KSHK 45 INS 25921/2013-A-8
Č.j.: KSHK 45 INS 25921/2013-A-8/celk.2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou ve věci návrhu na zahájení insolvenčního řízení na majetek dlužnice Jitky Brožové, rč: 735620/3591, IČO 66827787, Nad Poříčskou 452, 541 01, Trutnov,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové dne 29.10.2013, č.j. KSHK 45 INS 25921/2013-A-6 se ve výroku mění tak, že zní:

Dlužnice Jitka Brožová, rč: 735620/3591, IČO 66827787, Nad Poříčskou 452, 541 01, Trutnov, je povinna ve lhůtě 8 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatit příkazem k úhradě na účet insolvenčního soudu číslo 6015-0006828511/0710, vedený u České národní banky Hradec Králové, zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,--Kč.

Při úhradě uveďte náš desetimístný variabilní symbol 0482592113, konstantní symbol 0308, specifický symbol 66827787 (Vaše IČO) a platby neslučujte.

Odůvodnění:

K insolvenčnímu návrhu dlužnice Jitky Brožové, IČO 66827787, Nad Poříčskou 452, 541 01, Trutnov, bylo vyhláškou Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18.09.2013, č.j. KSHK 45 INS 25921/2013-A-2 oznámeno ve věci dlužnice zahájení insolvenčního řízení.

Usnesení dne 29.10.2013, č.j.-A-6 bylo dlužnici uloženo zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Dne 01.11.2013 se dlužnice odvolala proti tomuto usnesení s tím, že není schopna uhradit určenou zálohu 50.000,-Kč. V současné době je schopna zaplatit částku 5.000,-Kč. Dalších 45.000,-Kč by mohla zaplatit formou splátek dle prodeje zboží. Zároveň požádala o ustanovení předběžného insolvenčního správce, neboť ji hrozí vystěhování z provozovny pro neplacení nájmu.

Podle § 108 odst.1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ), insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích.Podle odst.2 výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč. Je-li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně. Podle odst.3 nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit. Dle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Po přezkoumání podaného odvolání dospěl insolvenční soud k závěru, že lze v daném případě dlužnici vyhovět, a tedy v souladu s ust. § 95 IZ změnil napadené rozhodnutí tak, že dlužnici uložil zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení v částce 10.000,-Kč. K návrhu na ustanovení předběžného insolvenčního správce soud uvádí, že po složení zálohy na náklady insolvenčního řízení bude ve věci neprodleně rozhodnuto o úpadku a ustanovení insolvenčního správce.

Poučení: Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné a lze je podat do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání (ust. § 108 odst. 3 část věty před středníkem IZ).

Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné (ust. § 83 část věty před středníkem IZ).

V Hradci Králové dne 20 . listopadu 2013

JUDr. Monika Marčišinová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Eva Komárková