KSHK 42 INS 9323/2013-B
Č.j.: KSHK 42 INS 9323/2013-B 21/celk.2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolana Maršíková v insolvenční věci dlužníka Vratislava anonymizovano , r. č. 560417/1837, třída Osvobození 74, 550 01 Broumov-Velká Ves, k žádosti insolvenčního správce

takto:

Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Vratislava anonymizovano , r. č. 560417/1837, třída Osvobození 74, 550 01 Broumov-Velká Ves, pro pana Petra anonymizovano , anonymizovano a paní Jitku anonymizovano , anonymizovano , bytem třída Osvobození 41, Velká Ves-Broumov, ohledně nemovitostí: v obci Broumov a katastrálním území Velká Ves u Broumova zapsaných na LV 2398 -spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku p. . 254/1-zahrada o výměře 324 č m2, -spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku p. . 260/1-trvalý travní porost o č výměře 1591 m2, -spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku p. 262/1-trvalý travní porost o č. výměře 3234 m2, v obci Broumov a katastrálním území Velká Ves u Broumova zapsané na LV 579 -pozemek st.p.č. 54/34-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 166 m2, jehož součástí je budova bez čp/če (způsob využití zemědělská stavba.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením vydaným dne 20.1.2014 pod čj. KSHK 42 INS 9323/2013-B9 schválil oddlužení dlužníka formou splátkového kalendáře.

Podáním ze dne 11.8.2015 požádal insolvenční správce o udělení souhlasu s nabytím majetku osobou blízkou. K žádosti připojil pokyn zajištěného věřitele ze dne 29.7.2015 k přímému prodeji mimo dražbu. Z pokynu zajištěného věřitele vyplývá, že shora uvedené nemovitosti mají být prodány zájemcům Petru a Jitce Sukovým do SJM. V pokynu zajištěného věřitele jsou stanoveny ceny, za které mají být nemovitosti zpeněženy. Tento pokyn je závazný pro všechny účastníky zpeněžování. Podáním ze dne 27.7.2015 (evidovaným pod B36 ve spise 35 (42) INS 8781/2013 vedeném pro řízení manželky dlužníka) požádali o udělení souhlasu s nabytím majetku osovou blízkou manželé Petr a Jitka Sukovi.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (dále jen IZ), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Podle odst. 3 citovaného ustanovení Na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem může účastník řízení podat námitky do patnácti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O námitkách rozhodne příslušný insolvenční soudce, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem bez jednání potvrdí nebo změní (§ 9 odst. 2 zák. č. 121/2008 Sb.).

V Hradci Králové dne 23. září 2015

JUDr. Jolana Maršíková, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Věra Hartlová