KSHK 45 INS 33561/2013-A-15
Č.j.: KSHK 45 INS 33561/2013-A-15/celk. 3

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v insolvenční věci dlužníka: Optim Trade s.r.o., IČ 27481794, Eliščino nábřeží 280/23, 500 03 Hradec Králové zahájené na návrh věřitele: Lumen Energy a.s., IČ 26090660, Na Radosti 184/59, 155 21 Praha 5-Zličín, o návrhu na předběžné opatření a ustanovení předběžného správce

takto:

Soud n a ř i z u j e toto předběžné opatření:

I. Soud ustanovuje předběžným správcem dlužníka BANKRUPCY TRUSTEES, v.o.s., IČ 28978617, Svatokřížská 57, 538 42 Ronov nad Doubravou .

II. Soud ukládá předběžnému správci, aby provést opatření k zabezpečení dlužníkova majetku před jeho zmenšením, přezkoumat dlužníkovo účetnictví, přijímat plnění od osob, které mají závazky vůči dlužníkovi a plnit úkoly nařízené dlužníkovi týkající se dispozicí s majetkovou podstatou podle bodu III. výroku tohoto usnesení.

III. Soud dlužníkovi zakazuje činit jakékoliv úkony týkající se majetkové podstaty včetně obvyklého hospodaření bez souhlasu předběžného správce.

IV. Soud ukládá dlužníkovi, aby: -bez souhlasu předběžného správce nenakládal s věcmi movitými a nemovitými (nebo jejich částmi), právy či jiným majetkem, které má ve svém vlastnictví, který může náležet do majetkové podstaty (§ 113 odst. 1 IZ); -své peněžité závazky ke třetím osobám plnil pouze se souhlasem předběžného správce; -poskytl předběžnému správci všestrannou součinnost, zejména dbal jeho pokynů (§ 210 odst. 1 IZ);

V. Soud nařizuje osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale pouze předběžnému správci (§ 113 odst. 1 IZ).

VI. Soud nařizuje tomu, kdo má u sebe dlužníkův majetek, který může náležet do majetkové podstaty dlužníka, aby na výzvu předběžného správce umožnil jeho prohlídku a jeho ocenění (§ 213 IZ).

Odůvodnění:

Dne 25.11.2013 byl insolvenčnímu soudu doručen insolvenční návrh věřitele Lumen Energy a.s., IČ 26090660, Praha 5 na zahájení insolvenčního řízení na majetek dlužníka Optim Trade s.r.o., IČ 27481794, Hradec Králové. Zahájení insolvenčního řízení bylo oznámeno vyhláškou čj.-A-2 zveřejněnou v insolvenčním rejstříku dne 25.11.2013 ve 13:25 hodin.

Dne 13.1.2014 byl insolvenčním soudu doručen návrh věřitele na nařízení předběžného opatření a ustanovení předběžného správce. Věřitel v návrhu uvedl, že je dosud obchodním partnerem dlužníka. Na základě smluv na dodávku elektřiny a plynu dodává dlužníkovi elektřinu a plyn. Dlužník dál tyto komodity přeprodává svým koncovým zákazníkům. Obchod s elektřinou a plynem je stále hlavní podnikatelskou činností dlužníka. Věřitel má informace o tom, že dlužník pozastavil většinu plateb vůči svým věřitelům, a to přestože měsíčně přicházely na jeho účet finanční prostředky v řádech několika milionů korun českých a že tyto platby jsou jednatelem společnosti zpronevěřovány. Věřitel se rozhodl proti tehdejšímu jednateli dlužníka podat trestní oznámení. Na základě tohoto trestního oznámení byly zahájeny úkony trestního řízení ve věci zvlášť závažného zločinu zpronevěry a poškozování věřitele. Trestní řízení je vedeno Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, Odborem Hospodářské kriminality SKPV, pod čj. KRPH-111836-33/ČT-2013-050080. Věřitel dále vyjádřil názor, že ke dni podání tohoto návrhu existuje významný rozdíl mezi účetním stavem na pokladně či účtech dlužníka a stavem skutečným. Na účet dlužníka i nadále přichází finanční prostředky od koncových zákazníků dlužníka, když většina smluv na dodávku elektřiny či plynu, které dlužník uzavřel s koncovými zákazníky, doposud vypovězena nebyla. I přes tyto příchozí platby však dlužník neplní své závazky vůči věřitelům a existuje tak reálná obava, že dlužník nadále nakládá s majetkem náležejícím do majetkové podstaty tak, že tím poškozuje oprávněné zájmy věřitelů. Věřitel ke svým tvrzením předložil kopii trestního oznámení na jednatele a společníka obchodní společnosti Optim Trade s.r.o., IČ 27481794.

Podle § 113 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ) je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Insolvenční soud vyzval dlužníka usnesením ze dne 27.11.2013, čj. KSHK 45 INS 33561/2013-A-3 k předložení písemného vyjádření k insolvenčnímu návrhu, k předložení sezamu majetku, seznamu závazků a seznamu zaměstnanců, a to ve lhůtě 7 dnů od doručení výzvy. Dlužníkovi byla výzva doručena dne 9.12.2013 do datové schrány fikcí v souladu s § 49 občanského soudního řádu. Dlužník do dnešního dne požadované listiny nepředložil a zůstává nekontaktní.

Do současné doby přihlásili své pohledávky do předmětného insolvenčního řízení tři věřitelé

Na základě shora uvedených skutečností dospěl insolvenční soud k závěru, že jsou splněny podmínky § 113 odst. 1 IZ a insolvenční soud považuje návrh věřitele na vydání předběžného opatření a ustanovení předběžného správce za odůvodněný. Dlužník není kontaktní, výzvě soudu nevyhověl a vzhledem k probíhajícímu trestnímu řízení vůči osobě jednatele dlužníka existují důvody hodné zvláštního zřetele, kdy je třeba zabránit možným změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů..

Opatřením předsedy insolvenčního soudu byl předběžným insolvenčním správcem jmenován BANKRUPCY TRUSTEES, v.o.s., Ronov nad Doubravou.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze dlužník (§ 113 odst. 4 IZ). Odvolání lze podat do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Toto předběžné opatření omezuje dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou nad rámec stanovený v § 111 IZ.

Nemůže-li předběžný správce dosáhnout úplného zjištění majetkové podstaty proto, že mu nebyla poskytnuta požadovaná součinnost, oznámí to insolvenčnímu soudu a navrhne mu přijetí příslušného opatření.

Předběžné opatření je vykonatelné, jakmile bylo doručeno tomu, komu ukládá povinnost (§ 76d písm. b) o.s.ř.).

V Hradci Králové dne 16. ledna 2014

JUDr. Jolana Maršíková, v.r. samosoudkyně v zastoupení za JUDr. Moniku Marčišinovou samosoudkyni

Za správnost vyhotovení: Tereza Macháčková