KSHK 45 INS 9886/2010-B-51
č. j. KSHK 45 INS 9886/2010-B-51/celk.2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou v insolvenčním řízení dlužnice: Lucie Jirušková, RČ: 826222/3618, bytem Hořičky 8, 552 05, Hořičky, o návrhu na předběžné opatření

takto: Návrh navrhovatelky Kateřiny Maternové, bytem Kohoutov 144, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, na vydání předběžného opatření doručený soudu dne 20. 2. 2018 se odmítá.

Odůvodnění: Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. 11. 2010, č. j. KSHK 45 INS 9886/2010-A-12 byl zjištěn úpadek dlužnice Lucie Jiruškové (dříve Minářové), RČ: 826222/3618, bytem Hořičky 8, 552 05 Hořičky (dále jen dlužnice ), povoleno řešení jejího úpadku oddlužením a insolvenční správkyní byla ustanovena JUDr. Drahomíra Daňková, IČO: 72084880, sídlem Denisova 385, 506 01 Jičín. Usnesením ze dne 18. 3. 2011, č. j. KSHK 45 INS 9886/2010-B-1 nebylo schváleno oddlužení jako způsob řešení úpadku dlužnice a na její majetek byl prohlášen konkurs, který je projednáván jako nepatrný. Usnesením ze dne 9. 3. 2017, č. j. -B-40 byla z funkce insolvenční správkyně odvolána JUDr. Drahomíra Daňková a novým insolvenčním správcem byla ustanovena společnost JK Insolv, v.o.s., IČO: 04485645, sídlem Údolní 567/33, 602 00 Brno (dále jen insolvenční správce ). Dne 20. 2. 2018 byl insolvenčnímu soudu doručen návrh na vydání předběžného opatření od navrhovatelky Kateřiny Maternové, bytem Kohoutov 144, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (dále jen navrhovatelka ). Navrhovatelka ve svém návrhu žádá zrušení elektronické dražby nemovité věci, a to konkrétně bytové jednotky č. 144/2 nacházející se v budově č. p. 144, která stojí na pozemcích, stavební parcely č. 233/1 a č. 233/2, vše v katastrálním území Kohoutov. Dražba je nařízena na den 28. 2. 2018. Podle navrhovatelky váznou na dané nemovité věci právní vady, a proto se navrhovatelka domáhá toho, aby soud vydal rozhodnutí o předběžném opatření o upuštění od dražby nemovité věci, respektive o nepřípustnosti prodeje zástavy. Dle § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních Podle § 75 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OSŘ ), musí návrh na nařízení předběžného opatření podle § 76 kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření, a musí být z něj patrno, jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá.

Shodu s prvopisem potvrzuje Lenka Paulusová. isir.justi ce.cz

Dle § 75a OSŘ návrh na předběžné opatření, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, předseda senátu odmítne; ustanovení § 43 se nepoužije. Podle § 75b odst. 1 OSŘ je navrhovatel povinen k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 10 000 Kč. Dle § 75b odst. 2 OSŘ nebude-li jistota podle odstavce 1 složena, předseda senátu návrh na předběžné opatření odmítne. Podle § 76 odst. 1 OSŘ může být předběžným opatřením účastníkům uloženo zejména, aby: a) platil výživné v nezbytné míře; b) poskytl alespoň část pracovní odměny, jde-li o trvání pracovního poměru a navrhovatel ze závažných důvodů nepracuje; c) složil peněžitou částku nebo věc do úschovy u soudu; d) nenakládal s určitými věcmi nebo právy; e) něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel. Dle § 76 odst. 2 OSŘ lze předběžným opatřením uložit povinnost někomu jinému než účastníku jen tehdy, lze-li to na něm spravedlivě žádat. Insolvenční soud v souladu s § 75b odst. 2 OSŘ odmítl návrh navrhovatelky na vydání předběžného opatření, jelikož navrhovatelka nesložila jistotu ve výši 10 000 Kč nejpozději ve stejný den, ve který podala u soudu návrh na nařízení předběžného opatření. Insolvenční soud zjistil, že navrhovatelka nesložila na účet soudu žádnou jistotu. Návrh navrhovatelky na vydání předběžného opatření také postrádá některé náležitosti, které jsou stanoveny v § 75 odst. 2 OSŘ, když navrhovatelka ve svém návrhu vůbec nevylíčila skutečnosti, kterými by doložila, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by byl ohrožen výkon soudního rozhodnutí. Vzhledem ke shora uvedenému tedy insolvenční soud odmítl návrh navrhovatelky na vydání předběžného opatření. Insolvenční soud na závěr podotýká, že ohledně nemovité věci, která má být předmětem dražby, respektive ohledně převodu této nemovité věci na navrhovatelku, byl veden incidenční spor, který již byl pravomocně rozhodnut, a to rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 4. 2014, č. j. 45 ICm 519/2011-118 (KSHK 45 INS 9885/2010), kterým bylo určeno, že darovací smlouva, kterou dlužnice a její manžel darovala výše uvedenou nemovitou věc navrhovatelce, je právně neúčinná. Rozsudek soudu prvního stupně byl následně potvrzen odvolacím soudem, konkrétně rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 2. 2015, č. j. 45 ICm 519/2011, 101 VSPH 665/2014-170 (KSHK 45 INS 9885/2010).

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

Hradec Králové 21. února 2018

JUDr. Monika Marčišinová v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Lenka Paulusová.