KSHK 45 INS 12667/2012-B-24
Č. j. : KSHK 45 INS 12667/2012-B-24/celk.2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou v insolvenčním řízení dlužníků Jiřího Sýkory, rč: 690103/1676, a Miroslavy Sýkorové, rč: 726130/3038, oba bytem Na Borkách 15, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků Jiřího Sýkory, rč: 690103/1676, a Miroslavy Sýkorové, rč: 726130/3038, oba bytem Na Borkách 15, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, a to ohledně nemovitých věcí: stavební parcely č. 7, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba Dvůr Králové nad Labem č.p. 15, rodinný dům, pozemkové parcely č. 12/2, zahrada, pozemkové parcely č. 562/4, ostatní plocha, nemovitých věcí zapsaných na listu vlastnictví č. 2712 pro obec Dvůr Králové nad Labem, katastrální území Žirecká Podstráň, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Trutnov, a stavební parcely č. 191, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba Dvůr Králové nad Labem č.p. 15, rodinný dům, pozemkové parcely č. 562/3, ostatní plocha, nemovitých věcí zapsaných na listu vlastnictví č. 5451 pro obec Dvůr Králové nad Labem, katastrální území Žirecká Podstráň, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Trutnov.

Odůvodnění:

Insolvenční soud usnesením soudu čj.-A-10 ze dne 16.11.2012 zjistil úpadek v záhlaví označených dlužníků, povolil řešení jejich úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil Ing. Jiřího Faru, se sídlem Valteřická 757, 543 01 Vrchlabí. Usnesením ze dne 25.06.2013, čj.-B-16, soud schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře. Podáním doručeným soudu dne 18.03.2016 požádal syn dlužníků Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Borkách 15, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, soud dle § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků, neboť je osobou blízkou podle § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ ). Syn dlužníků jako zájemce o koupi ve výroku specifikovaných nemovitých věcí nabídl kupní cenu ve výši 1.600.000,-Kč. Ke své žádosti zároveň připojil také souhlasné stanovisko zajištěného věřitele Komerční banka, a.s., který toto souhlasné stanovisko vyjádřil také jako zástupce věřitelů. Insolvenční správce k této žádosti připojil podáním doručeným soudu dne 13.04.2016 tržní ocenění ve výroku specifikovaných nemovitostí realitní kanceláří, kdy nemovitost byla oceněna přibližně na 1.650.000,-Kč s tím, že za dobu inzerování činila nejvyšší konkrétní nabídka 1.600.000,-Kč. Podle § 22 odst. 1 OZ osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen partner ); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí. Dle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Podle § 295 odst. 3 věta prvá IZ na návrh osoby uvedených v odstavci 1 a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Vzhledem ke shora uvedenému soud žádosti syna dlužníků Pavla Sýkory v souladu s § 295 IZ vyhověl a rozhodl o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Hradci Králové dne 11. května 2016

JUDr. Monika Marčišinová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Bc. Anna Menclová