KSHK 45 INS 17168/2012-B-47
Č.j.: KSHK 45 INS 17168/2012-B-47/celk.2

USNESENÍ Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou v insolvenční věci dlužnice Dity Bennetti, rč: 765825/2976, bytem Ždírec 2e, 580 01 Havlíčkův Brod, o návrhu na předběžné opatření,

takto:

Návrh dlužnice Dity Bennetti, rč: 765825/2976, bytem Ždírec 2e, 580 01 Havlíčkův Brod, na vydání předběžného opatření ze dne 04.08.2015, doručený insolvenčnímu soudu dne 05.08.2015, kterým se navrhovatelka domáhala uložení povinnosti insolvenční správkyni, aby do doby rozhodnutí o žalobě Finančního úřadu pro Kraj Vysočina, vedené pod sp. zn. 45 ICm 1256/2015, nezpeněžovala majetek sepsaný v majetkové podstatě dlužnice, s e z a m í t á .

Odůvodnění :

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11.10.2012 byl zjištěn úpadek dlužnice Dity Bennetti a zároveň povoleno jeho řešení oddlužením. Insolvenční správkyní byla ustanovena Mgr. Irena Jonáková, se sídlem Horní 14, 580 01 Havlíčkův Brod.

Usnesením ze dne 22.01.2013 bylo schváleno oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dlužnice.

Podepsanému soudu byl od dlužnice dne 05.08.2015 doručen návrh na vydání předběžného opatření ze dne 04.08.2015, kterým se navrhovatelka domáhá, aby soud rozhodl podle § 82 zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení-insolvenční zákon v platném znění (dále jen IZ), a tedy, aby uložil insolvenční správkyni povinnost, aby do doby rozhodnutí o žalobě Finančního úřadu pro Kraj Vysočina, vedené pod sp. zn. 45 ICm 1256/2015, nezpeněžovala majetek sepsaný v majetkové podstatě dlužnice.

V odůvodnění návrhu uvedla, že věřitel Finanční úřad pro Kraj Vysočina podal žalobu na určení pohledávky ve výši 236.097,-Kč jako pohledávku za majetkovou podstatou. Pokud by ze strany soudu bylo rozhodnuto, že žaloba je po právu, čili je tato pohledávka pohledávkou za majetkovou podstatou dle § 168 IZ, bylo by následně nutné prodat i další majetek dlužnice k uspokojení této pohledávky. Insolvenční správkyně zaslala dlužnici přípis ze dne 27.07.2015, ve kterém dlužnici sdělila, že podle pokynu insolvenčního soudu má přistoupit k prodeji dalšího majetku sepsaného v majetkové podstatě, kdy předmětem prodeje bude objekt rodinné rekreace s pozemky v k.ú. Ždírec u Pohledu, LV 223. Jedná se však o místo trvalého pobytu dlužnice, kde v současné době bydlí dlužnice spolu se svoji nezletilou dcerou. Dlužnice nesouhlasí s prodejem, a proto dne 31.07.2015 poukázala na účet majetkové podstaty částku 307.000,-Kč, která představuje výši dluhu u věřitele Finanční úřad pro Kraj

Vysočina ve výši 236.097,-Kč a částku 73.000,-Kč představující předběžný výpočet doplatku pro ukončení oddlužení, a to především z důvodu, aby zabránila případnému prodeji nemovitých věcí dlužnice.

Podle § 82 odst. 2 písm. b) IZ může soud omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů. Podle komentáře k § 82 IZ : Novelou insolvenčního zákona č. 334/2012 Sb. byly do § 82 doplněny další důvody pro vydání předběžného opatření. Insolvenční soud má od 1.11.2012 možnost z důvodů hodných zvláštního zřetele prostřednictvím předběžného opatření omezit některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, tak jak jsou uvedeny v § 109 odst. 1. Dle důvodové zprávy k předmětné novele se tak soudu otvírá možnost při respektování základních zásad insolvenčního řízení i po zahájení insolvenčního řízení povolit např. provedení exekuce majetku dlužníka, pokud by insolvenční návrh na majetek dlužníka byl zjevně podán jen proto, aby probíhající exekuci zabránil, a dalo by se očekávat, např. vzhledem k předchozím krokům dlužníka, že návrh bude v krátké době vzat zpět .

Shora uvedené argumenty navrhovatele nepovažuje insolvenční soud za důvody hodné zvláštního zřetele, ani za případ uvedený v § 82 odst. 2, kdy v daném případě nebyl ohrožen výkon insolvenčního řízení, když insolvenční soud doposud nedal insolvenční správkyni pokyn k dalšímu zpeněžování majetkové podstaty. Z § 289 IZ vyplývá, že bez tohoto pokynu nemůže insolvenční správkyně přistoupit k dalšímu zpeněžování majetkové podstaty dlužnice, a proto obavy dlužnice ohledně prodeje dalších nemovitých věcí sepsaných v majetkové podstatě dlužnice se jeví insolvenčnímu soudu jako liché. To, že dlužnice uhradila na účet majetkové podstaty částku 307.000,-Kč, je pro insolvenční soud i insolvenční správkyni zcela nová informace, na základě které soud následně rozhodne o dalším postupu v daném řízení.

Závěrem insolvenční soud sděluje, že při výkonu své dohlédací činnosti uložil insolvenční správkyni nezpeněžovat majetkovou podstatu dlužnice vzhledem k tomu, že dne 31.07.2015 zaplatila na účet majetkové podstaty finanční částku ve výši 307.000,-Kč, která představuje úhradu všech aktuálních závazků dlužnice.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

Osobou oprávněnou k podání odvolání je pouze osoba, která návrh podala (§ 113 odst. 4, věta druhá IZ).

V Hradci Králové dne 6. srpna 2015

JUDr. Monika Marčišinová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Tereza Langhammerová