KSHK 45 INS 15520/2011-B-13
Č.j.: KSHK 45 INS 15520/2011-B-13/celk.2

USNESENÍ Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou v insolvenční věci dlužníka: OPIUMEX EUROPE, s.r.o., IČO 49812891, se sídlem Dukelská třída 3, 500 02, Hradec Králové, o návrhu věřitele EXIMO Trading, spl. s.r.o., IČO 40523535, se sídlem Čedičová 9, 326 00 Plzeň, na nařízení předběžného opatření

takto:

Návrh věřitele EXIMO Trading, spl. s.r.o., IČO 40523535, se sídlem Čedičová 9, 326 00 Plzeň, na nařízení předběžného opatření podaného u insolvenčního soudu dne 06.11.2012 se odmítá. Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30.11.2011 byl zjištěn úpadek dlužníka OPIUMEX EUROPE, s.r.o. a na jeho majetek prohlášen konkurs. Insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Vít Biolek se sídlem Bohuslava Martinů 1038, 500 02 Hradec Králové. Dne 06.11.2012 předložil věřitel EXIMO Trading, spl. s.r.o. návrh na nařízení předběžného opatření s tím, aby soud určil výši částky, která má být složena k pokrytí podstatné části předpokládané škody věřitele a uložil jednatelce dlužníka Jitce Peřinové, bytem Durchova 1382, Hradec Králové, aby na náhradu škody složila do úschovy soudu částku, kterou výši určí insolvenční soud. Navrhovatel odkázal na ust. § 98, § 99 a § 100 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ). Dále uvedl, že z majetku konkursní podstaty nedojde k žádnému nebo jen minimálnímu uspokojení pohledávky žalobce a nastane tak pro něj škodní událost. Osobou povinou podat včas insolvenční návrh je jednatelka dlužníka Jitka Peřinová, která tuto svoji povinnost nesplnila a odpovídá tak věřiteli za škodu. Jako důkaz označil insolvenční spis vedený pod sp. zn.. Podle ust. § 100 odst. 1 IZ je-li již v průběhu insolvenčního řízení zřejmé, že věřiteli vznikla škoda nebo jiná újma porušením povinnosti podat insolvenční návrh, může insolvenční soud nařídit předběžné opatření, kterým povinné osobě uloží, aby na náhradu této škody nebo jiné újmy složila do úschovy u soudu přiměřenou peněžitou částku. Učiní tak jen na návrh oprávněného věřitele. Nařízení předběžného opatření nebrání, že celkovou výši škody nebo jiné újmy dosud nelze vyčíslit. Dle odst. 2 výši částky, která má být složena, určí insolvenční soud tak, aby kryla podstatnou část předpokládané škody nebo jiné újmy. Při nařízení předběžného opatření uloží insolvenční soud navrhovateli, aby ve lhůtě, kterou mu určí a která nesmí skončit dříve, než skončí insolvenční řízení, podal u příslušného soudu žalobu o náhradu škody nebo jiné újmy; řízení o této žalobě není incidenčním sporem. Podle ust. § 7 odst. 1 IZ platí, že se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ust. § 75b odst. 1 o.s.ř. k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, je navrhovatel povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 10.000,-Kč a v obchodních věcech ve výši 50.000,-Kč. Dospěje-li předseda senátu k závěru, že složená jistota zjevně nepostačuje k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, vyzve navrhovatele bezodkladně, aby do 3 dnů složil doplatek jistoty ve výši, kterou stanoví s přihlédnutím k okolnostem případu. Podalo-li návrh na předběžné opatření více navrhovatelů, jsou povinni jistotu a doplatek jistoty složit společně a nerozdílně. Dle odst. 2 nebude-li jistota podle odstavce 1 složena, předseda senátu návrh na předběžné opatření odmítne. Vzhledem k tomu, že byl soudem zjištěno, že ke dni vydání tohoto rozhodnutí nebyla jistota navrhovatelem u insolvenčního soudu složena, byl předmětný návrh na nařízení předběžného opatření v souladu s ust. § 75b odst. 2 o.s.ř. odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Hradci Králové dne 7. listopadu 2012

JUDr. Monika Marčišinová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Eva Komárková