KSHK 42 INS 8997/2014-B-51
KSHK 42 INS 8997/2014-B-51/celk. 2

USNESENÍ Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v insolvenční věci dlužníka OCELTECH, s. r. o., IČ 27483037, se sídlem Nádražní 311, 549 54 Police nad Metují, o reorganizačním plánu takto:

takto:

Soud schvaluje aktualizovaný reorganizační plán OCELTECH s. r. o. předložený insolvenčnímu soudu 31.07.2014, jak je tento plán založen jako dokument č. B-26 insolvenčního spisu včetně příloh.

Odůvodnění:

V nadepsané insolvenční věci předložil dlužník insolvenčnímu soudu dne 31.07.2014 aktualizovaný reorganizační plán; zveřejněn byl v insolvenčním rejstříku jako dokument B-26. Zpráva o reorganizačním plánu byla předložena insolvenčnímu soudu dne 01.08.2014, insolvenční soud ji schválil unesením č. j.-B-28. Insolvenční soud svolal k projednání reorganizačního plánu a k hlasování o jeho přijetí schůzi věřitelů.

Schůze věřitelů proběhla u insolvenčního soudu dne 21.08.2014.

Insolvenční soud zkonstatoval, že do dne jednání neobdržel žádné námitky proti reorganizačnímu plánu, žádnou žádost věřitele o přeřazení do jiné skupiny v rámci reorganizačního plánu. Žádný z přítomných věřitelů neprojevil dotaz či připomínku.

Dle § 347 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ) hlasovali věřitelé o přijetí reorganizačního plánu ve skupinách. Reorganizační plán rozdělil věřitele do třech skupin.

První skupinu tvořil zajištěný věřitel Deutsche Leasing ČR s. r. o., který hlasoval pro přijetí reorganizačního plánu.

Druhou skupinu tvořili všichni nezajištění věřitelé. Všichni věřitelé hlasující prostřednictvím hlasovacího lístku hlasovali pro schválení reorganizačního plánu a celkem tak bylo dosaženo 19 868 068,49 kladných hlasů. Pro přijetí reorganizačního plánu na schůzi dále hlasovali všichni přítomní věřitelé č. 7, 8, 46, 47, 50 a 55. Tato skupina věřitelů reorganizační plán přijala.

Třetí skupinu tvořili společníci dlužníka Ing. Martin Burdych a Ing. Karel Štěpánský. Oba přítomní společníci hlasovali pro přijetí reorganizačního plánu.

V rámci zkoumání podmínek pro schválení reorganizačního plánu soud učinil dotaz na dlužníka a insolvenčního správce, zda je splněna podmínka dle § 348, odst. 1 písm. c) IZ. Insolvenční správce prohlásil, že přednostní nároky jsou průběžně jejich nositelům hrazeny.

Vzhledem k tomu, že schválení reorganizačního plánu nebrání žádná z překážek uvedených v § 348 IZ, insolvenční soud aktualizovaný reorganizační plán schválil, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání ve lhůtě patnácti dnů ode dne jeho doručení; dlužníkovi a insolvenčnímu správci bude toto rozhodnutí doručeno zvlášť (§ 75 IZ). Proti rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu mohou podat odvolání jen ti z věřitelů, kteří hlasovali pro odmítnutí reorganizačního plánu. (§ 350 odst. 1 IZ). Odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové

Reorganizační plán je účinný, jakmile rozhodnutí o jeho schválení nabylo právní moci, nebyla-li reorganizačním plánem jeho účinnost odložena na pozdější dobu nebo nerozhodl-li o jeho pozdější účinnosti insolvenční soud.

Rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu je závazné pro všechny účastníky insolvenčního řízení i pro další osoby, jejichž práva a povinnosti jsou reorganizačním plánem dotčeny.

Není-li zákonem nebo reorganizačním plánem stanoveno jinak, zanikají účinností tohoto plánu práva všech věřitelů vůči dlužníkovi; za věřitele dlužníka se považují osoby uvedené v reorganizačním plánu za podmínek v něm stanovených, včetně rozsahu jejich práv.

V Hradci Králové dne 5. září 2014

JUDr. Jolana Maršíková v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Petra Součková