KSHK 42 INS 9049/2015-B-14
KSHK 42 INS 9049/2015-B-14/celk.2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v insolvenčním řízení dlužníků Drahuše Ryplové, RČ 466002/039 a Václava Rypla, RČ 390302/071, oba bytem Zákoutí 6, 514 01 Benecko, o návrhu na vydání předběžného opatření

takto

Návrh na vydání předběžného opatření, kterým se Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových domáhá vydání rozhodnutí, jímž by insolvenční soud vyloučil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a umožnil tak provedení exekuce části nemovitých věcí dlužnice, se zamítá

O d ů v o d n ě n í:

K návrhu dlužníku Drahuše Ryplové a Václava Rypla bylo dne 7. 4. 2015 zahájeno insolvenční řízení. Usnesením ze dne 23. dubna 2015, jež nabylo právní moci dne 20. května 2015, byl zjištěn úpadek dlužníků a soud povolil dlužníkům řešit úpadek oddlužením. Insolvenčním správcem byl ustanoven JUDr. Petr Wildt. Dne 3. srpna 2015 proběhlo ve věci přezkumné jednání. Schůze věřitelů přijala usnesení o tom, že bude provedeno oddlužení zpeněžením majetkové podstaty.

Ze soupisu majetkové podstaty založeného v insolvenčním spise jako dokument B3 bylo zjištěno, že insolvenční správce do soupisu zahrnul mimo jiné i nemovité věci ve výlučném vlastnictví dlužnice Drahuše Ryplové, které se nacházejí v obci a katastrálním území Dolní Kalná, v obci a katastrálním území Velký Vřešťov, v obci Vrchlabí-katastrální území Hořejší Vrchlabí, v obci Benecko-katastrálním území Mrklov. Do soupisu majetkové podstaty insolvenční správce učinil poznámku o tom, že usnesením o příklepu vydaným soudním exekutorem Mgr. Petrem Polanským ze dne 26. 3. 2015 byly nemovitosti v obci a katastrálním území Dolní Kalná, v obci a katastrálním území Velký Vřešťov a v obci Vrchlabí-katastrální území Hořejší Vrchlabí vydraženy. Usnesení o příklepu nenabylo právní moci, neboť bylo napadeno odvoláním. Insolvenční správce tedy sepsal tento majetek do majetkové podstaty s tím že příslušnost k majetkové podstatě bude vyřešena, případně i podáním vylučovací žaloby.

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 12.8. 2015 se domáhá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vydání předběžného opatření, kterým by insolvenční soud vyloučil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, konkrétně účinek dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ zakazující provést výkon rozhodnutí tak, aby mohla být dokončena exekuce prováděná soudním exekutorem Mgr. Petrem Polanským a aby došlo k uspokojení pohledávek věřitele ČR-Ministerstvo financí, mimo insolvenční řízení. hodných zvláštního zřetele některé z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení.

Insolvenční soud v tomto procesním stadiu insolvenčního řízení neshledal předpoklady k vydání navrženého předběžného opatření. Insolvenční správce sepsal předmětný nemovitý majetek do majetkové podstaty; majetek může být z majetkové podstaty vyloučen jednak postupem podle ust. § 225 IZ na základě úspěšně vedené žaloby na vyloučení majetku z majetkové podstaty, jednak případně úkonem samotného insolvenčního správce ve smyslu § 217 odst. 2 IZ, pokud insolvenční správce zjistí-li, že majetek nenáleží do majetkové podstaty. Za situace, kdy již byl pravomocně zjištěn úpadek dlužníků a úpadek má být řešen zpeněžením majetkové podstaty, a za situace kdy dotčený věřitel uplatnil svá práva v insolvenčním řízení, neshledal insolvenční soud důvody k tomu, aby byly vyloučeny účinky zahájeného insolvenčního řízení předběžným opatřením před tím, než bude po řádně provedeném dokazování posouzena příslušnost či nepříslušnost dotčeného majetku k majetkové podstatě.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Hradci Králové dne 31. srpna 2015 Za správnost vyhotovení: Věra Hartlová JUDr. Jolana Maršíková, v.r. soudce