KSHK 45 INS 14833/2013-B-40
Č.j.: KSHK 45 INS 14833/2013-B-40/celk.4

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou v insolvenční věci dlužníků Vítězslava Břouška, rč: 560702/1453, IČ 60130661 a Květuše Břouškové, rč: 615620/0314, oba bytem Štoky 297, 582 53 Štoky, o povolení výjimky ze zákazu nabývaní majetku z majetkové podstaty

takto:

I. Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků Vítězslava Břouška, rč: 560702/1453, IČ 60130661 a Květuše Břouškové, rč: 615620/0314, oba bytem Štoky 297, 582 53 Štoky, pro Květuši anonymizovano , anonymizovano , Věru anonymizovano , anonymizovano a Hanu anonymizovano , nar. 22.04.1988, všechny bytem Štoky 297, 582 53 Štoky, a to ohledně nemovitostí: -stavební parcely č. 397, -stavební parcely č. 452, -pozemkové parcely č. 1825/16, všech zapsaných na LV č. 427 pro obec a k.ú. Štoky v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod;

-budovy Štoky čp. 297 postavené na st. p. č. 397, -jiné stavby bez čp/če postavené na st. p. č. 452, -pozemkové parcely č. 1825/23, všech zapsaných na LV č. 710 pro obec a k.ú. Štoky v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod.

II. Soud uděluje insolvenčnímu správci JUDr. Mgr. Vladimíru Severinovi, se sídlem Adámkova 149, 539 01 Hlinsko, souhlas ke zpeněžení nemovitostí specifikovaných v bodu I. mimo dražbu.

III. Prodej nemovitého majetku uvedeného ve výroku I. bude uskutečněn za kupní cenu ve výši 1.350.000,-Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena nejpozději k datu podpisu kupní smlouvy, přičemž návrh na zápis vkladu vlastnického práva bude podán po uhrazení celé kupní ceny.

IV. Zajišťovací práva věřitelů váznoucí na majetku uvedeném v bodu I. výroku zanikají jeho zpeněžením.

V. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby předložil soudu kopie písemností, které dokládají zpeněžení majetkové podstaty a podmínky, za kterých ke zpeněžení došlo, k založení do insolvenčního spisu neprodleně poté, co dojde ke zpeněžení.

VI. Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků, a to nemovitostí specifikovaných v bodu I. výroku tohoto usnesení rovněž v působnosti věřitelského výboru.

Odůvodnění: Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 01.08.2013, č. j KSHK 45 INS 14833/2013-A-6 došlo v insolvenční věci dlužníka Vítězslava Břouška a dlužnice Květuše Břouškové ke spojení insolvenčních řízení v těchto věcech ve společné řízení, které je nadále vedeno pod sp. zn.. Následným usnesením ze dne 30.10.2013, č. j. -A-7 byl zjištěn úpadek dlužníků a dle § 148 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ), povoleno řešení jejich úpadku oddlužením. Insolvenčním správcem byl ustanoven JUDr. Mgr. Vladimír Severin, se sídlem Adámkova 149, 539 01 Hlinsko. Usnesením ze dne 29.07.2014, čj.-B-19, které nabylo právní moci dne 04.08.2014, soud schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře a zpeněžením majetkové podstaty. Podáním doručeným soudu dne 03.06.2015 požádali navrhovatelky Květuše Jouklová, Věra Břoušková a Hana Broušková (dcery dlužníků) soud dle § 294 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků osobě blízké podle § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ ). Navrhovatelky navrhly odkoupit nemovitost za kupní cenu ve výši 1.350.000,-Kč. Podáním ze dne 11.08.2015 insolvenční správce soudu sdělil, že navrhovatelkami nabízená kupní cena ve výši 1.350.000,-Kč by měla zabezpečit uhrazení pohledávek zajištěného věřitele ve výši 100%, a dále pak také odměnu insolvenčního správce a náklady spojené se zpeněžením nemovitosti. Insolvenční správce nechal provést odhad nemovitosti, kdy byla stanovena cena v částce 1.550.000,-Kč, přičemž se nabízená kupní cena jeví jako odpovídající. Insolvenční soud dne 13.06.2014 vyzval všechny věřitele dlužníka, aby se ve lhůtě do 5 dnů písemně vyjádřili, zda souhlasí s návrhem na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků pro jejich dcery s tím, že v případě, že se ve stanovené lhůtě věřitelé nevyjádří, insolvenční soud bude mít za to, že s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka nemají námitek. Výzva byla věřitelům dlužníků doručena dne 31.08.2015. Dne 26.08.2015 sdělil věřitel Raiffeisenbank a.s., že souhlasí s tím, aby byla dcerám dlužníků povolena výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Následně dne 28.08.2015 byl soudu doručen rovněž souhlas věřitele BNP Paribas P. F. s udělením výjimky dcerám dlužníků. Ostatní věřitelé na výzvu soudu nereagovali, soud má tak za to, že s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků nemají námitek.

Podle § 22 odst. 1 OZ osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen partner ); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí. Dle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Podle § 295 odst. 3 věta prvá IZ na návrh osoby uvedených v odstavci 1 a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Podle § 293 IZ jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, mohou tyto pokyny udělit insolvenčnímu správci pouze společně. Insolvenční soud může svůj souhlas kdykoli změnit nebo zrušit, event. stanovit jiné podmínky prodeje. Insolvenční správce je výroky tohoto rozhodnutí vázán a v případě změny v podmínkách stanovených soudem, je povinen bezodkladně o tom soud informovat. Podle § 299 odst. 2 IZ zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v konkurzu zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky. Dle § 289 odst. 1 IZ prodej mimo dražbu může insolvenční správce uskutečnit se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Při udělení souhlasu může insolvenční soud stanovit podmínky prodeje. Dokud není souhlas insolvenčním soudem a věřitelským výborem udělen, nenabývá smlouva o prodeji mimo dražbu účinnosti. Souhlas insolvenčního soudu a věřitelského výboru není nutný k prodeji věcí bezprostředně ohrožených zkázou nebo znehodnocením, jakož i věcí běžně zcizovaných při pokračujícím provozu dlužníkova podniku. Podle § 66 odst. 1 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení poklesne počet členů věřitelského výboru ustanoveného schůzí věřitelů na méně než 3, vykonává působnost věřitelského výboru až do potvrzení nové volby nebo doplňující volby členů věřitelského výboru do počtu nejméně 3 a za podmínek stanovených v odstavci 2 až do jmenování prozatímního věřitelského výboru insolvenční soud. Z insolvenčního spisu bylo zjištěno, že prozatímní věřitelský výbor nebyl ustanoven a volba prozatímního věřitelského výboru nebyla dosud učiněna. Insolvenční soud tak dle § 66 odst. 1 IZ vykonává působnost věřitelského orgánu do doby, než bude jmenován věřitelský orgán. Insolvenční soud vykonávající působnost věřitelského orgánu namísto prozatímního věřitelského výboru nemá proti návrhu insolvenčního správce povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka námitek.

Vzhledem ke shora uvedenému soud žádosti navrhovatelek v souladu s § 295 IZ vyhověl a rozhodl o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti bodu I. výroku tohoto usnesení může podat odvolání jen osoba, která podala návrh o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové (§ 295 odst. 3 IZ).

Proti ostatním bodům výroku tohoto usnesení není odvolání přípustné.

Platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku (§ 289 odst. 3 IZ).

V Hradci Králové dne 17. září 2015 JUDr. Monika Marčišinová v. r., samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Eva Komárková