KSHK 42 INS 7442/2017
USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl senátem složeným z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci dlužníka: Martin anonymizovano , anonymizovano bytem Chotěvice 243, 543 76 Chotěvice o odvolání a) dlužníka b) insolvenčního správce: Arninistrace insolvenci City Tower, v.o.s., IČO 29414873 insolvenční správce dlužníka (Správce) sídlem Hvězdova 1716/213, 140 78 Praha 4 proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. ledna 2018, č. j. KSHK 42 INS 7442/2017nB 9, takto: Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. ledna 2018, č. j. KSI IK 42 INS

7442/2017-3-9 se v bodech II.-VI. výroku ruší a věc se v uvedeném rozsahu vrací tomuto soudu k dalšímu řízeni.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové (insolvenční soud) neschválil dlužníkovo oddlužení (bod I. výroku), insolvenční řízení zastavil (bod ll. výroku), určil Správci odměnu ve výši 8 167,50 Kč a náhradu hotových výdajů ve výsi 1 633,50 Kč s tím, že odměna do částky 4 537,50 Kč a náhrada hotových výdajů do částky 907,50 Kč budou po právní moci usnesení uhrazeny z rozpočtových prostředků soudu (bod III. a IV. výroku), uložil Správci sdělit číslo účtu, na který mu bude uhrazena odměna a hotové výdaje (bod V. výroku) a zprostil Správce funkce (bod VI. výroku).

Vodůvodnéní napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že usnesením z 26. 5. 2017, č. j.A-8 zjistil dlužníkův úpadek, povolil jeho řešení oddlužení azároveň ustanovil insolvenčním správcem Správce. Při povolení oddlužení vycházel zdlužníkem uváděné výše závazků 1219 099 Kč a jeho příjmu, který dosahuje vzaměstnaneckém poměru u společnosti A1 Gastro Line, spol. sro měsíčně 22 500 Kč hrubého a z příjmu měsíčně 10 000 Kč na základě dohody o provedení práce. Dlužník má stanovenou vyživovací povinnost k dceři ve výši 2 800 Kč měsíčně.

Konstatoval, že do insolvenčního řízení se přihlásilo 26 věřitelů s pohledávkami ve výši 4 697 221,72 Kč. Při přezkumném jednání proběhlém 31. 7. 2017 popřel dlužník pohledávku P4 ve výši 52 287 Kč a P16 ve výše 1 489 804 Kč představující příslušenství. Pro tyto případy poučil dlužníka o právu se bránit vykonatelným pohledávkám žalobou podanou do 30 dnů ode dne schválení oddlužení s tím, že vní může uplatnit jen skutečnosti, pro něž pohledávky popřel. Ostatní přihlášené pohledávky byly zjištěny.

Ze zprávy pro oddlužení ze 14. 7. 2017 předložené Správcem zjistil, že dlužník nesplňuje podmínky pro schválení oddlužení, neboť není schopen si zajistit takový příjem, aby mohl

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

10.

11.

.in -..LJi Lf J.:.. IJ i .I..I_1\._J : lila-r! .J iuln'

3 VSPI I 324/2018 uhradit svým věřitelům minimálně 30 % přihlášených pohledávek a ani nedisponuje majetkem, z výtěžku jehož zpeněžení by mohl dosáhnout takového uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů.

Poté, co dlužník ve stanovené lhůtě 60 dnů neprojednal s některými věřiteli možnost uspokojení pohledávek v nižší než 30 % výši ani nezískal podporu třetí osobý pro schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, cituje ustanovení Š 405 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění účinném od 1. 7. 2017 (lnsZ), dospěl k závěru, že dlužník je schopen uspokojit zjištěné pohledávky svých nezajištěných věřitelů vmíře jen cca 14,56 %, tj. méně než je stanoven zákonný limit, a ani nemá majetek, jehož zpeněženírn by mohl být tento limit uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů dosažen. Z uvedených důvodů proto povolené oddlužení neschválil a insolvenční řízení zastavil.

Správci ve smyslu $ 38 lnsZ a $ 3 písm. b) a 5 7 odst. 4 Výhl. č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (Vyhláška) určil odměnu insolvenčního správce a náhradu jeho hotových výdajů. Správci náleží paušální odměna a náhrada hotových výdajů za období květen 2017 až leden 2018 ve výši měsíčně 1 089 Kč (750 Kč 150 Kč DPH 21 %), tj. za 9 měsíců 9 801 Kč (8.167,50 Kč + 1.633,50 Kč). Vzhledem k tomu, že dlužník neplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení a Správci poukázal zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů jen za 4 měsíce, výslovil, že do celkové výše bude přiznaná odměna a náhrada hotových výdajů uhrazena zrozpočtových prostředků soudu; současně Správce podle Š 405 odst. 3 InsZ zprostil funkce.

Toto usnesení napadli v zákonem stanovené lhůtě jak dlužník, tak Správce.

Dlužník namítl, insolvenční soud posoudil věc nesprávně po právní stránce. Uvedl, že při přezkumném jednání mu insolvenční soud uložil předložit souhlas věřitelů s pohledávkami majícími svůj původ v podnikání. Tento souhlas nezískal, nebotl věřitel s pohledávkou na částku 2 814 205 Kč ( ZAREX, spol. s r.o. přihláška P16) není kontaktní. Odkázal přitom na ustanovení 5 389 odst. 2 písm. b) InsZ, podle něhož dluh z podnikání nebrání povolení oddlužení, jde li o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, vkterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka podle 5 308 odst. 1 písm. c) nebo d) InsZ. Akcentoval, že z uvedeného ustanovení je zřejmé, že pokud nebude na jeho majetek prohlášen konkurs, budou jeho dluhy z podnikání i nadále tvořit překážku oddlužení a neumožní mu Výužít práva na podání návrhu na oddlužení. Nadto vyjádřil souhlas s níže uvedenou odvolací argumentací Správce. Navrhl proto, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se prohlašuje na dlužníkův majetek konkurs.

Správce vytkl insolvenčnímu soudu, že při výdání napadeného usnesení nepostupoval podle InsZ účinného ve znění do 30. 6. 2017 vzhledem k tomu, že dlužníkův návrh na povolení oddlužení byl mu doručen 7. 4. 2017, jeho úpadek byl zjištěn 26. 5. 2017 a přezkumně jednání i schůze věřitelů proběhlý před 30. 6. 2017. Postup podle novelizovaného ustanovení 5 405 11152 ve znění účinném od 1. 7. 2017 označil jako chybný s odkazem na rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci sen. zn. 1 VSOL 926/2017 a 1 VSOL 1092/2017. Navrhl proto, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se prohlašuje na dlužníkův majetek konkurs.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení a řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, obě odvolání jsou opodstatněná.

Podle čl. II odst. 1 zákona č. 64/2017 Sb., kterým byl podstatně novelizován lnsZ s účinností od 1. 7. 2017 lnsZ ve znění účinném ode dne nabýtí účinnosti tohoto zákona se použije ipro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabýtí účinnosti tohoto zákon; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány; jedná se o úpravu nepravé retroaktivity zákona. Změnčná ustanovení lnsZ se použijí

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

12.

13.

14.

15.

16. d ÍULLLJQIIHULU ipro řízení zahájená před změnou a procesní účinky učiněné podle zákona před jeho novelizací zůstávají zachovány. Pro posouzení zda na věc třeba aplikovat právní úpravu účinnou do 30. 6. 2017 nebo po 1. 7. 2017 je rozhodující, zda tyto účinky nová právní úprava nemodifikuje, resp. s nimi nepočítá, a pak je třeba postupovat podle dosavadní právní úpravy, resp. se jich nedotýká, a pak je možné postupovat podle změněné právní úpravy.

Podle Š 405 lnsZ ve znění účinném do 30. 6. 2017 insolvenční soud oddlužení neschválí, jestliže v průběhu insolvenčního řízení vyšly najevo skutečnosti, které by jinak odůvodi'iovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení (odst. 1). Jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem (odst. 2). Postupu podle citovaného ustanovení předchází přezkumné jednání a schůze věřitelů (Š 137, Š 399 lnsZ).

Podle Š 410 lnsZ ve znění účinném do 30. 6. 2017 není-li dále stanoveno jinak, platí o přezkoumání přihlášených pohledávek za trvání účinnosti oddlužení obdobně Š 190 202 (odst. 1). V odstavci druhém a třetím InsZ odlišně upravil okamžik účinků popření pohledávky nezajištěného věřitele za trvání účinků schválení oddlužení a u vykonatelných pohledávek rozsah důvodů, jež může jako důvod popření dlužník uplatnit.

Podle Š 405 InsZ ve znění účinném od 1. 7. 2017 doznal podstatné změny odstavec druhý, podle kterého jestliže insolvenční soud oddlužení neschválí, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem pouze tehdy, jestliže a) návrh na povolení oddlužení nebyl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihHží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, b) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud nezjistí, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, prásníím a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkově podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, anebo c) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem a insolvenční soud zjisti, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží kvěcem právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkově podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, a dlužník na jednání s insolvenčním správcem, podle Š 410 odst. 2 požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle Š 108 odst. 2 a 3 a ustanovení bylo doplněno o odstavec třetí podle něhož nepostupuje-li insolvenční soud podle odstavce 2, insolvenční řízení zastaví.

Podle Š 410 lnsZ ve znění účinném od 1. 7. 2017 zůstalo zachováno znění odstavců prvního, druhého (nyní jako pátého) a třetího (nyní jako šestého) a byly vloženy odstavce druhý až čtvrtý. Podle Š 410 odst. 2 InsZ přezkoumání přihlášených pohledávek provede insolvenční správce tak, že v seznamu přihlášených pohledávek podle Š 189 odst. 1 u každé z nich výslovně uvede, zda ji on sám, dlužník nebo věřitel popírá nebo nepopírá, přičemž ke stanovisku dlužníka bude připojen i podpis dlužníka; stanovisko dlužníka zjistí insolvenční správce při osobním jednání s dlužníkem, jehož datum a místo konání sděH dlužníkovi nejméně 7 dnů předem. Podle Š 410 odst. 3 lnsZ o zprávě o přezkumu rozhodne insolvenční soud bez jednání nejpozději v rozhodnutí podle Š 404 nebo Š 405 lnsZ. Dále zákon upravuje postup, jak insolvenční soud o zprávě rozhodne. Podle Š 410 odst. 4 InsZ jsou upraveny náležitosti rozhodnutí podle odstavce 3, vymezen okruh osob, jimiž se rozhodnutí zvlášť doručuje a kterým svědčí právo se proti němu odvolat.

Při porovnání právní úpravy InsZ účinně do 30. 6. 2017 a od 1. 7. 2017 je zjevné, že nová právní úprava svěřuje přezkum pohledávek insolvenčnímu správci, nad nímž vykonává insolvenční soud pouze dohled, zatímco dříve k přezkumu pohledávek docházelo na přezkumném jednání stejně jako vpřípadě řešení úpadku konkursem, jenž nařídil insolvenční soud vusnesení o zjištění

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

!""w

! Hi!, ,

17.

18.

19.

20.

3 vspn 324/2018

úpadku a svolal navazující schůzi věřitelů s uvedeným programem. Podle nové úpravy taková schůze svolávána není a je ponecháno na vůli nezajištěným věřitelům, zda vzákonné lhůtě od zveřejnění zprávy pro oddlužení vinsolvenčním rejstříku navrhnou konání schůze věřitelů podle Š 399 odst. 1 nebo aby vtéto lhůtě hlasovali podle Š 400, s poučením o následcích zmeškání této lhůty. Podle nové právní úpravy ustanovení Š 410 odst. 2 InsZ dává právo dlužníkovi k osobnímu jednání s insolvenčním správcem projevit svoje stanovisko, včetně toho, zda navrhuje řešení konkursem, nebude li namístě schválení povoleného oddlužení. Z uvedeného plyne, že bude-Ii nařízeno přezkumné jednání a svolána schůze věřitelů podle úpravy účinné do 30. 6. 2017 a v souladu s tím, proběhne přezkum pohledávek a schůze věřitelů, pak již nelze postupovat podle Š 410 odst. 2 InsZ.

Z insolvenčního spisu plyne, že usnesením č. j. KSHK 42 INS 7442 / 2017 A 8 z 26. 5. 2017 byl zjištěn dlužníkův úpadek, byl ustanoven insolvenční správce a pod bodem VI výroku nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů na 31. 7. 2017. Podle protokolu o přezkumném jednání konaného 31. 7. 2017 (dok. lil 7) proběhl přezkum pohledávek s tím, že byly popřeny pohledávky věřitelů P4 a P16. Schůze věřitelů se nekonala pro nezájem věřitelů, a proto insolvenční soud rozhodl, že bude vykonávat působnost věřitelského výboru. Dlužníkovi poskytl lhůtu 60 dnů k tomu, aby se pokusil s některými věřiteli projednat možnost nižšího než 30 % plnění a ke zvážení možnosti podpory při plnění oddlužení ze strany třetích osob. Závěrem poučil insolvenční soud dlužníka o tom, že nebude li možné povolené oddlužení schválit, bude insolvenční řízení zastaveno. Podáním z 29. 1. 2018 požádal dlužník, aby byl po neschválení oddlužení prohlášen na jeho majetek konkurs.

Odvolací soud má za to, že usnesením, jímž byl zjištěn úpadek, nařízeno jednání a svolána schůze věřitelů za účinnosti právní úpravy lnsZ účinné do 30. 6. 2017, bylo předurčeno, že vinsolvenčním řízení kpřezkumu pohledávek nedojde podle právní úpravy nynější, kdy je ustanovením Š 410 lnsZ svěřen přezkum pohledávek insolvenčnímu správci. Podle tohoto ustanovení však nemohl insolvenční soud postupovat před 30. 6. 2017. Za situace, kdy přezkoumání pohledávek a schůze věřitelů se děly podle právní úpravy účinné do 30. 6. 2017, nebylo možné tento přezkum opakovat ve smyslu Š 410 odst. 2 InsZ podle úpravy účinné od 1. 7. 2017. Vdůsledku toho nemohl dlužník, který právem očekával, že po přezkumu pohledávek a nařízené schůzi věřitelů bude prohlášen konkurs, nebude li povolené oddlužení schváleno, projevit své stanovisko na osobním jednání s insolvenčním správcem a insolvenční soud nemohl posoudit, zda tu nejsou podmínky pro prohlášení konkursu ani podle Š 405 odst. 2 písm. c) lnsZ ve znění účinném od 1. 7. 2017.

Tím, že insolvenční soud postupoval podle právní úpravy Š 405 lnsZ účinné od 1. 7. 2017 aníkoliv účinné do 30. 6. 2017 zatížil řízení vadou, jež mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí o věci.

Odvolací soud proto napadené usnesení podle Š 219 a odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu zrušil a věc podle Š 221 odst. 1 písm. a) lnsZ vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení; v bodu 1. výroku zůstalo napadené usnesení ve smyslu nedotčeno (Š 206 o.s.ř.).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Praha 6. března 2018

JUDr. Michal Kubín v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr V