KSHK 45 INS 14985/2011-B-72
čj. KSHK 45 INS 14985/2011-B-72/celk.2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou v insolvenční věci dlužníků Ondreje Váradiho, RČ: 490921/341, a Anny Váradiové, RČ: 535419/350, obou bytem 507 77 Cerekvice nad Bystřicí 44, o povolení výjimky ze zákazu nabývaní majetku z majetkové podstaty a o žádosti insolvenčního správce,

takto:

I. Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků Ondreje Váradiho, RČ: 490921/341, a Anny Váradiové, RČ: 535419/350, obou bytem 507 77 Cerekvice nad Bystřicí 44, pro Petru anonymizovano , anonymizovano , a Miroslava anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Dolní Černůtky 46, 508 01 Jeřice-Dolní Černůtky, a to ohledně pozemkové parcely č. 352/3, zapsané na listu vlastnictví č. 360 pro obec a katastrální území Cerekvice nad Bystřicí, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Jičín, a to za kupní cenu ve výši 60.000,-Kč.

II. Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků, konkrétně nemovitostí specifikovaných v bodu I. výroku tohoto rozhodnutí rovněž v působnosti věřitelského výboru.

Odůvodnění: Krajský soud v Hradci Králové usnesením čj.-A-5 ze dne 08.09.2011 spojil ke společnému řízení insolvenční řízení ve věcech vedených pod sp.zn. 45 INS 14985/2011 (dlužník Ondrej Váradi) a sp.zn. KSHK 45 INS 15001/2011 (dlužnice Anna Váradiová) s tím, že insolvenční řízení bude dále vedeno pod sp.zn. . Insolvenční soud usnesením čj.-A-8 ze dne 22.12.2011 zjistil úpadek v záhlaví označených dlužníků a insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Drahomíru Daňkovou, se sídlem Denisova 385, 506 01 Jičín. Usnesením insolvenčního soudu čj.-B-19 ze dne 20.08.2012 ve spojení s usnesením ze dne 06.02.2015, čj.-B-61, bylo povoleno řešení úpadku dlužníků oddlužením a současně schváleno oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře a zpeněžením majetkové podstaty, a to pozemkové parcely č. 352/3, zapsané na listu vlastnictví č. 360 pro obec a katastrální území Cerekvice nad Bystřicí v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Jičín (dále jen nemovitost nebo předmětná nemovitost ). Dne 16.11.2015 požádali Petra Váradiová, anonymizovano , a Miroslav Varadi, anonymizovano (snacha a syn dlužníků), oba bytem Dolní Černůtky 46, 508 01 Jeřice-Dolní

Černůtky, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků za kupní cenu ve výši 60.000,-Kč, přičemž se jednalo o nejvyšší nabídnutou cenu za odkup ve výroku uvedené pozemkové parcely. Podle § 22 odst. 1 OZ osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen partner ); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí. Dle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Podle § 295 odst. 3 věta prvá IZ na návrh osoby uvedených v odstavci 1 a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Podle § 66 odst. 1 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení poklesne počet členů věřitelského výboru ustanoveného schůzí věřitelů na méně než 3, vykonává působnost věřitelského výboru až do potvrzení nové volby nebo doplňující volby členů věřitelského výboru do počtu nejméně 3 a za podmínek stanovených v odstavci 2 až do jmenování prozatímního věřitelského výboru insolvenční soud. Z insolvenčního spisu bylo zjištěno, že prozatímní věřitelský výbor nebyl ustanoven a volba prozatímního věřitelského výboru nebyla dosud učiněna. Insolvenční soud tak dle § 66 odst. 1 IZ vykonává působnost věřitelského orgánu do doby, než bude jmenován věřitelský orgán. Insolvenční soud vykonávající působnost věřitelského orgánu namísto prozatímního věřitelského výboru nemá proti návrhu insolvenčního správce povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků námitek. Vzhledem ke shora uvedenému soud žádosti navrhovatelů v souladu s § 295 IZ vyhověl a rozhodl o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Hradci Králové dne 23. listopadu 2015

JUDr. Monika Marčišinová v. r., samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Tereza Langhammerová