KSHK 42 INS 7518/2013-B-22
Č. j. : KSHK 42 INS 7518/2013-B-22/celk.2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v insolvenčním řízení dlužníka Josefa Jansíka, r. č. 721019/0856, Sirákovice 40, 582 82 Golčův Jeníkov a dlužnice Gabriely Jansíkové, r. č. 776219/0832, Sirákovice 40, 582 82 Golčův Jeníkov, k žádosti insolvenčního správce

takto:

I. Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka a dlužnice pro pana Karla anonymizovano , anonymizovano , bytem Sirákovice 55, 582 82 Golčův Jeníkov, otce dlužnice, ohledně nemovitostí v obci Golčův Jeníkov a katastrálním území Sirákovice zapsaných na LV 441 -budova č.p. 40-rodinný dům, na parcele st.č. 1/2, v části obce Sirákovice -parcela st.č. 1/2, zastavená plocha a nádvoří, o výměře 472 m2.

II. Soud uděluje insolvenčnímu správci JUDr. Martinu Pavlišovi, se sídlem Wilsonova 368, 539 01 Hlinsko souhlas ke zpeněžení majetkové podstaty dlužníka mimo dražbu, a to nemovitostí v obci Golčův Jeníkov a katastrálním území Sirákovice zapsaných na LV 441 -budova č.p. 40-rodinný dům, na parcele st.č. 1/2, v části obce Sirákovice -parcela st.č. 1/2, zastavená plocha a nádvoří, o výměře 472 m2 kupujícímu panu Karlu Dobrému, anonymizovano , bytem Sriákovice 55, 582 82 Golčův Jeníkov, a to z takovou kupní cenu, aby čistý výtěžek zpeněženíurčený k vydání zajištěnému věřiteli (po odečtení nákladů dle § 298 odst. 3 InZ a odměny insolvenčního správce) činil nejméně 520.000,--Kč, přičemž kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

III. Prodej movitého majetku bude uskutečněn podle pokynu zajištěného věřitele TG CREDIT CZ s.r.o., IČ 26848511, Ostrava ze dne 2.10.2013.

IV. Zajišťovací práva věřitelů váznoucí na majetku uvedeném ve výroku ad. I zanikají jejich zpeněžením.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením vydaným dne 22.7.2013 pod čj. KSHK 42 INS 7518/2013-B-11, ve znění změny ze dne 3.10.2013 čj.-B-17, schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře.

Do předmětného insolvenčního řízení se přihlásil i zajištěný věřitel TG CREDIT CZ s.r.o., IČ 26848511, Ostrava. Jeho pohledávka byla při zvláštním přezkumném jednání zjištěna v celém rozsahu jako zajištěná. Podle § 398 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ) se zajištění věřitelé uspokojí jen z výtěžku zpeněžení zajištění.

Podáním ze dne 9.10.2013 požádal insolvenční správce o udělení souhlasu s prodejem ve výroku uvedených zajištěných nemovitostí z majetkové podstaty dlužnice kupujícímu otci dlužnice. K žádosti správce připojil pokyn zajištěné věřitele ze dne 2.10.2013. Podáním ze dne 10.10.2013 požádal pan Karel Dobrý, otec dlužnice, o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku. V žádosti uvedl, že v domě bydlí jeho dcera s rodinou, a proto se k tomuto kroku rozhodl, když tímto postupem nebude žádný z věřitelů dotčen.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tím ustanovením jsou neplatné. Podle odst. 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku za zákazu nabývají majetku z majetkové podstaty.

Zajištěný věřitel s prodejem zajištěných nemovitostí otci dlužnice souhlasil za podmínek uvedených ve svém pokynu.

Protože věřitelé neprojevili vůli vykonávat funkci ve věřitelském orgánu, vykonává tuto působnost soud. Insolvenční soud za použití § 66 se zpeněžením ve výroku specifikovaného majetku za podmínek stanovených zajištěným věřitelem kupujícímu Karlu Dobrému souhlasí.

Soud posoudil žádost správce a s přihlédnutím k § 289 odst. 1 IZ ve spojení s § 293 IZ a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Hradci Králové dne 30. října 2013

JUDr. Jolana Maršíková, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Alena Nováková