KSHK 45 INS 2174/2010
KSHK 45 INS 2174/2010 Číslo jednací: 45 ICm 890/2010-62

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou v v právní věci žalobce: CETELEM ČR, a.s. se sídlem Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, IČ: 25085689, proti žalovanému: IREKON, v.o.s., IČ: 28781309 se sídlem Palackého 211, 511 01 Turnov, insolvenční správce dlužníka Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem Němčice 127, 561 18 Němčice, zastoupen Mgr. Alešem Bursou, advokátem se sídlem v Liberci 1, PSČ: 460 01, Mozartova 679/21, o určení pravosti pohledávky

ta kto:

I. Žaloba ve znění, aby soud určil pravost pohledávky žalobce ve výši 25 509,--Kč přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka Martina anonymizovano , vedeném před insolvenčním soudem v Hradci Králové pod sp.zn. 45 INS 2174/2010, se z a m í t á.

II. Žádnému z účastníků soud nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou doručenou Krajskému soudu v Hradci Králové dne 29.7.2010 domáhal určení pravosti pohledávky ve výši 25 509,--Kč přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka Martina anonymizovano vedeném v insolvenčním řízení pod sp. zn. 45 INS 2174/2010. Pohledávka žalobce vyplývá z poskytnutého spotřebitelského úvěru č. 4277454669001 ze dne 30.11.2003, který byl poskytnut dlužníkovi ve výši 27.440,--Kč. Dlužník se zavázal splácet úvěr v měsíčních splátkách ve výši 1 330,--Kč splatných vždy k 15. dni v měsíci počínaje dnem 15.12.2003. Dne 18.10.2005 žalobce odstoupil od úvěrové smlouvy dle příslušného ustanovení všeobecných podmínek spotřebitelského úvěru čl. III-6. VÚP v důsledku prodlení dlužníka se splácením úvěru. Odstoupení od smlouvy nabylo účinnosti dnem 30.11.2005 a dluh dlužníka ve výši 17.961,--Kč se stal splatným v celém rozsahu. V souladu s čl. IV Všeobecných podmínek spotřebitelského úvěru má žalobce právo na smluvní pokutu ve výši 8 % z každé částky, s jejímž splacením se dlužník dostal do prodlení víc než 30 dnů. Žalobce vyčíslil dlužnou částku ke dni splatnosti úvěru tak, že tvoří na dlužných splátkách částku 10 640,--Kč, na nesplacené jistině částku 6 685,--Kč a smluvní pokutě částku 636,--Kč. Žalobce také požaduje zaplacení úroku z prodlení z částky 17 961,--Kč od 1. 12. 2005 do 25.5.2010 ve výši 7.548,--Kč. Žalobce dále poukázal na ust. čl. V-12 Všeobecných podmínek spotřebitelského úvěru, které jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí spotřebitelského úvěru a na čl V-5, kde dlužník prohlásil, že v souladu s ust. § 401 Obchodního zákona se promlčecí doba práv vzniklých ze smlouvy a ze zajištění závazku prodlužuje na dobu 10 let od okamžiku, kdy začne běžet zákonná promlčecí doba. Promlčecí doba v daném případě začala plynout u splátky úvěru ke dni 15.3.2005, kdy byla splatná a k datu podání žaloby tato 10-letá promlčecí doba neuplynula

Žalovaný se k žalobě písemně vyjádřil a uvedl, že pohledávku žalobce v průběhu přezkumného jednání popřel z důvodu promlčení a věřitele o tom vyrozuměl dne 15.7.2010. Žalovaný je toho právního názoru, že aplikace ust § 401 obchodního zákona není v dané věci možná, protože smlouva o poskytnutí spotřebitelského úvěru byla uzavřena v režimu občanského zákoníku. Dlužník podepsal obecné prohlášení o tom, že se seznámil s obchodními podmínkami a nepodepsal samostatné prohlášení požadované ust. § 401 obchodního zákona. Také ust.§ 55 občanského zákona vylučuje odchylku od zákona v neprospěch spotřebitele, zejména vzdání se práv, které mu zákon poskytuje, nebo by mohly zhoršit jeho postavení. V daném případě by užití obchodního zákona o prodloužení promlčecí doby zhoršením postavení bylo.

Soud provedl důkaz přihláškovým spisem žalobce v insolvenčním řízení pod sp. zn. 45 INS 2174/2010, a to přihláškou pohledávky ze dne 22.6.2010 s uvedení výše jistiny 17 961,--Kč ze smlouvy o poskytnutí spotřebitelského úvěru ze dne 30.11.2003, zákonný úrok ve výši 7 548,--Kč z částky 17.961,--Kč za období od 1.12.2009 do 25.5.2010. Žalobce připojil žádost o smlouvu o poskytnutí spotřebitelského úvěru uzavřenou s dlužníkem ze dne 30.11.2003 s uvedením výše úvěru 27 440,--Kč, měsíčních splátek 24 ve výši 1 330,--Kč s první splátkou 15.12.1003. Ke smlouvě žalobce předložil všeobecné podmínky spotřebitel úvěru, písemné odstoupení od úvěrové smlouvy ze dne 18.10.2005 a výpis z úvěrového učtu. Z protokolu o přezkumném jednání ze dne 1.7.1010 vyplývá, že žalovaný ve funkci insolvenčního správce popřel pohledávku ve výši 25.509,--Kč z důvodu promlčení.

Z písemného vyrozumění žalobci doručení mu 15.7.2010 vyplývá, že byl insolvenčním správcem řádně vyrozuměn o popření pohledávky a uvedení důvodu popření s následným poučením dle příslušného ustanovení insolvenčního zákona.

Podle ust § 192 odst. 1 insolvenčního zákona / dál IZ /, mohou dlužník a insolvenční správce popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek.,jednotliví věřitelé toto právo nemají. Podle ust § 198 ods. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání., tato lhůta neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle ust § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží, pohledávka popřena co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Soud na základě shora zjištěného skutkového stavu dospěl k těmto právním závěrům: Mezi dlužníkem a věřitelem byla uzavřena smlouva o poskytnutí spotřebitelského úvěru dne 30.11.2003, na základě které věřitel poskytl dlužníkovi úvěr ve výši 27 440,--Kč. Dlužník se zavázal splatit úvěr v měsíčních splátkách ve výši 1 330,--Kč po dobu 24 měsíců k 15 dni v měsíci s první splátkou 15.12.2003. Poslední splátka tak měla být zaplacena dne 15.12.2005. Pohledávku věřitel přihlásil do insolvenčního řízení dne 22.6.2010. Žalobce odkázal na čl. V-5 Obchod. zák . Všeobecných úvěrových podmínek jako nedílné součásti žádosti-smlouvy o poskytnutí úvěru s tím, že dlužník podpisem smlouvy souhlasil s prodloužením promlčecí lhůty v souladu s ust § 401 Obchod. Zák. Pohledávka se stala splatnou ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy ke dni 30.11.2005.

Podle ust § 408 odst. 1 obchodního zákoníku strana, vůči níž se právo promlčuje, může písemným prohlášením druhé smluvní straně prodloužit promlčecí lhůtu, a to i opakovaně, celková promlčecí doba nesmí být delší než 10 let od doby, kdy počala poprvé běžet. Toto prohlášení lze učinit i před počátkem běhu promlčecí doby. Podle názoru soudu pouhý podpis dlužníka nesplňuje náležitosti písemného projevu a jednoznačné vůle dlužníka s prodloužením promlčecí doby.

Jestliže citované ustanovení stanovuje písemné prohlášení strany jedné straně druhé, a to i opakovaně, nelze je vykládat pouhým podpisem smlouvy, ale samostatným prohlášením dlužníka s uvedením prodloužení promlčecí doby případnou specifikací další promlčecí doby / nejdéle po dobu 10 let /. Soud proto uvedené ujednání považuje za neplatné dle ust § 39 občanského zákoníku, podle kterého je neplatný právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází a nebo se příčí dobrým mravům.

S ohledem na to, že sporná pohledávka nebyla žalobcem žalována a vzhledem k datu jejího přihlášení do insolvenčního řízení, uplynula čtyřletá promlčecí lhůta od splatnosti pohledávky dle ust § 391 odst. 1 obchod. zák a ust § 397 obchod. zák.

Vzhledem k výše uvedenému soud žalobu zcela zamítl.

Výrok o nákladech řízení vyplývá z ust § 202 odst. 1 IZ.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů od doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného

V Hradci Králové dne 12.dubna 2011 JUDr Monika Marčišinová,v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa