KSHK 45 INS 14840/2015-A-50
Č.j.: KSHK 45 INS 14840/2015-A-50/celk.2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou v insolvenčním řízení dlužníka Lubomíra Pakosty, rč: 530626/349, IČO 65724755, bytem Syrovátka 49, 503 27 Lhota pod Libčany, o odvolání dlužníka proti usnesení č.j. KSHK 45 INS 14840/2015-A-46,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové čj. KSHK 45 INS 14840/2015-A-46 ze dne 13.11.2015 se z r u š u j e .

Odůvodnění:

Dne 08.06.2015 bylo u Krajskému soudu v Hradci Králové zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka Lubomíra Pakosty, rč: 530626/349, IČO 65724755, bytem Syrovátka 49, 503 27 Lhota pod Libčany, a to na návrh věřitele V-PODLAHY, s.r.o., IČO: 25374745, se sídlem Na Hrázi 1603, 755 01 Vsetín, který se domáhal zjištění dlužníkova úpadku a na jeho majetek prohlášení konkursu.

Usnesením ze dne 30.09.2015, č. j.-A-38 soud zjistil úpadek dlužníka a na jeho majetek prohlásil konkurs. Insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Václav Sychrovský, IČO: 88292355, se sídlem Československé armády 556, 500 03 Hradec Králové. Usnesením ze dne 13.11.2015, čj.-A-46, insolvenční soud odmítl odvolání dlužníka Lubomíra Pakosty, rč: 530626/349, IČO 65724755, bytem Syrovátka 49, 503 27 Lhota pod Libčany, doručené soudu dne 23.10.2015, č.j.: KSHK 45 INS 14840/2015-A-45, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30.09.2015, č.j.:-A-38. Insolvenční soud v odůvodnění uvedl, že výše uvedené usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 05.10.2015, a proto lhůta pro podání odvolání skončila dnem 20.10.2015. Dlužník-odvolatel podal odvolání na poště dne 22.10.2015, t.j. po uplynutí lhůty pro podání odvolání. Proti tomuto rozhodnutí podal dlužník odvolání doručené soudu dne 01.12.2015 na č.l. A-49 spisu. Dlužník uvedl, že usnesení o odmítnutí odvolání si osobně převzal dne 07.12.2015, lhůta pro podání odvolání tak skončila 22.10.2015 a v tento den dlužník odvolání odeslal prostřednictvím zprostředkovatele poštovních služeb. Insolvenční soud prověřil tvrzení dlužníka obsažené v odvolání a zjistil, že jsou správná, když insolvenční soud v usnesení o odmítnutí odvolání ze dne 13.11.2015 špatně určil lhůtu pro podání odvolání. Podle § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. S ohledem na shora uvedené insolvenční soud postupoval v souladu s § 95 IZ a odvolání dlužníka v celém rozsahu vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné a lze je podat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Hradci Králové dne 9. prosince 2015

JUDr. Monika Marčišinová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Eva Komárková