KSHK 45 INS 22702/2012-B-38
čj. KSHK 45 INS 22702/2012-B-38/celk.3

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou v insolvenční věci dlužníků Jaroslava Matouška, RČ: 671015/0062, a Jaroslavy Matouškové, RČ: 676203/1056, obou bytem Chotěvice 181, 543 71 Chotěvice, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

I. Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků Jaroslava Matouška, RČ: 671015/0062, a Jaroslavy Matouškové, RČ: 676203/1056, obou bytem Chotěvice 181, 543 71 Chotěvice, pro Terezu Matouškovou, nar. 23.09.1990, bytem Chotěvice 181, 543 71 Chotěvice, a to ohledně nemovitostí: budovy Chotěvice čp. 181 stavební parcely č. 301 pozemkové parcely č. 2473/9 pozemkové parcely č. 2473/23 pozemkové parcely č. 2473/27 všech zapsaných na listu vlastnictví č. 325 pro obec a katastrální území Chotěvice v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Trutnov.

II. Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků, a to nemovitostí specifikovaných v bodu I. výroku tohoto rozhodnutí rovněž v působnosti věřitelského výboru.

Odůvodnění: Usnesením čj.-A-9, které nabylo právní moci dne 05.03.2013, byla spojena ke společnému řízení insolvenční řízení ve věcech vedených u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn.(dlužník Jaroslav Matoušek) a sp.zn. KSHK 45 INS 22703/2012 (dlužnice Jaroslava Matoušková) s tím, že insolvenční řízení bude nadále vedeno pod sp.zn.. Krajský soud v Hradci Králové usnesením soudu čj.-A-10 ze dne 28.05.2013 zjistil úpadek v záhlaví označených dlužníků, povolil řešení jejich úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Ing. Dalibora Janduru, se sídlem Dlouhá 103, 500 03 Hradec Králové. Usnesením ze dne 12.11.2013, čj.-B-9, které nabylo právní moci dne 03.12.2013, soud schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře a zpeněžením majetkové podstaty, a to rodinného domu čp. 181 nacházejícím se na pozemku st.p.č. 301 v části obce Chotěvice, pozemku st.p.č. 301, pozemku p.p.č. 2473/9, pozemku p.p.č. 2473/23 a pozemku p.p.č. 2473/27, vše zapsané na LV č. 325, Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, pro obec a k.ú. Chotěvice. Podáním doručeným soudu dne 03.10.2014 insolvenční správce soudu sdělil, že opakovaně poskytoval součinnost dceři dlužníků, které se pomocí makléře zřejmě podařilo zajistit financování odkupu rodinného domu čp. 181 nacházejícího se na pozemku st.p.č. 301 v části obce a obci Chotěvice v předjímané částce kupní ceny 980.000,-Kč, která umožní vypořádání přihlášených pohledávek věřitelů. Insolvenční správce obdržel prozatím ústní ujištění, že by poskytnutí úvěru již nic nemělo bránit, s ohledem na podanou žádost o výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, kde Tereza Matoušková konfirmuje uvedené skutečnosti, pak insolvenční správce předjímá, že v případě udělení výjimky by zpeněžení mohlo být realizováno v relativně krátké době. Insolvenční správce s ohledem na povahu žádosti souhlasí s tím, že prodej nemovitých věcí z majetkové podstaty dlužníků do vlastnictví jejich dcery je nejvhodnějším konkrétním řešením úpadku vzhledem k naplnění jak společného zájmu věřitelů na maximálním uspokojení, tak sociálně stabilizační funkce oddlužení pro futuro, a proto udělení výjimky doporučuje. Insolvenční soud dne 15.10.2014 vyzval všechny věřitele dlužníka, aby se ve lhůtě do 5 dnů písemně vyjádřili, zda souhlasí s návrhem na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků pro jejich dceru s tím, že v případě, že se ve stanovené lhůtě věřitelé nevyjádří, insolvenční soud bude mít za to, že s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka nemají námitek. Výzva byla věřitelům dlužníků doručena ve dnech 16.10.2014, 17.10.2014, 20.10.2014 a 21.10.2014. Dne 17.10.2014 sdělil zajištěný věřitel Mgr. David Koncz, IČ: 66253080, soudní exekutor se sídlem Exekutorský úřad Cheb, 26. dubna 10, 350 02 Cheb, že nemá proti povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků námitek. Dne 21.10.2014 sdělil věřitel EOS KSI Česká republika, s.r.o., IČ: 25117483, se sídlem Novodvorská 994, 142 21 Praha 4, že souhlasí s návrhem na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků pro jejich dceru Terezu Matouškovou. Dne 22.10.2014 sdělil zajištěný věřitel Mgr. Kamil Košina, IČ: 43876439, soudní exekutor se sídlem Zdíkov 79, 384 73 Stachy, že souhlasí s návrhem na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků pro jejich dceru Terezu Matouškovou. Dne 23.10.2014 sdělil zajištěný věřitel Matco, s.r.o., IČ: 26425033, se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1-Malá Strana, že souhlasí s návrhem na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků pro jejich dceru Terezu Matouškovou. Dne 30.10.2014 sdělil věřitel Generali Pojišťovna, a.s., IČ: 61859869, se sídlem Bělehradská 132, 120 00 Praha 2, že souhlasí s návrhem na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků pro jejich dceru Terezu Matouškovou. Věřitelé Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 41197518, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, IČ: 46354182, SMART Capital, a.s., IČ: 26865297, DIGI Czech Republic, s.r.o., IČ: 27569390, O2 Czech Republic a.s. (dříve Telefónica Czech Republic, a.s.), IČ: 60193336, JUDr. Jan Fendrych, IČ: 75128446, soudní exekutor, a Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, na výzvu soudu nereagovali a soud má tak za to, že s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků nemají námitek. Podle § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ ) osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen partner ); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí. Dle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Podle § 295 odst. 3 věta prvá IZ na návrh osoby uvedených v odstavci 1 a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Podle § 66 odst. 1 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení poklesne počet členů věřitelského výboru ustanoveného schůzí věřitelů na méně než 3, vykonává působnost věřitelského výboru až do potvrzení nové volby nebo doplňující volby členů věřitelského výboru do počtu nejméně 3 a za podmínek stanovených v odstavci 2 až do jmenování prozatímního věřitelského výboru insolvenční soud. Z insolvenčního spisu bylo zjištěno, že prozatímní věřitelský výbor nebyl ustanoven a volba prozatímního věřitelského výboru nebyla dosud učiněna. Insolvenční soud tak dle § 66 odst. 1 IZ vykonává působnost věřitelského orgánu do doby, než bude jmenován věřitelský orgán. Insolvenční soud vykonávající působnost věřitelského orgánu namísto prozatímního věřitelského výboru nemá proti návrhu insolvenčního správce povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků námitek. Vzhledem ke shora uvedenému soud žádosti o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty v souladu s § 295 IZ vyhověl a rozhodl o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Hradci Králové dne 24. listopadu 2014

JUDr. Monika Marčišinová, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Eva Komárková