KSHK 45 INS 22772/2013-B-25
Č. j. : KSHK 45 INS 22772/2013-B-25/celk.3

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou v insolvenčním řízení dlužníků Tomáše Efenberka, rč: 720709/3388, IČO 66801524, a Lucie Efenberkové, rč: 825822/3380, oba bytem Zálesní Lhota 30, 514 01 Studenec, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty a o žádosti insolvenčního správce,

takto:

I. Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků Tomáše Efenberka, rč: 720709/3388, IČO 66801524, a Lucie Efenberkové, rč: 825822/3380, oba bytem Zálesní Lhota 30, 514 01 Studenec, a to ohledně nemovitých věcí: bytové jednotky č. 30/3 v budově Zálesní Lhota čp. 30, postavené na stavební parcele č. st. 263, zapsané na listu vlastnictví č. 384 pro obec Studenec, katastrální území Zálesní Lhota, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Semily, spoluvlastnického podílu o velikosti 706/4194 na společných částech budovy Zálesní Lhota čp. 30, postavené na stavební parcele č. st. 263, a ke stavební parcele č. 263, zapsaných na listu vlastnictví č. 299 pro obec Studenec, katastrální území Zálesní Lhota, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Semily, a to s podmínkou zpeněžení za minimální kupní cenu 562.766,-Kč.

II. Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků, a to nemovitostí specifikovaných v bodu I. výroku tohoto usnesení rovněž v působnosti věřitelského výboru

Odůvodnění:

Insolvenční soud usnesením soudu čj.-A-13 ze dne 18.12.2013 zjistil úpadek v záhlaví označených dlužníků, povolil řešení jejich úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil společnost Ing. Hanu Slavíkovou, se sídlem Skálova 466, 511 01 Turnov. Usnesením ze dne 23.09.2014, čj.-B-12, soud schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře a zpeněžením majetkové podstaty, a to: bytové jednotky č. 30/3 v budově Zálesní Lhota čp. 30, postavené na stavební parcele č. st. 263, zapsané na listu vlastnictví č. 384 pro obec Studenec, katastrální území Zálesní isir.justi ce.cz

Lhota, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Semily, spoluvlastnického podílu o velikosti 706/4194 na společných částech budovy Zálesní Lhota čp. 30, postavené na stavební parcele č. st. 263, a ke stavební parcele č. 263, zapsaných na listu vlastnictví č. 299 pro obec Studenec, katastrální území Zálesní Lhota, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Semily. Podáním doručeným soudu dne 07.03.2016 a 10.03.2016 požádala neteř dlužníků Lenka Efenberková, nar. 04.06.1994, bytem Zálesní Lhota 145, 514 01 Studenec, dle § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků jako osoba blízká podle § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ ). Neteř dlužníků jako zájemce o koupi ve výroku specifikovaných nemovitých věcí nabídla odkoupení za podmínek stanovených zajištěným věřitelem. Podáním doručeným soudu dne 13.04.2016 předložil insolvenční správce pokyn zajištěného věřitele Hypoteční banka, a.s., ke správě a zpeněžení zajištěného majetku, kdy zajištěný věřitel udělil pokyn ke zpeněžení ve výroku specifikovaných nemovitých věcí prodejem mimo dražbu, kdy minimální kupní cena bude stanovena dle ocenění znaleckým posudkem s tím, že daň z nabytí uhradí kupující nad rámec kupní ceny. Podáním doručeným soudu dne 29.04.2016, doplněným dne 11.05.2016, insolvenční správkyně připojila svůj souhlas s tím, aby neteř dlužníků mohla nabýt ve výroku specifikované nemovité věci. a uvedla, že znalecké ocenění činí 550.000,-Kč. K zajištěnému věřiteli uvedla, že jeho přihlášená pohledávka činí 503.892,38,-Kč, náklady na odměnu insolvenční správkyně činí 54.874,-Kč včetně DPH a náklady na vypracování znaleckého posudku 4.000,-Kč; celkem tedy 562.766,-Kč. Podle § 22 odst. 1 OZ osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen partner ); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí. Dle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Podle § 295 odst. 3 věta prvá IZ na návrh osoby uvedených v odstavci 1 a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Podle § 66 odst. 1 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení poklesne počet členů věřitelského výboru ustanoveného schůzí věřitelů na méně než 3, vykonává působnost věřitelského výboru až do potvrzení nové volby nebo doplňující volby členů věřitelského výboru do počtu nejméně 3 a za podmínek stanovených v odstavci 2 až do jmenování prozatímního věřitelského výboru insolvenční soud.

Z insolvenčního spisu bylo zjištěno, že prozatímní věřitelský výbor nebyl ustanoven a volba prozatímního věřitelského výboru nebyla dosud učiněna. Insolvenční soud tak dle § 66 odst. 1 IZ vykonává působnost věřitelského orgánu do doby, než bude jmenován věřitelský orgán. Insolvenční soud vykonávající působnost věřitelského orgánu namísto prozatímního věřitelského výboru nemá proti návrhu insolvenčního správce povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka námitek. Vzhledem ke shora uvedenému soud žádosti insolvenčního správce v souladu s § 295 IZ vyhověl a rozhodl o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Hradci Králové dne 25. května 2016

JUDr. Monika Marčišinová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Tereza Langhammerová