KSHK 42 INS 7181/2016-B
č. j. KSHK 42 INS 7181/2016-B 35/celk.2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v insolvenční věci dlužnice: Ludmila Pleskačová, rodné číslo 685801/1952, bytem Počátky 42, 583 01 Chotěboř, o povolení výjimky ze zákazu nabývaní majetku z majetkové podstaty a o žádosti insolvenčního správce

takto: Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice Ludmily Pleskačové, rodné číslo 685801/1952, Počátky 42, 583 01 Chotěboř, pro pana René anonymizovano , anonymizovano , bytem Počátky 42, 583 01 Chotěboř, ohledně nemovitostí v obci Chotěboř a katastrálním území Počátky u Chotěboře zapsaných na LV 233 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, a to pozemku parc.č. st. 40, jehož součástí je stavba č.p. 42 (objekt k bydlení).

Odůvodnění: Krajský soud v Hradci Králové usnesením vydaným dne 29. 8. 2016 pod čj. KSHK 42 INS 7181/2016-B13 schválil oddlužení dlužnice formou plnění splátkového kalendáře. Do předmětného řízení přihlásila věřitelka Jaroslava Galentová, správce konkursní podstaty dlužníka Nábytek HESPRE s.r.o., IČO 63148579, Terezín, pohledávky za dlužnicí v celkové výši 1 812 386 Kč. Při přezkumném jednání byly pohledávky zjištěny v celém rozsahu s tím, že do výše 1 141 800 Kč jako zajištěné. Podáním ze dne 10. 4. 2018 požádal pan René Havránek o povolení prodeje nemovitosti na osobu blízkou. V žádosti uvedl, že povolení prodeje osobě blízké žádá zejména z důvodu alespoň částečného uspokojení pohledávky zajištěného věřitele a také z důvodu zachování možnosti bydlení pro jeho matku paní Ludmilu Pleskačovou a pro jejího nezletilého syna Vojtěcha, který v září 2017 nastoupil do 7. třídy ZŠ v Chotěboři. Dodal, že kdyby se k matce nastěhoval a se vším jí byl nápomocný, není na tom zdravotně dobře. Doplnil, že dlužnici byl povolen splátkový kalendář a dlužnice by tak nebyla v případě prodeje uvedených nemovitostí schopna zajistit sobě a synovi odpovídající bydlení. Předmětné nemovitosti byly v rámci exekučního řízení 124 EX 2914/11 nabízeny od roku 2011 k prodeji, žádný zájemce však nebyl. Je pak připraven na úhradu kupní ceny čerpat úvěr, který však s ohledem na příjmy nebude vyšší než 480 000 Kč. Je ochoten předmětné nemovitosti koupit za částku 450 000 Kč až 480 000 Kč a pomoci tak své matce a bratrovi v těžké životní situaci, když ví, že se do ní matka dostala neúmyslně a ne zcela vlastní vinou. Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (dále jen IZ), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento

Shodu s prvopisem potvrzuje Věra Hartlová. isir.justi ce.cz majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Podle odst. 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno v bodu I. výroku tohoto usnesení. Podle § 293 IZ jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, uděluje tyto pokyny zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Hradec Králové 16. května 2018

JUDr. Jolana Maršíková v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Věra Hartlová.