KSHK 45 INS 22286/2012-A-22
Č.j.: KSHK 45 INS 22286/2012-A-22/celk.1

USNESENÍ Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou v insolvenční věci dlužníka Martina Havelky, rč: 690828/3052, bytem Bobr 34, 542 01, Žacléř 1, zahájené k návrhu věřitele ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s., IČ 27826597, se sídlem Tyršova 1438/38, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, Česká republika, k odvolání věřitele takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21.12.2012 č.j. KSHK 45 INS 22286/2012-A-19 se zrušuje. Odůvodnění:

K návrhu věřitele ČESKÁ ÚVĚROVÁ POKLADNA a.s. bylo vyhláškou Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 03.09.2012 oznámeno ve věci dlužníka Martina Havelky zahájení insolvenčního řízení. Usnesením vydaným vyšší soudní úřednicí dne 21.12.2012 bylo insolvenční řízení zastaveno pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, neboť tato nebyla navrhovatelem k výzvě soudu ze dne 26.09.2012 uhrazena. Toto usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 31.12.2012. Včasným odvoláním ze dne 14.01.2013 se navrhovatel domáhal zrušení rozhodnutí o zastavení řízení s tím, že dodatečně zálohu na náklady insolvenčního řízení složil. Ustanovení § 374 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř.) stanoví, že je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním. Z insolvenčního spisu soud zjistil, že dne 08.01.2013 navrhovatel složil na účet insolvenčního soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

Insolvenční soud tedy po přezkoumání tvrzení odvolatele dospěl k závěru, že podané odvolání je důvodné a je možné, aby mu bylo v plném rozsahu zcela vyhověno, když zaplacením zálohy byla zhojena skutečnost, pro kterou byla insolvenční řízení zastaveno, a tedy postupoval v souladu s ust. § 374 odst. 3 o.s.ř. a napadené rozhodnutí zrušil.

Poučení: Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné a lze je podat do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Hradci Králové dne 11. února 2013 JUDr. Monika Marčišinová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Eva Komárková