KSHK 45 INS 4085/2010
KSHK 45 INS 4085/2010 Číslo jednací: 45 ICm 896/2010-56

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou v právní věci žalobce: PROFI CREDIT Czech, a. s., Jindřišská 24/941, Praha 1, IČ 618 60 069, zast. advokátem JUDr. Milanem Plíškem, Velké náměstí 135, Hradec Králové, proti žalovanému: 1. JUDr. Jan Malý, Resslova 1253, Hradec Králové, insolvenční správce dlužníka Ireny anonymizovano , r anonymizovano , bytem Obránců Míru 18, Předměřice nad Labem, zast. advokátem JUDr. Milanem Jelínkem, Resslova 1253, Hradec Králové, 2. Irena anonymizovano , anonymizovano , bytem Obránců Míru 18, Předměřice nad Labem, o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Určuje se pravost pohledávky žalobce v částce 9 209,--Kč uplatněné v insolvenčním řízení dlužnice Ireny anonymizovano , vedeném před insolvenčním soudem pod sp.zn. 45 INS 4065/2010. II. Řízení se co do částky 18 419,--Kč z a s t a v u j e . III. Soud nepřiznává žádnému z účastníků náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 3.8.2010 domáhal pravosti pohledávky ve výši 27 628,--Kč, přihlášené do insolvenčního řízení dlužnice Ireny anonymizovano , vedeném pod sp. zn. 45 INS 4085/2010. Žalovaní 1, 2 při přezkumném jednání dne 29.6.2010 popřeli část pohledávky žalobce v žalované výši s tím, že výše smluvní odměny uplatněné žalobcem je v rozporu s dobrými mravy. Vyrozumění o popření pohledávky bylo žalobci doručeno dne 23.7.2010.

Žalobce s popřením části pohledávky nesouhlasí. Vysvětlil, že uzavřel s dlužnicí smlouvu o revolvingovém úvěru č. 9100296414 ve znění dodatku ke smlouvě o revolvingovém úvěru a poskytl ji tímto úvěr ve výši 47 628,--Kč. Dlužnice se ve smlouvě zavázala poskytnutý úvěr vrátit ve 36 měsíčních splátkách po 1 323,--Kč, splatných vždy k 25.dni příslušného kalendářního měsíce počínaje měsícem listopad r. 2009. Dlužnice se také zavázala zaplatit žalobci smluvní odměnu za poskytnutí úvěru ve výši 27 628,--Kč. Poskytovaná částka byla dlužnici, po započtení pohledávky na zaplacení smluvní odměny v souladu s čl. 2 smluvních ujednání smlouvy o úvěru, vyplacena na učet sjednaný ve smlouvě. K žalobě připojil smlouvu o revolvingovém úvěru ze dne 21.10.2009, dodatek ke smlouvě ze dne 23.10.2009 a kartu klienta.

Žalovaný insolvenční správce se k žalobě písemně vyjádřil a uvedl, že ve smlouvě o úvěru žalobce stanovil nominální výši úvěru na částku 47 628,--Kč. Z této částky byla vyplacena finanční částka 20 000,--Kč a zbývající část 27 628,--Kč, která byla tvořena smluvní odměnou za poskytnutý úvěr žalobce, jednorázově strhnul a dlužnici vyplatil pouze 20 000,--Kč. Podle splátkového kalendáře dlužnice měla splácet nominální výši půjčky ve 36 měsících po 1 323,--Kč. Dlužnice zaplatila dle splátkového kalendáře 4 celé splátky a pátou splátku ve výši 249,--Kč. Žalovaný poukázal na smluvní vztah s dlužnicí jako fyzickou osobou spotřebitelem s tím, že považuje smluvní odměnu ve výši 138,14 % z reálně vyplacené finanční částky za nemravnou, a to i s ohledem na dobu splácení částky vyplacené. Při 36 měsíčních splátkách tak na každý rok odpovídá smluvní odměna téměř 46,04 % vyplacené částky. Podle žalovaného se jedná o úrok za poskytnutí finančních prostředků. Smluvní vztah v tomto případě je nutno posoudit v souladu s ust. § 262 odst. 4 obchodního zákoníku podle ust. občanského zákoníku a smluvní ujednání týkající se smluvní odměny za rozpor s dobrými mravy podle ust. § 3 občanského zákoníku. Žalovaný odkázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR pod sp. zn. 21 Cdo 1484/2004, který posuzuje podobný případ. Žalovaný s odkazem na ust. § 39 obč. zák. považuje ujednání o smluvní odměně za absolutně neplatné s tím, že tento nárok žalobci nevznikl.

Žalovaná č. 2 se k žalobě nevyjádřila.

V průběhu jednání před soudem žalovaný č. 1 uznal pohledávku žalobci do výše 9 209,--Kč a žalobce žádal o zastavení řízení co do částky 18 419,--Kč.

Oba účastníci vycházeli z několika rozhodnutí Vrchního soudu v Praze /např. pod sp. zn. 15Cmo 162/2010/, podle právního názoru, kterého lze přiznat žalobci na požadované smluvní odměně 1/3 toho nároku.

Vzhledem k předmětu sporu soud vycházel ze svých zjištění v insolvenčním řízení, zejména z protokolu o přezkumném jednání a obsahu přihlášené pohledávky žalobce.

Jiné důkazy provedené nebyly a účastníci řízení žádné další důkazy nenavrhovali.

Vzhledem k výše uvedenému soud rozhodl tak, jak to vyplývá z výrokové části tohoto rozhodnutí. Výrok o nákladech řízení vyplývá z ust. § 202 ods. 1 zák. č. 182/2006 Sb. v platném znění.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě do patnácti dnů od doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

V Hradci Králové dne 12. dubna 2011

JUDr. Monika Marčišinová, v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Jeřábková Jana