KSHK 45 INS 7608/2013-B-29
Č. j.: KSHK 45 INS 7608/2013-B-29/celk.2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou v insolvenční věci dlužníka Petra Marka, rč: 650119/1620, IČ: 73602868, bytem Olešnice 143, 517 36 Olešnice, k návrhu švagrové dlužníka Radky Markové, rč: 746123/3384, bytem Čestice 98, 517 41 Čestice

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 09.10.2014, č. j. KSHK 45 INS 7608/2013-B-21 se ve výroku doplňuje tak, že zní:

Soud uděluje za účelem koupě nemovitostí zapsaných na LV č. 371 pro obec Olešnice a k.ú. Olešnice u Rychnova nad Kněžnou, Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to osobám blízkým dlužníku-panu Jiřímu Markovi, rč: 660310/0020, a paní Radce Markové, rč: 746123/3384, oba bytem Čestice 98, 517 41 Čestice.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15.05.2013 byla insolvenční řízení manželů-dlužníka Petra Marka a dlužnice Ivany Markové spojena ke společnému projednání za účelem zefektivnění oddlužení společného jmění manželů s tím, že nadále budou vedena pod sp. zn.. Usnesením ze dne 24.07.2013, č. j. KSHK 45 INS 7608/2011-A-9 byl zjištěn úpadek dlužníků, povoleno řešení jejich úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovena Ing. Lenka Jandurová, se sídlem Dlouhá 103, 500 03 Hradec Králové. Usnesením ze dne 19.12.2013, č. j. KSHK 45 INS 7608/2011-B-15 bylo vyloučeno řízení ve věci manželky dlužníka a nadále je vedeno pod sp. zn. KSHK 45 INS 7610/2013. Následně soud ve věci dlužníka oddlužení neschválil a na majetek dlužníka prohlásil konkurs, který je vedený jako nepatrný. Dlužník vlastní ve společném jmění s manželkou nemovitosti na LV č. 371 v k.ú. Olešnice u Rychnova nad Kněžnou, tyto jsou předmětem zajištění pohledávky věřitele Hypoteční banka, a.s. Podáním doručeným soudu dne 14.05.2014 požádal bratr dlužníka pan Jiří Marek, aby mu soud v řízení dlužníka udělil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, jde-li o nemovitosti na LV č. 371 v k.ú. Olešnice u Rychnova nad Kněžnou, když uvedl, že se nachází v postavení osoby blízké, je bratrem dlužníka. Žadatel žádost odůvodnil tím, že by se stěží hledal zájemce o koupi domu s pozemky, neboť v tomto regionu není příliš možností k získání zaměstnání a dům se nehodí ani pro rekreaci. Navrhl, že je za dům se stavební parcelou a zahradou schopen zaplatit částku odpovídající svou výší přihlášené pohledávce zajištěného věřitele Hypoteční banka, a.s., tedy částku 2.395.000 Kč a dále daň z nabytí nemovitostí ve výši cca 96.000 Kč. Tato částka podstatně převyšuje ocenění nemovitostí dle znaleckého posudku. Insolvenční správce k žádosti sdělil, že dle jeho zjištění se tvrzené skutečnosti panem Jiřím Markem zakládají na pravdě. Dům s pozemky je za cenu nabízenou panem Jiřím Markem za běžných tržních podmínek zřejmě neprodejný. Soud tedy žádosti dlužníka vyhověl usnesením ze dne 09.10.2014, č. j.-B-21. Podáním doručeným soudu dne 01.04.2015 navrhla manželka pana Jiřího Marka (švagrová dlužníka) vydání doplňujícího usnesení, jímž budou účinky usnesení ze dne 09.10.2014 vztaženy i na její osobu, a to z důvodu požadavku Hypoteční banky, a.s., která bude poskytovat úvěr k zaplacení části kupní ceny předmětných nemovitostí, aby byly nemovitosti nabyty do jejich společného jmění manželů. Dle § 295 odst. 1 dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Dle odst. 3 na návrh osob takovýchto osob a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala. Po posouzení předmětného návrhu švagrové dlužníka o to, aby nemovitosti na LV č. 371 v k.ú. Olešnice u Rychnova nad Kněžnou z majetkové podstaty dlužníka mohla získat osoba dlužníku blízká, nebyly soudem shledány skutečnosti, pro které by nemohlo být této žádosti vyhověno, když vzhledem k lokaci nemovitostí a nabízené kupní ceně nelze předpokládat, že by o koupi projevil zájem jiný zájemce s vyšší nabídkovou cenou. Proto soud za podmínek § 295 odst. 3 IZ udělil za účelem koupě uvedených nemovitostí výjimku ze zákazu nabývání majetku mezi osobami blízkými.

Poučení: Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové. Odvolání však může podat pouze osoba, která návrh podala (§ 295 odst. 3 IZ).

V Hradci Králové dne 1. června 2015 JUDr. Monika Marčišinová v. r., samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Tereza Langhammerová