KSHK 42 INS 9678/2013-P
Č.j.: KSHK 42 INS 9678/2013-P 1-13/celk. 2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v insolvenční věci dlužníka ISRAMCO CZ, s.r.o., IČ 26006898, Škroupova 441, 500 02 Hradec Králové, o návrhu společnosti Llainfair Carainion Cwni Daliannol Ltd (dříve Trowmart Limited), reg. č. 04115679, se sídlem Suite 319-3, 32 Threadneedle Street, London, EC2R 8AY, United Kingdom, právně zast. JUDr. Martinem Salokou, advokátem se sídlem Zvonárska 8, 040 01 Košice, Slovenská republika

takto:

I. Usnesení č.j. KSHK 42 INS 9678/2013-P 1-8 ze dne 23. 9. 2014, kterým byl zamítnut návrh společnosti Llainfair Carainion Cwni Daliannol Ltd (dříve Trowmart Limited), reg. č. 04115679, se sídlem Suite 319-3, 32 Threadneedle Street, London, EC2R 8AY, United Kingdom na její vstup do insolvenčního řízení na místo věřitele WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci, IČ 25780450, se sídlem Kamenná 835/13, 639 00 Brno-Štýřice, se zrušuje.

II. V insolvenčním řízení dlužníka ISRAMCO CZ, s.r.o., IČ 26006898, Škroupova 441, 500 02 Hradec Králové bude dále pokračováno namísto věřitele WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci, IČ 25780450 s jeho procesním nástupcem Llainfair Carainion Cwni Daliannol Ltd (dříve Trowmart Limited), reg. č. 04115679, se sídlem Suite 319-3, 32 Threadneedle Street, London, EC2R 8AY, United Kingdom.

Odůvodnění:

Dne 8. 4. 2013 byla insolvenčnímu soudu doručena přihláška pohledávky P 1/1 věřitele WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci, IČ 25780450, se sídlem Kamenná 835/13, 639 00 Brno-Štýřice, kterou věřitel doplnil dne 27. 8. 2013. Pohledávka věřitele představuje částku v celkové výši 10 844 017,97 Kč. Na následném přezkumném jednání byla pohledávka v plné výši zjištěna jako zajištěná, vykonatelná.

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 22. 9. 2014 oznámila společnost Llainfair Carainion Cwni Daliannol Ltd (dříve Trowmart Limited), reg. č. 04115679, že Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky rozhodl ve sporu o určení vlastnického práva k pohledávkám dlužníka ISRAMCO CZ, s.r.o., IČ 26006898 rozhodčím nálezem Rsp 286/14 a zároveň navrhla svůj vstup do insolvenčního řízení dlužníka. K podání byl rozhodčí nález připojen v neúplné kopii.

Vzhledem k tomu, že § 18 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) stanoví povinnost soudu rozhodnout o skutečnosti, se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod přihlášené pohledávky z původního věřitele na nabyvatele pohledávky, aniž původní věřitel ztrácí způsobilost být účastníkem řízení, do 3 dnů ode dne, kdy mu byl takový návrh doručen, nelze aplikovat § 43 o.s.ř. a vyzvat věřitele k opravě a doplnění podání, nezbylo soudu než rozhodnout o zamítnutí návrhu.

Usnesení o zamítnutí návrhu napadla společnost Llainfair Carainion Cwni Daliannol Ltd, reg. č. 04115679 včas podaným odvoláním. Následným podáním, které bylo insolvenčnímu soudu doručeno dne 20. 10. 2014, navrhla společnost Llainfair Carainion Cwni Daliannol Ltd, reg. č. 04115679 znovu svůj vstup do insolvenčního řízení dlužníka na místo věřitele WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci, IČ 25780450. Návrh byl doložen úředně ověřenou kopií rozhodčího nálezu Rsp 286/14.

Z předloženého rozhodčího nálezu Rozhodčího soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky sp.zn. Rsp 286/14 ze dne 2. června 2014 bylo zjištěno, že navrhovatel Llainfair Carainion Cwni Daliannol Ltd (dříve Trowmart Limited), reg. č. 04115679 je od dne 10. 5. 2013 vlastníkem ve výroku specifikovaných pohledávek, a to rovněž i pohledávky za dlužníkem ISRAMCO CZ s.r.o. v nominální výši 6 562 565,72 Kč. Tato částka odpovídá jistině pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení věřitelem WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci, IČ 25780450, proti kterému bylo rozhodčí řízení vedeno.

Podle § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. Na základě shora uvedených zjištění proto rozhodl insolvenční soud podle § 107a o.s.ř. o vstupu vlastníka pohledávky do insolvenčního řízení na místo osoby, která pohledávku do insolvenčního řízení původně přihlásila. Postup podle § 107a o.s.ř., byl aplikován za situace, kdy návrh původního věřitele podle § 18 IZ nelze očekávat.

Dle § 107a odst. 3 ve spojení s § 107 odst. 4 o. s. ř. musí ten, kdo vstupuje do řízení na místo dosavadního účastníka řízení, přijmout stav řízení, jaký tu je v době jeho nástupu do řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Hradci Králové dne 22. října 2014

JUDr. Jolana Maršíková, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Petra Součková