KSHK 45 INS 6009/2010
KSHK 45 INS 6009/2010 Číslo jednací: 45 ICm 1202/2010-33

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou v právní věci žalobce: IT credit, s.r.o. se sídlem Praha 8, Pernerova 48/494, PSČ. 186 02, IČ: 26444437, zastoupen Mgr. Dagmar Beníkovou, advokátkou se sídlem v Olomouci, PSČ: 772 00, Riegrova 15, proti žalovanému: Mgr. Martin Pavliš, insolvenční správce dlužnice Markéty anonymizovano , anonymizovano , bytem Chrudim, Rooseveltova 595, se sídlem Hlinsko, Adámkova třída 149, PSČ: 539 01,o určení pravosti pohledávky

t a k t o:

I. Žaloba ve znění, aby soud určil pravost pohledávky žalobce ve výši 62 844,--Kč přihlášené do insolvenčního řízení dlužnice Markéty anonymizovano , vedeném před Krajským soudem v Hradci Králové pod sp.zn. 45 INS 6009/2010 se z a m í t á .

II. Žádnému z účastníků soud nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce se žalobou doručenou soudu dne 14.9.2010 domáhal určení pravosti pohledávky ve výši 62.844,--Kč. Pohledávku popřel žalovaný na přezkumném jednání dne 17.8.2010 s odůvodněním, že o nákladech soudního řízení nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, tedy že nebyly věřiteli pravomocně přiznány. Pohledávka v popřené výši 62.844,--Kč přestavuje odměnu advokáta dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem, nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a dále 2x režijní paušál po 300,--Kč + DPH a hotové výdaje za vidimaci listin ve výší 396,--Kč, to vše včetně 20 % DPH. Žalobce uvedl, že do insolvenčního řízení přihlásil pohledávku vůči dlužnici Markétě anonymizovano , kterou uplatnil žalobou na zaplacení u Okresního soudu v Chrudimi, u kterého je vedena pod sp.zn. 103 C 53/2010.

Žalovaný ani dlužnice nepopřeli na přezkumném jednání pohledávku žalobce co do její pravosti a co do jistiny a části příslušenství. Z toho vyplývá, že pohledávka byla v této části zcela zjištěna a nárok žalobce je oprávněný. Dle názoru žalobce jsou náklady řízení včetně odměny advokáta a hotových výdajů příslušenstvím pohledávky a z povahy jejich akcesority pak sledují osud jistiny. Je-li pak jistina byla nepochybně zjištěna, vzniká pak věřiteli nárok na příslušenství pohledávky, mj. i náklady řízení. Nárok žalobce na náhradu nákladů soudního řízení tak nevzniká pravomocným rozhodnutím soudu, nýbrž již podáním důvodné žaloby.

K žalobě připojil žalobu o vydání platebního rozkazu Okresního soudu v Chrudimi ze dne 20.4.2010.

Žalovaný potvrdil, že v průběhu přezkumného jednání popřel část pohledávky žalobce ve výši 62.844,--Kč. Také potvrdil, že řízení se vede u Okresního soudu v Chrudimi pod sp.zn. 103 C 53/2010, v rámci něhož se žalobkyně domáhá vůči dlužnici zaplacení částky, která tvoří jistinu pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení. Jelikož v uvedeném soudním řízení nebylo dosud rozhodnuto a není pravomocně skončeno, nemá žalobce právo na zaplacení náhrady nákladů řízení. Tento nárok by žalobkyni vznikl teprve na základě pravomocného soudního rozhodnutí. Žalovaný odkázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky v rozhodnutí pod j.č. 29 Cdo 238/2007 ze dne 27.9.2007. Žalovaný připojil ke svému vyjádření vyrozumění o popření pohledávky ze dne 19.8.2010 s potvrzením o převzetí obsílky 20.8.2010.

V průběhu jednání před soudem zástupce žalobce sdělil, že řízení před Okresním soudem v Chrudimi bylo zastaveno z důvodu zpětvzetí žaloby.

Soud provedl důkaz přihláškovým spisem žalobce do insolvenčího řízení vedeného před zdejším soudem pod sp.zn. 45 INS 6009/2010, a to :

-přihláškou pohledávky ze dne 19.7.2010 s uvedením výše jistiny 706.962,96 Kč, příslušenství, skládajícího se z úroků z prodlení a nákladů soudního řízení ve výši 143.913,--Kč;

-žalobou o vydání platebního rozkazu ze dne 20.4.2010, kterou se věřitel domáhá po dlužnici zaplacení částky 706.962,96 Kč a nákladů řízení;

-smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 7.12.2009;

-smlouvou o poskytnutí hypotečního úvěru ze dne 31.5.2006;

-fakturou Mgr. Hany Mátlové, notářky na částku 396,--Kč.

Podle ust § 198 odst. 1 insolvenčního zákona / dál IZ / věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčím správcem mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání., tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů ode dne doručení vyrozumění podle ust § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží. Pohledávka popřena co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

V souzeném případě soud zjistil, že žalobce v zákonem stanovené lhůtě podal žalobu o určení pravosti popřené nevykonatelné pohledávky. Vzhledem k právnímu posouzení nároku žalobce z hlediska přiznání nákladů řízení vedeného před jiným soudem o žalobě proti dlužnici před zahájením insolvenčního řízení soud vychází z judikátů Nejvyššího soudu ČR. Nejvyšší soud judikoval tuto právní otázku v stanovisku občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 17.6.1998 k výkladu ustanovení zákona č. 328//1991 Sb a to pod Cpjn 19/98 v bodě XXXVII ve znění, že za náklady účastníků řízení vzniklé jim účastí na konkurzním řízení nelze považovat náklady těch řízení, která se prohlášením konkursu přerušují / § 14 odst. 1 písm. c konkursního zákona /. V občanském soudním řízení platí zásada, že náklady řízení, které vznikají účastníku osobně i jeho zástupci, si každý účastník platí ze svého / § 140 odst. 1 osř /. Právo na náhradu těchto nákladů a vznik pohledávky proti úpadci se pojí až s rozhodnutím soudu podle ust. § 142 až 151 osř. Podobné právní posouzení zaujal NS ČR v případě rozsudku ze dne 27.9.2007 pod sp. zn. 29 Cdo 238/2007. Vzhledem k výše uvedenému lze uzavřít, že žalobci /náklady řízení před okres soudem které nebyly pravomocně přiznány nelze přiznat v insolvenčním / konkursním / řízení.

Výrok o nákladech řízení vyplývá z ust § 202 odst. 1 IZ podle kterého ve sporu o pravost,výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Náklady, které v tomto sporu vznikly insolvenčnímu správci, se hradí z majetkové podstaty, do ní náleží i náhrada nákladů řízení přiznaná insolvečnímu správci.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů od doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 8. března 2011

JUDr. Monika Marčišinová,v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa