KSHK 45 INS 22639/2011-B-46
Č. j.: KSHK 45 INS 22639/2011-B-46/celk.3

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou v insolvenčním řízení dlužnice Blanky anonymizovano , rč: 735803/3441, bytem Na Stráni 1629, 250 88 Čelákovice, o povolení výjimky ze zákazu nabývaní majetku z majetkové podstaty,

takto:

I. Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice Blanky anonymizovano , rč: 735803/3441, bytem Na Stráni 1629, 250 88 Čelákovice, a to ohledně nemovitých věcí: -spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 ke stavební parcele č. st. 256, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba Rovnáčov č.p. 58, rodinný dům, a -spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 k pozemkové parcele č. 656/25, zahrada, všech nemovitých věcí zapsaných na listu vlastnictví č. 289 pro obec Studenec, katastrální území Rovnáčov, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Semily. II. Soud uděluje insolvenčnímu správci Ing. Jakubu Harvanovi, se sídlem Palackého 175, 511 01 Turnov, souhlas ke zpeněžení nemovitých věcí specifikovaných ve výroku I. tohoto rozhodnutí mimo dražbu. III. Nemovitý majetek uvedený ve výroku I. tohoto rozhodnutí bude prodán manželům Lence anonymizovano , anonymizovano , a Robertu anonymizovano , nar. 25.05.1969, oba bytem Studenec 285, 512 33 Studenec u Horek, a to za kupní cenu 400.000,-Kč včetně daně z nabytí.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29.05.2012, č.j. KSHK 45 INS 22639/2011-A-21, byl zjištěn úpadek dlužnice a insolvenčním správcem ustanoven Ing. Jakub Harvan, se sídlem Palackého 175, 511 01 Turnov. Na schůzi věřitelů konané dne 19.07.2012 nebyl přítomen žádný z věřitelů. Věřitel Česká spořitelna, a.s., doručil hlasovací lístek s návrhem na ustanovení do funkce zástupce věřitelů, na základě kterého soud usnesením potvrdil volbu zástupce věřitelů společnosti Česká spořitelna, a.s. isir.justi ce.cz

Usnesením ze dne 27.03.2013, čj.-B-15, bylo povoleno řešení úpadku dlužnice oddlužením a schváleno oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Dne 10.02.2015 na čl. B-35 spisu insolvenční správce předložil soudu aktualizovaný soupis majetkové podstaty, do kterého nově zahrnul nemovité věci uvedené ve výroku I. tohoto rozhodnutí a sdělil, že nově sepsaný nemovitý majetek dlužnice nabyla usnesením soudu o dědictví 25 D 316/2013-31 ze dne 07.10.2013. Podáním doručeným soudu dne 27.06.2016 insolvenční správce požádal o udělení souhlasu s prodejem nemovitých věcí uvedených ve výroku I. tohoto rozhodnutí. Uvedl, že se o zpeněžení neúspěšně pokoušel od května 2015, kdy jednal se zájemcem, se kterým však jednání nevedla ke zdárnému konci. Dlužnice po celou dobu poskytovala potřebnou součinnost. Následně projevili zájem o koupi manželé Lenka a Robert anonymizovano , a to za kupní cenu 400.000,-Kč včetně daně z nabytí, kterou s ohledem na lokalitu, stav nemovitých věcí a skutečnost, že se jedná o spoluvlastnický podíl, shledal insolvenční správce cenou obvyklou. Současně insolvenční správce soudu předložil dle § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) žádost Lenky a Roberta anonymizovano , osob blízkých podle § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ ), o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice. Dne 25.08.2016 soud zaslal zástupci věřitelů Česká spořitelna, a.s., žádost insolvenčního správce a žádost osob blízkých dlužnici a vyzval jej, aby se ve lhůtě do 7 dnů od doručení této výzvy k těmto žádostem vyjádřil s tím, že pokud se ve stanovené lhůtě nevyjádří, bude mít insolvenční soud za to, že proti podaným žádostem nemá námitek. Výzva byla zástupci věřitelů doručena 26.08.2016. Zástupce věřitelů se ve stanovené lhůtě nijak nevyjádřil. Soud má proto za to, že proti podaným žádostem nemá námitek a tedy s nimi souhlasí. Podle § 22 odst. 1 OZ osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen partner ); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí. Dle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Podle § 295 odst. 3 věta prvá IZ na návrh osoby uvedených v odstavci 1 a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Insolvenční soud může svůj souhlas kdykoli změnit nebo zrušit, event. stanovit jiné podmínky prodeje. Insolvenční správce je výroky tohoto rozhodnutí vázán a v případě změny v podmínkách stanovených soudem, je povinen bezodkladně o tom soud informovat. Podle § 299 odst. 2 IZ zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v konkurzu zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle § 289 odst. 1 IZ prodej mimo dražbu může insolvenční správce uskutečnit se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Při udělení souhlasu může insolvenční soud stanovit podmínky prodeje. Dokud není souhlas insolvenčním soudem a věřitelským výborem udělen, nenabývá smlouva o prodeji mimo dražbu účinnosti. Souhlas insolvenčního soudu a věřitelského výboru není nutný k prodeji věcí bezprostředně ohrožených zkázou nebo znehodnocením, jakož i věcí běžně zcizovaných při pokračujícím provozu dlužníkova podniku. Vzhledem ke shora uvedenému soud žádostem v souladu s § 295 odst. 3 IZ a § 289 odst. 1 IZ vyhověl a rozhodl o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice, když zároveň udělil insolvenčnímu správci souhlas ke zpeněžení nemovitých věcí tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku (§ 289 odst. 3 IZ).

V Hradci Králové dne 12. září 2016 JUDr. Monika Marčišinová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Tereza Langhammerová