužníka. Ač povinný není schopen splácet včas své závazky delší dobu, což vyplývá i ze samotného insolvenčního návrhu, jeho snahou je prodlužovat dobu uspokojení věřitelů, případně zabránit jejich uspokojení. Tomu nasvědčuje i návrh na změnu stavebníka, který byl podán 11.10.2013 a na jehož základě se snažil zabránit exekuci nem ovitého majetku s tím, že není jeho vlastníkem. Novým stavebníkem měla být příbuzná dlužníka Marie Kolnerová. Ze shora uvedených důvodů má soud za osvědčené, že dlužníkovo jednání je účelné a účelné se jeví i samotné podání insolvenčního návrhu. Podání insolvenčního návrhu má časovou souvislost s nařízenou dražbou exekutora. spojuje ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést. Podle ustanovení § 82 odst. 1 IZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) IZ ve znění novely č. 334/2012 Sb. může předběžným opatřením insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společném u zájmu věřitelů. Z důvodové zprávy k zákonu č. 334/2012 Sb., je zřejmé, že změnou insolvenčního zákona sledoval zákonodárce ten účel, aby nebylo zneužíváno transparentnosti insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením k poškození zájm ů třetích osob nebo dlužníka. Rozšíření důvodů, na základě kterých lze předběžné opatření nařídit, a rovněž rozšíření dopadů předběžného opatření, m á vést k tomu, aby byly eliminovány insolvenční návrhy, resp. jejich účinky, které nesměřují k vyřešení stavu úpadku dlužníka. Mezi takové řadí důvodová zpráva i insolvenční návrhy dlužníků, které nejsou míněny vážně a jejichž podáním sledují dlužníci pouze blokaci exekučních řízení. Soud prostudováním insolvenčního návrhu, jakož i podání dlužníka připojených k návrhu na vydání předběžného opatření dospěl k závěru, že jsou splněny podmínky pro vydání předběžného opatření. Dlužník svým jednáním sleduje pouze jediný cíl, a to překazit nařízenou dražbu. Předběžné opatření je vydáno s omezením, že dojde-li ke zpeněžení těchto nemovitostí exekutorem v době, kdy běží insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci pod sp.zn. KSLB 39 INS 1002/2014 bude výtěžek zpeněžení těchto nem ovitostí bezodkladně vydán insolvenčnímu správci.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, a to k Vrchním u soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi a navrhovatelům se však doručuje i zvlášť. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno účastníkovi zvláštním způsobem. (§ 74 odst. 2 IZ).

V Liberci dne 3. února 2014

Mgr. Miloš Zbránek, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Daniela Vyhlasová