KSHK 45 INS 17348/2015-A-5
Č.j.: KSHK 45 INS 17348/2015-A-5/celk.4

USNESENÍ Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou v insolvenční věci dlužníka: Luvigj Bushgjokaj, rč: 680401/2413, a dlužnice: Bore Bushgjokaj, rč: 705517/9923, oba bytem Markova 565/17, 500 04 Hradec Králové, o návrhu na předběžné opatření navrhovatelky JUDr. Ingrid Švecové, soudní exekutorky, se sídlem Exekutorského úřadu Seifertova 17, 130 00 Praha 3,

takto:

I . Návrh na vydání předběžného opatření ve znění, aby soud nařídil předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že soudní exekutorce JUDr. Ingrid Švecové, Exekutorský úřad Praha 3, Seifertova 17, 130 00 Praha 3, se umožňuje provést prodej nemovitých věcí, a to stavby č.p. 565 nacházející se na pozemku parc. č. St. 1404, stavby bez čp/če, garáž, nacházející se na pozemku parc. č. St. 2858, pozemků parc. č. St. 1404, parc. č. St. 2858, parc. č. 413/6 a parc. č. 413/13, vše zapsáno na LV č. 2539, obec Hradec Králové, kat. území Kukleny, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 45 INS 17348/2015 k dispozici v tomto řízení, se z a m í t á .

II. Soud ukládá navrhovateli soudní exekutorce JUDr. Ingrid Švecové, Exekutorský úřad Praha 3, Seifertova 17, 130 00 Praha 3, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila na účet zdejšího soudu č. 3703-6828511/0710, variabilní symbol 4801734815, konstantní symbol 1148, specifický symbol: 68404441 (Vaše IČO), soudní poplatek ve výši 1.000 Kč za podání návrhu na nařízení předběžného opatření.

Odůvodnění: K insolvenčnímu návrhu na povolení oddlužení v záhlaví označených dlužníků bylo vyhláškou Krajského soudu v Hradci Králové čj.-A-2 ze dne 02.07.2015 zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníků. Podáním doručeným soudu dne 09.07.2015 navrhla soudní exekutorka JUDr. Ingrid Švecová, Exekutorský úřad Praha 3, Seifertova 17, 130 00 Praha 3 (dále jen navrhovatel nebo soudní exekutor ), nařízení předběžného opatření ve výroku uvedeného znění s odůvodněním, že byla pověřena k provedení exekuce na základě pověření, které vydal Okresní soud v Hradci Králové dne 01.07.2014 pod č. j. 31 EXE 2685/2014-55, k uspokojení pohledávky oprávněného Equa bank a.s., IČO: 47116102, se sídlem Karolínská 661/4,186 00

Praha 8, v částce 4.104.742,14 Kč s příslušenstvím, proti povinným Luvigj Bushgjokaj, rč: 680401/2413, a Bore Bushgjokaj, rč: 705517/9923, oba bytem Markova 565/17, 500 04 Hradec Králové (dále jen dlužníci či povinní ). Povinný Luvigj Bushgjokaj je vlastníkem nemovitosti zapsané na listu vlastnictví 2539 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Hradec Králové, v katastrálním území Kukleny, obci Hradec Králové, stavby č.p. 565 nacházející se na pozemku parc. č. St. 1404, stavby bez čp/če, garáž, nacházející se na pozemku parc. č. St. 2858, pozemků parc. č. St. 1404, parc. č. St. 2858, parc. č. 413/6 a parc. č. 413/13 (dále jen nemovitosti ). Soudní exekutorka vydala exekuční příkaz č.j. 091 EX 06790/14-013 ze dne 14.07.2014 k prodeji nemovitostí, dne 29.12.2014 vydala dražební vyhlášku č.j. 091 EX 06790/14-060, kterou nařídila dražební jednání na den 09.02.2015. Dne 06.02.2015 byl soudní exekutorce doručen od dlužníků návrh na zastavení exekuce spolu s návrhem na odklad exekuce do doby pravomocného rozhodnutí o podaném návrhu na zastavení. Důvodem podaného návrhu bylo tvrzení, že exekuční titul byl sepsán pod silným nátlakem, resp., že veškerá prohlášení dlužníků byla uskutečněna v tísni a za silného nátlaku ze strany oprávněného, notářský zápis byl pořizován za nestandardních podmínek a dále, že samotný exekuční titul je materiálně nevykonatelný. Z důvodu podaného návrhu na odklad bylo nařízené dražební jednání usnesením č.j. 091 EX 06790/14-066 ze dne 09.02.2015 odročeno na neurčito. Usnesením Okresního soudu v Hradci Králové č.j. 31 EXE 2685/2014-102 ze dne 05.05.2015 byl povinným podaný návrh na odklad zamítnut. Na základě tohoto rozhodnutí nařídila soudní exekutorka usnesením č.j. 091 EX 06790/2014-14-079 ze dne 26.05.2015 nový termín dražebního jednání s datem konání dne 02.07.2015 od 10:00 hodin. Dne 01.07.2015 v 15:30 hodin, tedy jeden den přede dnem, na nějž bylo nařízeno dražební jednání, podali dlužníci insolvenční návrh, dne 02.07.2015 v 08:16 hodin bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněné oznámení o zahájení insolvenčního řízení. Navrhovatelka má za to, že v daném případě jsou dány důvody hodné zvláštního zřetele, insolvenční návrh povinných je účelový, když jím byl sledován jiný účel než samotné zjištění úpadku dlužníků a jeho řešení, a to zneužití účinku spojených se zahájením insolvenčního řízení, konkrétně blokace exekučního řízení. Účelovosti insolvenčního návrhu lze dle navrhovatelky spatřovat především v účelovosti, resp. rozporuplnosti tvrzení povinných, okamžiku jeho podání a nesplnění základních podmínek pro zjištění úpadku. Navrhovatelka ke svému návrhu na vydání předběžného opatření připojila pověření ze dne 01.07.2014, č.j. 31 EXE 2685/2014-55, exekuční příkaz ze dne 14.07.2014, č.j. 091 EX 06790/14-013, znalecký posudek o ceně obvyklé č. ZP-7525 ze dne 24.11.2014, usnesení o určení ceny nemovitosti ze dne 26.11.2014, čj. 091 EX 06790/14-058, dražební vyhlášku ze dne 29.12.2014, č.j. 091 EX 06790/14-060, návrh na zastavení exekuce spojený s návrhem na odklad exekuce ze dne 03.02.2015, usnesení o odkladu dražby na neurčito ze dne 09.02.2015, č.j. 091 EX 06790/14-066, usnesení Okresního soudu v Hradci Králové o zamítnutí návrhu na odklad provedení exekuce ze dne 05.05.2015, č.j. 31 EXE 2685/2014-102, usnesení o nařízení dražby ze dne 26.05.2015, č.j. 091 EX 06790/14-079. Podle § 82 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník. Předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také ustanovit předběžného správce, omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, nebo uložit insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka vůči dlužníkovi nespočívá pouze v pracovněprávních nárocích, aby složil jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu (§ 82 odst. 2 IZ). Dle § 109 odst. 1 písm. c) IZ se zahájením insolvenčního řízení se spojuje ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému. Jak v obdobném případě již ve svém rozhodnutí čj. 1 VSPH 2156/2013-A-29 ze dne 21.01.2014 judikoval Vrchní soud v Praze, smyslem § 82 odst. 2 písm. b) IZ je eliminovat účinky vyvolané nepoctivými insolvenčními návrhy, tedy omezit účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení uvedené v § 109 odst. 1 písm. b) a c) IZ. Účelem tohoto zákonného ustanovení je přitom zabránit pokusům o zneužití insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením k poškozování zájmu třetích osob nebo dlužníka. U dlužnických insolvenčních návrhů může jít zejména o záměr blokovat exekuční řízení insolvenčními návrhy, jež nejsou míněny vážně a jejichž jediným účelem je dosáhnout účinků zahájení insolvenčního řízení dle § 109 odst. 1 písm. c) IZ. Proto insolvenční zákon v § 82 odst. 2 písm. b) IZ upravuje možnost předběžným opatřením omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedený mimo jiné v § 109 odst. 1 písm. c) IZ, neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů. Dále pak uvedl, že stav exekučního řízení zásadně nemůže být důvodem pro vydání rozhodnutí, jímž soud dle § 82 IZ omezí účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Je tomu tak především proto, že insolvenční soudy nejsou povolány k tomu, aby přezkoumávaly postup exekutora a soudů rozhodujících v exekučním řízení či v řízení o výkon rozhodnutí a hodnotily správnost či účelnost jejich jednotlivých úkonů a rozhodnutí. Pokud tedy některý z účastníků vykonávajícího řízení snad zneužívá svých práv, je věcí exekutora a exekučního soudu, aby posoudil zákonnost takových úkonů a s využitím prostředků daných mu zákonem k dispozici zjednal nápravu, nicméně takové tvrzení nemůže posloužit jako kvalifikovaný argument pro to, aby insolvenční řízení pozbylo své výlučnosti a některých ze svých základních atributů. K tomu insolvenční řízení má, mimo jiné, sloužit poctivým a zodpovědným dlužníkům, pokud prokáží, že jsou schopni dostát podmínkám oddlužení, k tomu, aby se, mimo jiné, právě vyhnuli exekuci, jež by jim jinak reálně hrozila. Jde proti smyslu tohoto institutu tak dovolit po zahájení insolvenčního řízení prodej dlužníkova majetku v exekuci. Proto zákon umožňuje zamezit formou předběžného opatření účinkům spojeným se zahájením insolvenčního řízení jen z důvodů hodných zvláštního zřetele, čímž je míněno především to, že soud vydávající předběžné opatření má být z jemu známých skutkových okolností důvodně přesvědčen o tom, že dlužník insolvenční řízení ke škodě oprávněného zneužívá, aniž by však zároveň nabízel čestné vyrovnání svých závazků vůči věřitelům v režimu oddlužení. Insolvenční soud po zhodnocení návrhu podaného dlužníky na základě kterého bylo zahájeno insolvenční řízení vedené pod sp. zn.dospěl k závěru, že v daném případě nebylo prokázáno a ani to z tohoto návrhu nevyplývá, že by dlužníci opakovaně a účelově zahajovali insolvenční řízení a zneužívali zmíněného účinku spojeného se zahájením insolvenčního řízení a exekuční dražbu majetku tak mařili. Insolvenční návrh dlužníci podali 01.07.2015 a lustrací nebylo zjištěno, že by návrh podávali opakovaně. Navrhovatelkou uvedený důvod, že dlužníci mařili exekuci podáváním opravných prostředků, nelze posuzovat jako důvod hodný zvláštního zřetele pro maření exekuce, když dlužníci využívali zákonné prostředky k domáhání se svých práv. Soud má tedy za to, že zde nejsou dány důvody hodné zvláštního zřetele pro zamezení účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení v rámci předběžného opatření, neboť není přesvědčen o tom, že by dlužníci zneužívali institutu insolvenčního řízení ke škodě oprávněného věřitele, který může do insolvenčního řízení řádně přihlásit svoje pohledávky za dlužníky. Dlužníci podali insolvenční návrh v souladu s § 391 a § 392 insolvenčního zákona o kterém insolvenční soud neprodleně rozhodne. S ohledem na shora uvedené soud neshledal důvody hodné zvláštního zřetele pro nařízení předběžného opatření a návrh zamítl. Současně soud uložil navrhovateli povinnost k úhradě soudního poplatku za podání návrhu na nařízení předběžného opatření ve výši 1.000 Kč (výrok II. tohoto usnesení), a to v souladu s § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění, a položky 5 sazebníku poplatků.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Hradci Králové dne 10. července 2015

JUDr. Monika Marčišinová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Eva Komárková