KSHK 45 INS 11360/2011-P4-6
čj. KSHK 45 INS 11360/2011-P4-6/celk.2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl vyšší soudní úřednicí Bc. Lucií Virglovou v insolvenční věci dlužníka Petra Maťátka, RČ: 720518/3579, bytem Zahradní 327, 503 53 Smidary,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové čj. KSHK 45 INS 11360/2011-P4-4 ze dne 14.10.2013 se z r u š u j e .

Odůvodnění: Krajský soud v Hradci Králové usnesením čj. KSHK 45 INS 11360/2011-P4-4 ze dne 14.10.2013 zamítl návrh věřitele GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720, se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, na vstup Mgr. Lucie Tonikové, IČ: 66248183, advokátky se sídlem Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1, jako nabyvatele jeho přihlášené pohledávky do insolvenčního řízení na místo původního věřitele. Důvodem zamítnutí návrhu věřitele dle § 18 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), doručeného soudu dne 11.10.2013, byla absence písemného souhlasu nabyvatele pohledávky u návrhu věřitele. Podle § 18 odst. 2 (věty před středníkem) IZ o návrhu podle odstavce 1 rozhodne insolvenční soud do konce pracovního dne nejblíže následujícího po dni, kdy mu takový návrh došel. Dne 15.10.2013 bylo insolvenčním soudem zjištěno, že souhlas nabyvatele pohledávky věřitele do řízení byl soudu doručen dne 11.10.2013, avšak z důvodu pochybení insolvenční kanceláře v zakládaní podání došlých soudu nebyl tento souhlas při rozhodování soudu k dispozici. Dle § 7 IZ pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. Podle § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen o.s.ř. ), předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci. Dle § 167 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku. S ohledem na shora uvedené posoudil insolvenční soud své rozhodnutí ze dne 14.11.2013, čj.-P4-4, jako zjevně nesprávné, a proto jej zrušil. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné, insolvenční soud však tímto rozhodnutím není vázán (§ 18 odst. 4 IZ).

Nabyvatel pohledávky se stává účastníkem insolvenčního řízení, jakmile insolvenční soud podle § 18 IZ rozhodne o jeho vstupu do insolvenčního řízení, a platí pro něj stav insolvenčního řízení v době, kdy se stal jeho účastníkem. Nabyvatel takto vstupuje na místo původního věřitele i do incidenčních sporů, které se týkají jím nabyté pohledávky. V Hradci Králové dne 15. října 2013

Bc. Lucie Virglová, v. r. vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Marika Rosendorfová, DiS.