KSHK 42 INS 8781/2013-B38
Č.j.: KSHK 42 INS 8781/2013-B38 /celk. 2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl vyšší soudní úřednicí Ivanou Marešovou v insolvenční věci dlužnice Heleny Sukové, r. č. 625601/6228, IČO 74352148, třída Osvobození 74, 550 01 Velká Ves-Broumov, o povolení výjimky ze zákazu nabývaní majetku z majetkové podstaty

takto:

Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice Heleny Sukové, r. č. 625601/6228, IČO 74352148, třída Osvobození 74, 550 01 Velká Ves-Broumov, pro pana Petra anonymizovano , anonymizovano a paní Jitku anonymizovano , anonymizovano , aby bytem třída Osvobození 41, Velká Ves-Broumov, ohledně nemovitostí v obci Broumov a katastrálním území Velká Ves u Broumova zapsaných na LV 2398 -spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku p. . 254/1-zahrada o výměře 324 č m2, -spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku p. . 260/1-trvalý travní porost o č výměře 1591 m2, -spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku p.č. 262/1-trvalý travní porost o výměře 3234 m2.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením vydaným dne 17.3.2014 pod čj. KSHK 42 INS 8781/2013-B10 schválil oddlužení dlužnice formou splátkového kalendáře.

Podáním ze dne 29.7.2015 požádal insolvenční správce o udělení souhlasu s nabytím majetku osobou blízkou. V žádosti uvedl, že obdržel pokyn zajištěných věřitelů k přímému prodeji mimo dražbu. Tento pokyn byl následně korigován při jednání insolvenčního soudu. Výběrovým řízením byla vyhodnocena nabídka zájemců-manželů Petra anonymizovano a Jitky Sukové s nabídkou odkoupení sepsaného majetku za nabízenou cenu 100,--Kč/m2. Správce současně sdělil, že pozemky budou prodávány spolu s podílem Vratislava anonymizovano . Zájemce Petr Suk je bratrem dlužníka Vratislava anonymizovano a existuje zde blízký vztah i manželky Jitky Sukové a dlužnice Heleny Sukové. Insolvenční správce považuje učiněnou nabídku za nejvýhodnější vzhledem k provedenému výběrovému řízení. Podáním ze dne 27.7.2015 požádali o udělení souhlasu s nabytím majetku osovou blízkou manželé Petr a Jitka Sukovi.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (dále jen IZ), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Podle odst. 3 citovaného ustanovení Na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem může účastník řízení podat námitky do patnácti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O námitkách rozhodne příslušný insolvenční soudce, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem bez jednání potvrdí nebo změní (§ 9 odst. 2 zák. č. 121/2008 Sb.).

V Hradci Králové dne 3. září 2015

Ivana Marešová, v.r. vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Věra Hartlová