KSHK 45 INS 27373/2013-A-22
Č.j.: KSHK 45 INS 27373/2013-A-22/celk. 3

USNESENÍ Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v insolvenční věci dlužníka Begokon CZ, s.r.o., IČ 28099796, Velký Dvůr 861, 691 23 Pohořelice, zahájené na návrh věřitele UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242, Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4-Michle, Česká republika, o návrhu na předběžné opatření

takto:

Soud n a ř i z u j e toto předběžné opatření:

I. Započtení vzájemných pohledávek dlužníka Begokon CZ, s.r.o., IČ 28099796, Velký Dvůr 861, 691 23 Pohořelice, a jeho věřitelů na dobu do právní moci rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu se zakazuje.

II. Soud ukládá dlužníkovi, aby -bez souhlasu předběžného správce nenakládal s věcmi movitými a nemovitými (nebo jejich částmi), právy či jiným majetkem, které má ve svém vlastnictví, který může náležet do majetkové podstaty (§ 113 odst. 1 IZ); -své peněžité závazky ke třetím osobám plnil pouze se souhlasem předběžného správce; -poskytl předběžnému správci všestrannou součinnost, zejména dbal jeho pokynů (§ 210 odst. 1 IZ).

III. Soud nařizuje osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale pouze předběžnému správci (§ 113 odst. 1 IZ), a to na bankovní účet majetkové podstaty dlužníka č.ú. 2109692185/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

IV. Soud nařizuje tomu, kdo má u sebe dlužníkův majetek, který může náležet do majetkové podstaty dlužníka, aby na výzvu předběžného správce umožnil jeho prohlídku a jeho ocenění (§ 213 IZ).

Odůvodnění:

K návrhu věřitele UniCredit Bank Czech Republic, a.s. zahájil insolvenční soud ve věci dlužníka Begokon CZ, s.r.o. insolvenční řízení vyhláškou-A-2 ze dne 2.10.2013 zveřejněnou v insolvenčním rejstříku téhož dne.

Podáním doručeným soudu dne 5.11.2013 požádal předběžný správce soud o nařízení ve výroku uvedeného předběžného opatření. Správce uvedl, že mu bylo nájemci předloženo hned několik nájemních smluv, které byly uzavřeny den před zahájením insolvenčního řízení či již v době běžícího insolvenčního řízení, dle kterých došlo k pronájmu nemovitostí dlužníka, movitých věcí či uzavření smluv o poskytování služeb. Ve všech těchto smlouvách se třetí subjekt zavazuje poskytovat dlužníkovi nezanedbatelné finanční plnění, když však nikde není uveden bankovní účet, na který má být plněno. Plnění je specifikováno pouze tak,

že nastane do 15 dnů po obdržení faktury. Není vyloučeno, že na účty dlužníka nebude ničeho připisováno a dané závazky budou hrazeny formou zápočtů, případně že dané prostředky se do majetkové podstaty nedostanou či budou vyvedeny. Správce vyzval předmětné nájemníky k plnění na jeho účet, nicméně není vyloučena existence i jiných pohledávek dlužníka. Správce má důvodnou obavu, že by mohlo docházet k vyvádění majetku dlužníka přes osoby, které dle názoru správce tvoří s dlužníkem koncern. O tom, že tato obava může být důvodná, svědčí i skutečnost, že byla část účetnictví zadržena Kriminálním úřadem finanční správy. Dále pak správce v jiném řízení u dlužníka Exkluzivní česká vejce, a.s. IČ 28993039, zjistil, že tento dlužník se pokusil směnit své nemovitosti v obci Radomyšl listinou ze dne 21.8.2013. Společnost Exkluzivní česká vejce a.s. má totožný statutární orgán v osobě paní Márie Gondové. Na adrese sídla dlužníka sídlí i další tři právnické osoby, když tak dle názoru správce je nutné z důvodu zabezpečení přístupu k veškerému dlužníkovu majetku uložit povinnost třetím osobám umožnit správci přístup k majetku dlužníka.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti předběžný správce požádal insolvenční soud o nařízení ve výroku uvedeného předběžného opatření.

Podle § 82 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ), předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak.

Podle § 82 odst. 3 písm. c) IZ neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, může insolvenční soud z důvodů hodných zvláštního zřetele předběžným opatřením rovněž zakázat pro určité případy nebo na určitou dobu započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele.

Podle § 113 odst. 1 IZ je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti soud posoudil návrh předběžného správce na nařízení předběžného opatření jako důvodný, a proto v souladu s § 82 ve spojení s § 113 IZ rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze dlužník (§ 113 odst. 4 IZ). Odvolání lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Lhůta je zachována, je-li v poslední den lhůtě učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Toto předběžné opatření omezuje dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou nad rámec stanovený v § 111 IZ.

Nemůže-li předběžný správce dosáhnout úplného zjištění majetkové podstaty proto, že mu nebyla poskytnuta požadovaná součinnost, oznámí to insolvenčnímu soudu a navrhne mu přijetí příslušného opatření.

Předběžné opatření je vykonatelné, jakmile bylo doručeno tomu, komu ukládá povinnost (§ 76d písm. b) o.s.ř.).

V Hradci Králové dne 8. listopadu 2013

JUDr. Pavel Voseček v.r., samosoudce

Za správnost vyhotovení: Dana Kvasničková