KSHK 45 INS 28474/2013-A-24
Č.j.: KSHK 45 INS 28474/2013-A-24/celk. 3

USNESENÍ Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v insolvenční věci dlužníka Exkluzivní česká vejce, a.s., IČ 28993039, Lesní 369, 533 45 Opatovice nad Labem, zahájené na návrh věřitele Československé obchodní banky, a. s., IČ 00001350, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, o návrhu na předběžné opatření

takto:

Soud n a ř i z u j e toto předběžné opatření:

I. Započtení vzájemných pohledávek dlužníka Exkluzivní česká vejce, a.s., IČ 28993039, Lesní 369, 533 45 Opatovice nad Labem, a jeho věřitelů na dobu do právní moci rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu se zakazuje.

II. Soud ukládá dlužníkovi, aby -bez souhlasu předběžného správce nenakládal s věcmi movitými a nemovitými (nebo jejich částmi), právy či jiným majetkem, které má ve svém vlastnictví, který může náležet do majetkové podstaty (§ 113 odst. 1 IZ); -své peněžité závazky ke třetím osobám plnil pouze se souhlasem předběžného správce; -poskytl předběžnému správci všestrannou součinnost, zejména dbal jeho pokynů (§ 210 odst. 1 IZ).

III. Soud nařizuje osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale pouze předběžnému správci (§ 113 odst. 1 IZ), a to na bankovní účet majetkové podstaty dlužníka č.ú. 2109692169/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

IV. Soud nařizuje tomu, kdo má u sebe dlužníkův majetek, který může náležet do majetkové podstaty dlužníka, aby na výzvu předběžného správce umožnil jeho prohlídku a jeho ocenění (§ 213 IZ).

Odůvodnění:

K návrhu věřitele Československé obchodní banky, a. s. zahájil insolvenční soud ve věci dlužníka Exkluzivní česká vejce, a.s. insolvenční řízení vyhláškou KSHK 45 INS 28474/2013-A-2 ze dne 14.10.2013 zveřejněnou v insolvenčním rejstříku téhož dne.

Podáním doručeným soudu dne 5.11.2013 požádal předběžný správce soud o nařízení ve výroku uvedeného předběžného opatření. Správce uvedl, že má důvodnou obavu, že by mohlo docházet k vyvádění majetku dlužníka přes osoby, které dle názoru správce tvoří s dlužníkem koncern. O tom, že tato obava může být důvodná, svědčí i skutečnost, že byla značná část účetnictví zadržena Kriminálním úřadem finanční správy. Navíc z informací obsažených v insolvenčním rejstříku je patrno, že dlužník se pokusil směnnou smlouvou ze dne 21.8.2013 disponovat-převádět nemovitosti v katastru obce Radomyšl. Správci byla nájemcem předložena nájemní smlouva, dle které došlo k pronájmu nemovitostí dlužníka, movitých věcí či uzavření smluv o poskytování služeb. V této smlouvě se TEKRO, spol. s r.o. zavazuje poskytovat dlužníkovi nezanedbatelné finanční plnění, když však nikde není uveden bankovní účet, na který má být plněno. Plnění je specifikováno pouze tak, že nastane do 14 dnů po obdržení faktury. Není vyloučeno, že na účty dlužníka nebude ničeho připisováno a dané závazky budou hrazeny formou zápočtů, případně že dané prostředky se do majetkové podstaty nedostanou či budou vyvedeny. Správce vyzval předmětného nájemníka k plnění na jeho účet, nicméně není vyloučena existence i jiných pohledávek dlužníka. Zároveň na adrese sídla dlužníka sídlí i další právnická osoba. Dále v Radomyšli je možné, že se movitý majetek dlužníka může nacházet i v budovách ve vlastnictví společnosti VELOPA, s.r.o. Dle názoru správce je tak nutné z důvodu zabezpečení přístupu k veškerému dlužníkova majetku uložit povinnost třetím osobám umožnit správci přístup k majetku dlužníka.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti předběžný správce požádal insolvenční soud o nařízení ve výroku uvedeného předběžného opatření.

Podle § 82 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ), předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak.

Podle § 82 odst. 3 písm. c) IZ neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, může insolvenční soud z důvodů hodných zvláštního zřetele předběžným opatřením rovněž zakázat pro určité případy nebo na určitou dobu započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele.

Podle § 113 odst. 1 IZ je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti soud posoudil návrh předběžného správce na nařízení předběžného opatření jako důvodný, a proto v souladu s § 82 ve spojení s § 113 IZ rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze dlužník (§ 113 odst. 4 IZ). Odvolání lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Lhůta je zachována, je-li v poslední den lhůtě učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Toto předběžné opatření omezuje dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou nad rámec stanovený v § 111 IZ.

Nemůže-li předběžný správce dosáhnout úplného zjištění majetkové podstaty proto, že mu nebyla poskytnuta požadovaná součinnost, oznámí to insolvenčnímu soudu a navrhne mu přijetí příslušného opatření.

Předběžné opatření je vykonatelné, jakmile bylo doručeno tomu, komu ukládá povinnost (§ 76d písm. b) o.s.ř.).

V Hradci Králové dne 8. listopadu 2013

JUDr. Pavel Voseček v.r., samosoudce

Za správnost vyhotovení: Dana Kvasničková