KSHK 45 INS 24630/2014-B-20
Č. j. : KSHK 45 INS 24630/2014-B-20/celk.3

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou v insolvenčním řízení dlužníků Karla Šišky, rč: 550711/2303, IČO 66267269, a Ludmily Šiškové, rč: 565701/0359, IČO 45907153, oba bytem V Zahradách 296, 582 81 Habry, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty a o žádosti insolvenčního správce,

takto:

I. Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků Karla Šišky, rč: 550711/2303, IČO 66267269, a Ludmily Šiškové, rč: 565701/0359, IČO 45907153, oba bytem V Zahradách 296, 582 81 Habry, a to ohledně nemovitých věci: spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 ke stavební parcele č. 36, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez čísla popisného nebo evidenčního, zemědělská stavba, a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 ke stavební parcele č. 37, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba Vysoká Libeň, č. p. 32, objekt k bydlení, všech nemovitých věcí zapsaných na listu vlastnictví č. 90 pro obec Mělnické Vtelno, katastrální území Vysoká Libeň, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Mělník.

II. Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků, a to nemovitostí specifikovaných v bodu I. výroku tohoto usnesení, rovněž v působnosti věřitelského výboru.

Odůvodnění:

Insolvenční soud usnesením soudu čj.-A-9 ze dne 28.11.2014 zjistil úpadek v záhlaví označených dlužníků, povolil řešení jejich úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Leoše Maternu, se sídlem Sv. Čecha 268, 506 01 Jičín. Usnesením ze dne 30.06.2015, čj.-B-15, soud schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře a zpeněžením majetkové podstaty, a to: -spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 k budově bez čísla popisného nebo evidenčního, postavené na stavební parcele č. 36, a ke stavební parcele č. 36, -spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 k budově Vysoká Libeň č.p. 32, postavené na stavební parcele č. 37, a ke stavební parcele č. 37, všech nemovitostí zapsaných na LV č. 92 pro obec Mělnické Vtelno a katastrální území Vysoká Libeň v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Mělník. Podáním doručeným soudu dne 18.03.2016 insolvenční správce sdělil, že sourozenci dlužníka paní Eva Černá, rč: 525222/141, bytem Chorušická 117, Radouň, 277 38 Mělnické Vtelno, a Jiří Šiška, rč: 570317/0242, bytem Alšova 1226, 277 11 Neratovice (dále jen zájemci ), nabídli odkoupení podílu dlužníka na nemovitostech specifikovaných ve výroku I. tohoto rozhodnutí s tím, že by každý nabyl podíl o velikosti 1/6, za který nabízí každý kupní cenu ve výši 75.000,-Kč, celkem tedy za podíl dlužníků 1/3 kupní cenu ve výši 150.000,-Kč. Insolvenční správce uvedl, že dle posudku realitní kanceláře z roku 2014 činí tržní cena podílu dlužníka cca 206.000,-Kč s tím, že zájemci však uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a také poplatky za vkladové řízení, když navíc odpadá případná provize za zpeněžení realitní kanceláří. Nadto dále uvedl, že podíly na nemovitých věcech se zpeněžují velice obtížně. Podáním doručeným soudu dne 22.03.2016 zájemci požádali soud, aby jim dle § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), udělil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků jako sourozencům dlužníka, tj. osobám blízkým podle § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ ), a to za podmínek uvedených již v podání insolvenčního správce ze dne 18.03.2016. Podle § 22 odst. 1 OZ osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen partner ); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí. Dle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Podle § 295 odst. 3 věta prvá IZ na návrh osoby uvedených v odstavci 1 a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Podle § 66 odst. 1 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení poklesne počet členů věřitelského výboru ustanoveného schůzí věřitelů na méně než 3, vykonává působnost věřitelského výboru až do potvrzení nové volby nebo doplňující volby členů věřitelského výboru do počtu nejméně 3 a za podmínek stanovených v odstavci 2 až do jmenování prozatímního věřitelského výboru insolvenční soud. Z insolvenčního spisu bylo zjištěno, že prozatímní věřitelský výbor nebyl ustanoven a volba prozatímního věřitelského výboru nebyla dosud učiněna. Insolvenční soud tak dle § 66 odst. 1 IZ vykonává působnost věřitelského orgánu do doby, než bude jmenován věřitelský orgán. Insolvenční soud vykonávající působnost věřitelského orgánu namísto prozatímního věřitelského výboru nemá proti návrhu insolvenčního správce povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků námitek.

Vzhledem ke shora uvedenému soud žádosti zájemců v souladu s § 295 IZ vyhověl a rozhodl o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Soud takto zároveň rozhodl také v působnosti věřitelského orgánu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Hradci Králové dne 11. května 2016

JUDr. Monika Marčišinová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Tereza Langhammerová