KSHK 45 INS 26122/2012-B-25
Č. j.: KSHK 45 INS 26122/2012-B-25/celk.2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou v insolvenční věci dlužníka Jaroslava Freibergera, rč: 750531/3255, IČ: 69142840, bytem Zaloňov 2, 551 01 Zaloňov, k žádosti insolvenčního správce

takto:

I. Soud uděluje za účelem koupě movitých věcí vedených pod pol. č. 1-14 v soupisu majetkové podstaty dlužníka na č. listu B-2 výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to osobě blízké dlužníku paní Boženě Ságnerové, bytem Okružní 246, 551 01 Jaroměř.

II. Soud uděluje insolvenčnímu správci JUDr. Petru Wildtovi, Ph.D., se sídlem Bohuslava Martinů 1038, 500 02 Hradec Králové, souhlas ke zpeněžení movitých věcí vedených pod pol. č. 1-14 v soupisu majetkové podstaty dlužníka na č. listu B-2 prodejem mimo dražbu, a to zájemci paní Boženě Ságnerové, bytem Okružní 246, 551 01 Jaroměř, za souhrnnou kupní cenu ve výši 6.300 Kč.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 06.03.2013, č.j.-A-6 byl zjištěn úpadek dlužníka Jaroslava Freibergera, bytem Zaloňov 2, 551 01 Zaloňov, a insolvenčním správcem ustanoven JUDr. Petr Wildt, Ph.D., se sídlem Bohuslava Martinů 1038, 500 02 Hradec Králové. Usnesením ze dne 22.10.2013, č.j.-B-11 soud odmítl návrh dlužníka na povolení oddlužení a na jeho majetek prohlásil konkurs. Podáním doručeným soudu dne sdělil insolvenční správce, že dlužník měl ve společném jmění manželů s paní Hanou Freibergerovou movité věci citované pod pol. č. 1-16. S ohledem na skutečnost, že závazky dlužníka převyšují hodnotu majetku, který náležel do společného jmění manželů, a proto nebylo možné společné jmění manželů vypořádat, zahrnuly se dle ust. § 274 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ), uvedené movité věci pod pol. č. 1-16 do majetkové podstaty dlužníka; soupis majetkové podstaty je zveřejněn na č. listu B- 2. Sdělil, že o movité věci pod pol. č. 1-14 projevila zájem paní Božena Ságnerová, bytem Okružní 246, 551 01 Jaroměř, která učinila nabídku na odkup těchto movitých věcí za kupní cenu ve výši 6.300 Kč s tím, že paní Božena Ságnerová je jedinou osobou, která projevila o uvedené movité věci zájem. Dle insolvenčního správce se jeví způsob zpeněžení movitých věcí přímým prodejem jako nejvhodnější. Insolvenční správce tak požádal soud o udělení souhlasu s přímým prodejem movitých věcí sepsaných v majetkové podstatě dlužníka vedené na č. listu B-2 pod pol. č. 1-14 zájemkyni paní Boženě Ságnerové, a to za souhrnnou kupní cenu ve výši 6.300 Kč. K žádosti připojil souhlas zástupce věřitelů Finanční úřad pro Královéhradecký kraj-Územní pracoviště v Náchodě ze dne 29.05.2014 s prodejem movitých věcí.

Insolvenční správce dále sdělil, že bylo následně zjištěno, že zájemkyně paní Božena Ságnerová je osobou blízkou dlužníka a je tak dle ust. § 295 IZ vyloučena z možnosti nabýt majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka. Insolvenční soud proto současně s žádosti o udělení souhlasu s prodejem předmětných movitých věcí požádal insolvenční soud o to, aby udělil paní Boženě Ságnerové, bytem Okružní 246, 551 01 Jaroměř, jako osobě dlužníku blízké výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Podle ust. § 289 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ), prodej mimo dražbu může insolvenční správce uskutečnit se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Při udělení souhlasu může insolvenční soud stanovit podmínky prodeje. Dokud není souhlas insolvenčním soudem a věřitelským výborem udělen, nenabývá smlouva o prodeji mimo dražbu účinnosti. Dle odst. 2 při prodeji mimo dražbu lze kupní cenu stanovit pod cenu odhadní. Insolvenční správce přitom přihlédne i k nákladům, které by jinak bylo nutné vynaložit na správu zpeněžovaného majetku. Dle ust. § 295 odst. 1 dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Dle odst. 3 na návrh takovýchto osob a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala. Po posouzení žádosti insolvenčního správce o to, aby movité věci pod pol. č. 1-14 z majetkové podstaty dlužníka mohla získat osoba dlužníku blízká, nebyly soudem shledány skutečnosti, pro které by nemohlo být této žádosti vyhověno, když paní Božena Ságnerová jako osoba dlužníku blízká je jediným zájemcem o koupi movitých věcí, a tedy mu za podmínek ust. § 295 odst. 3 IZ udělil za účelem koupě předmětných movitých věcí výjimku ze zákazu nabývání majetku mezi osobami blízkými. Současně soud k návrhu insolvenčního správce v souladu s ust. § 289 IZ vyslovil souhlas s prodejem movitých věcí pod pol. č. 1-14 z majetkové podstaty dlužníka, a to za podmínek uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti výroku ad. I. usnesení je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové. Odvolání však může podat pouze osoba, která návrh podala (ust. § 295 odst. 3 IZ). Proti výroku ad. II. usnesení není odvolání přípustné. Platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku (§ 289 odst. 3 IZ).

V Hradci Králové dne 11. září 2014

JUDr. Monika Marčišinová v. r., samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Tereza Macháčková