KSHK 42 INS 7519/2013-P
Č.j.: KSHK 42 INS 7519/2013-P 6-5/celk. 2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v insolvenční věci dlužníků Gabriely Jansíkové, rč: 776219/0832 a Josefa Jansíka, rč: 721019/0856, oba bytem Sirákovice 40, 582 82 Golčův Jeníkov, o přihlášce pohledávek věřitele GE Money Bank, a.s., IČ 25672720, se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, Michle

takto:

Usnesení č. j. KSHK 42 INS 7519/2013-P 6-2 ze dne 30. 9. 2013, kterým byla odmítnuta přihláška pohledávek věřitele GE Money Bank, a.s., IČ 25672720 v celkové výši 234 081,16 Kč, s e z r u š u j e .

Od ůvo d ně n í:

Dne 25. 6. 2013 přihlásil věřitel GE Money Bank, a.s., IČ 25672720 do insolvenčního řízení dlužníků pohledávky v celkové výši 234 081,16 Kč.

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č. j.6-2, ze dne 30. 9. 2013 rozhodl insolvenční soud o odmítnutí přihlášky pohledávek s odůvodněním, že byla podána opožděně, neboť usnesení o povolení oddlužení, kterým byl věřitel vyzván k přihlášení své pohledávky za dlužníky, bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 15. 4. 2013. Konec lhůty pro uplatnění práva připadl na 15. 5. 2013, věřitel však svůj nárok uplatnil u zdejšího soudu teprve dne 25. 6. 2013.

Usnesení napadl věřitel včas podaným odvoláním. Namítl v něm, že dlužnice byla v insolvenčním rejstříku označena nesprávným identifikátorem, neboť její rodné číslo, podle něhož by věřitel mohl dlužnici vylustrovat, bylo zapsáno chybně. Správné rodné číslo dlužnice Gabriely Jansíkové bylo do systému ISIR zapsáno dne 25. 6. 2013. Přihláška pohledávky byla tedy v tomto případě učiněna řádně, neboť lhůta k podání přihlášky pohledávek může počít věřiteli běžet jedině za předpokladu, že informace o dlužníkovi (o jeho rodném čísle) byla v systému ISIR řádně zveřejněna tak, aby mohla být odvolatelem zjištěna prostřednictvím automatického vyhledávání.

Z elektronického spisu dlužníků bylo zjištěno, že správný údaj o rodném čísle dlužnice byl na webové stránky insolvenčního rejstříku přenesen dne 25. 6. 2013. Je tedy zřejmé, že věřitel vycházel z aktuálních údajů obsažených ve veřejné části insolvenčního rejstříku, a přihlášku pohledávky dne 25. 6. 2013 uplatnil včas.

Soud dospěl k závěru, že nebyly splněny podmínky pro vydání usnesení podle § 185 IZ, a napadené rozhodnutí podle § 95 IZ zrušil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí může odvolání podat pouze přihlášený věřitel (§ 185 IZ) ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Hradci Králové dne 4. listopadu 2013

JUDr. Jolana Maršíková, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Alena Nováková