KSHK 45 INS 7435/2011-B-27
Č.j.: KSHK 45 INS 7435/2011-B-27/celk.2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl vyšší soudní úřednicí Janou Janákovou v insolvenční věci dlužnice Blanky Paymové, r. č: 685303/1812, IČ 73666017, bytem 512 45 Rokytnice nad Jizerou-Horní Rokytnice 493, k žádosti insolvenčního správce

takto:

I. Soud uděluje insolvenčnímu správci IREKON, v.o.s., se sídlem Palackého 211, 511 01 Turnov souhlas ke zpeněžení majetkové podstaty dlužníka mimo dražbu, a to: vozidla OA Peugeot 206 rz. 2L4 2497.

II. Prodej bude uskutečněn za cenu 5.000,--Kč přímému zájemci Martinu Krejčímu-autobazar, IČ 49299832, Sedmihorky u Turnova. Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy a převzetí vozidla.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j.-A-32 ze dne 27.09.2011 zjistil soud úpadek dlužnice a zároveň rozhodl o jeho řešení konkurzem. Insolvenčním správcem byla ustanovena společnost IREKON v.o.s., se sídlem 511 01 Turnov, Palackého 211.

Podáním ze dne 22. 10. 2012 požádal insolvenční správce o udělení souhlasu s prodejem majetku, a to mimo dražbu: vozidla OA Peugeot 206 r.z. 2L4 2497, sepsaného do majetkové podstaty dlužníka.

Zástupce věřitelského výboru vyslovil souhlas s prodejem ve výroku uvedeného majetku z majetkové podstaty dlužníka dne 15.10.2012 (čl. B-20/6 spisu).

Podle ust. § 289 odst. 1 Zákona č. 182/2006 Sb. může insolvenční správce uskutečnit prodej mimo dražbu se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Pokud není souhlas insolvenčním soudem a věřitelským výborem udělen, nenabývá smlouva o prodeji mimo dražbu účinnosti.

Po posouzení návrhu insolvenčního správce nebyly soudem shledány skutečnosti, pro které by nemohlo být jeho žádosti vyhověno, a proto za podmínek ust. § 289 IZ rozhodl tak, že návrhu insolvenčního správce zcela vyhověl.

Insolvenční soud může svůj souhlas kdykoli změnit nebo zrušit, event. stanovit jiné podmínky prodeje. Insolvenční správce je výroky tohoto rozhodnutí vázán a v případě změny v podmínkách stanovených soudem, je povinen bezodkladně o tom soud informovat.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Podle ust. § 289 odst. 3 IZ platnost smluv, kterými došlo ke zpeněžení mimo dražbu lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do skončení insolvenčního řízení; jde o incidenční spor.

V Hradci Králové dne 27. prosince 2012 Jana Janáková,v.r. vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Eva Komárková