KSHK 45 INS 20076/2013-B-14
Č. j.: KSHK 45 INS 20076/2013-B-14/celk.3

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou v insolvenční věci dlužníka: Iosif Clepacec, rč: 540411/4485, bytem Slemeno 31, 543 74 Dolní Kalná, k návrhu syna dlužníka Miroslava Klepáčka, rč: 740721/9919, bytem Borovnice 256, 544 77, ze dne 29.05.2014,

takto:

I. Soud uděluje za účelem koupě ideálního podílu o velikosti 1/4 na nemovitostech zapsaných na LV č. 12 pro obec Borovnice a k.ú. Borovnice u Staré Paky, Katastrálním úřadem pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, výjimku ze zákazu nabývání majetku mezi osobami blízkými, synovi dlužníka Miroslavu Klepáčkovi, rč: 740721/9919, bytem Borovnice 256, 544 77.

II. Soud uděluje insolvenčnímu správci Ing. Václavu Špůrovi, se sídlem Okružní 2385, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, souhlas ke zpeněžení ideálního podílu o velikosti 1/4 na nemovitostech zapsaných na LV č. 12 pro obec Borovnice a k.ú. Borovnice u Staré Paky, Katastrálním úřadem pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, prodejem mimo dražbu, a to zájemci panu Miroslavu Klepáčkovi, rč: 740721/9919, bytem Borovnice 256, 544 77, za kupní cenu ve výši 200.000 Kč.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 31.10.2013, č. j.-A-4 byl zjištěn úpadek dlužníka: Iosif Clepacec, bytem Slemeno 31, 543 74 Dolní Kalná, a povoleno jeho řešení oddlužením. Insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Václav Špůr, se sídlem Okružní 2385, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. Do majetkové podstaty dlužníka byl sepsán spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na nemovitostech, a to pozemku parc. č. st. 323-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 127 m2, a budovy s č. p. 256, jež je součástí pozemku parc. č. st. 323, a pozemku parc. č. 134-zahrada o výměře 1124 m2, vše zapsané na LV č. 12 vedeném Katastrálním úřadem pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, pro obec Borovnice a k. ú. Borovnice u Staré Paky.

Dne 10.02.2014 se konalo přezkumné jednání, na kterém bylo insolvenčním soudem konstatováno, že se do řízení přihlásil 1 věřitel s pohledávkami v celkové výši 346.710,76 Kč, pohledávky byly zjištěny v plné výši jako nezajištěné. Dlužník navrhl, aby závazek vůči věřiteli, který se přihlásil do řízení, byl uhrazen z prodeje podílu na nemovitosti, vzhledem k jeho nízkým příjmům a naopak nákladům na bydlení a léky. Insolvenční správce sdělil, že bude se synem dlužníka jako spoluvlastníkem zbývajícího podílu na nemovitostech projednávat možný odprodej podílu dlužníka s tím, že by v takovém případě bylo účelné realizovat prodej spoluvlastnického podílu dlužníka na nemovitostech na LV č. 12 v k. ú. Borovnice u Staré Paky.

Podáním ze dne 29.05.2014 požádal syn dlužníka Miroslav Klepáček o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku mezi osobami blízkými ke koupi ideálního podílu o velikosti 1/4 na nemovitostech ve vlastnictví jeho otce-dlužníka Iosifa Clepacece zapsaných na LV č. 12 pro obec Borovnice a k.ú. Borovnice u Staré Paky, Katastrálním úřadem pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, za kupní cenu 200.000 Kč. Uvedl, že jako vlastník zbývající části nemovitostí nabízí tuto částku s vědomím toho, že nemovitost je v daleko horším stavu, než se při její koupi a při jejím dalším oceňování jevilo. Jelikož uvedený podíl o velikosti 1/4 ředstavuje samostatnou bytovou jednotku odpovídající nep tomuto podílu, má za to, že prodej jinému zájemci než vlastníku zbývajícího 3/4 podílu v podstatě není možné. Insolvenční správce vyslovil s citovanou žádostí souhlas a navrhl soudu povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty a vydat souhlas s prodejem tohoto podílu dlužníka Miroslavu Klepáčkovi za jím navrženou cenu.

Usnesením ze dne 08.08.2014, č. j.-B-13 bylo schváleno oddlužení dlužníka formou kombinace plněním splátkového kalendáře a zpeněžením majetkové podstaty, a to spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 na nemovitostech na LV č. 12 vedeném Katastrálním úřadem pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, pro obec Borovnice a k. ú. Borovnice u Staré Paky.

O účincích schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty platí ohledně majetku náležejícího do majetkové podstaty v době schválení oddlužení obdobně ustanovení tohoto zákona o účincích prohlášení konkursu /ust. § 408 odst. 1 věta prvá zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ)/. Dle ust. § 295 odst. 1 dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Dle odst. 3 na návrh takovýchto osob a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala. Podle ust. § 289 odst. 1 prodej mimo dražbu může insolvenční správce uskutečnit se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Při udělení souhlasu může insolvenční soud stanovit podmínky prodeje. Dokud není souhlas insolvenčním soudem a věřitelským výborem udělen, nenabývá smlouva o prodeji mimo dražbu účinnosti. Dle odst. 2 při prodeji mimo dražbu lze kupní cenu stanovit pod cenu odhadní. Insolvenční správce přitom přihlédne i k nákladům, které by jinak bylo nutné vynaložit na správu zpeněžovaného majetku.

Po posouzení předmětného návrhu syna dlužníka o to, aby ideální podíl o velikosti 1/4 na nemovitostech na LV č. 12 v k. ú. Borovnice u Staré Paky z majetkové podstaty dlužníka mohla získat osoba dlužníku blízká, nebyly soudem shledány skutečnosti, pro které by nemohlo být této žádosti vyhověno, když vzhledem ke stavu nemovitosti a velikosti nabízeného podílu, kdy tento by v budově nemohl tvořit samostatnou bytovou jednotku, nelze předpokládat, že by o koupi projevil zájem jiný zájemce s vyšší nabídkovou cenou. Proto soud za podmínek ust. § 295 odst. 3 IZ udělil za účelem koupě uvedeného podílu na nemovitostech výjimku ze zákazu nabývání majetku mezi osobami blízkými. Současně soud k návrhu insolvenčního správce v souladu s ust. § 289 IZ vyslovil souhlas s prodejem ideálního podílu o velikosti 1/4 na nemovitostech na LV č. 12 v k. ú. Borovnice u Staré Paky z majetkové podstaty dlužníka, a to zájemci panu Miroslavu Klepáčkovi, bytem Borovnice 256, 544 77, za kupní cenu ve výši 200.000 Kč.

Poučení: Proti výroku ad. I. usnesení je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové. Odvolání však může podat pouze osoba, která návrh podala (ust. § 295 odst. 3 IZ). Proti výroku ad. II. usnesení není odvolání přípustné. Platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku (ust. § 289 odst. 3 IZ).

V Hradci Králové dne 12. září 2014

JUDr. Monika Marčišinová v. r., samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Tereza Macháčková