KSHK 45 INS 1160/2010-B-93
Č.j.: KSHK 45 INS 1160/2010-B-93/celk.2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Monikou Marčišinovou v insolvenčním řízení dlužníka Bronislava Macka, RČ: 630823/1094, bytem 549 06 Bohuslavice 316, o odvolání insolvenčního správce,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 45 INS 1160/2010-A-91 ze dne 29.06.2015 se mění tak, že správně zní: I. Soud schvaluje předloženou konečnou zprávu včetně vyúčtování odměny a vynaložených hotových výdajů insolvenčního správce ze dne 18.09.2014 v tomto znění: příjem ze zpeněžení majetku + ostatní příjmy 342.459,03 Kč z toho v oddlužení: 304.459,03 Kč z toho v konkursu: 38.000 Kč náklady majetkové podstaty 9.079,00 Kč z toho v oddlužení: 5.079,00 Kč z toho v konkursu: 4.000,00 Kč hotové výdaje insolvenčního správce včetně DPH 676,90 Kč předpokládané výdaje spojené s ukončením řízení 0,00 Kč odměna insolvenčního správce včetně DPH 96.458,80 Kč z toho v oddlužení: 89.561,80 Kč z toho v konkursu: 6.897 Kč mezi nezajištěné věřitele rozděleno 236.244,33 Kč z toho v oddlužení: 221.589,92 Kč z toho v konkursu: 14.654,41 Kč

II. Část odměny insolvenčního správce ve výši 6.897 Kč včetně DPH a hotové výdaje ve výši 676,90 Kč včetně DPH, které nebyly dosud vyplaceny, budou uhrazeny z majetkové podstaty dlužníka.

Odůvodnění:

Usnesením podepsaného soudu č.j.:-B-91 ze dne 29.06.2015 byla schválena konečná zpráva včetně vyúčtování odměny a vynaložených hotových výdajů insolvenčního správce.

Dne 22.07.2015 podal insolvenční správce odvolání proti usnesení o schválení konečné zprávy ze dne 29.06.2015, a to do části o vyúčtování odměny insolvenčního správce za dobu trvání konkursu. Insolvenční správce uvedl, že při navržené odměně insolvenčního správce dle konečné zprávy ve výši 54.450,-Kč by z rozpočtových prostředků soudu měla být uhrazena částka 32.898,59,-Kč. Dále nebylo v daném usnesení řešeno, jak má insolvenční správce naložit s částkou 21.551,41,-Kč, která představuje zůstatek na účtu majetkové podstaty dlužníka. Insolvenční soud v daném usnesení pouze uvedl, že odměna insolvenčního správce za dobu trvání konkursu činí 18,-Kč a tato částka bude uhrazena z rozpočtových prostředků soudu. Rozhodnutí soudu I. stupně insolvenční správce shledal za zmatečné a nesrozumitelné.

Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud po přezkoumání odvolání insolvenčního správce dospěl k závěru, že insolvenčnímu správci za dobu trvání náleží odměna dle § 1 odst. 3 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů a o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, v platném znění (dále jen vyhláška ), tedy 6.929,73,-Kč včetně DPH. Tato částka byla vypočtena z částky 38.000,-Kč, která představuje výtěžek zpeněžení nezajištěných nemovitých věcí za období trvání konkursu. Dle vyhlášky platné v době prohlášení úpadku dlužníka, tedy vyhlášky č. 488/2012 Sb., náleží insolvenčnímu správci odměna z výtěžku zpeněžení určeného mezi nezajištěné věřitele ve výši 15 % a bude uhrazena z majetkové podstaty dlužníka. Dále budou ze zůstatku majetkové podstaty ve výši 38.180,31,-Kč vyplaceny doposud neuhrazené náklady, a to odměna a náhrada hotových výdajů za období květen a červen 2010, prosinec 2012 á 1,080,-Kč, leden 2013 až srpen 2013 á 1,089,-Kč, tedy 11.952,-Kč, náklady majetkové podstaty za dobu trvání konkursu (znalečné, správní poplatky) ve výši 4.000,-Kč, dále náhrada hotových výdajů (jízdné, poštovné) ve výši 676,90,-Kč. Celkově nebyla dosud uhrazena částka ve výši 23.525,90,-Kč. Částka určená k uspokojení nezajištěných věřitelů nyní činí 14.654,41,-Kč, která bude vyplacena ze zůstatku majetkové podstaty dlužníka. Tato částka bude zvýšena o srážky ze mzdy dlužníka provedené do schválení tohoto opravného usnesení.

Soud proto postupoval dle § 95 IZ a odvolání insolvenčního správce vyhověl a napadené usnesení změnil dle výroku tohoto rozhodnutí, neboť odvolání insolvenčního správce shledal za důvodné.

Poučení: Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné a lze je podat do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Hradci Králové dne 9. září 2015 JUDr. Monika Marčišinová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Tereza Langhammerová