KSHK 42 INS 6828/2010-B-77
KSHK 42 INS 6828/2010-B-77/celk. 3

USNESENÍ Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v insolvenčním řízení dlužníka Technistone a.s., Bratří Štefanů 1070, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25932080, zastoupeného Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem se sídlem Týn 1049/3, 110 00 Praha 1, o reorganizačním plánu takto :

takto:

Reorganizační plán předložený dlužníkem insolvenčnímu soudu dne 7.10.2010, založený v insolvenčním spise a zveřejněný v insolvenčním rejstříku jako dokument B-46, se schvaluje.

O d ů v od n ě n í :

V nadepsané insolvenční věci předložil dlužník insolvenčnímu soudu dne 7.10.2010 reorganizační plán; zveřejněn byl v insolvenčním rejstříku jako dokument B-46. Zpráva o reorganizačním plánu byla předložena insolvenčnímu soudu dne 6.10.2010, insolvenční soud ji schválil unesením čj.-B-48. Zároveň svolal k projednání reorganizačního plánu a k hlasování o jeho přijetí schůzi věřitelů. Věřitelský výbor reorganizační plán projednal a jednomyslně odsouhlasil na své schůzi konané dne 18.11.2010 ( zápis ze schůze je zveřejněn jako dokument B-71).

Schůze věřitelů proběhla u insolvenčního soudu dne 26.11.2010. Reorganizační plán byl projednán bez připomínek a následně bylo přistoupeno k hlasování o reorganizačním plánu. Podle § 347 IZ hlasovali věřitelé o přijetí reorganizačního plánu ve skupinách.

První skupinu tvořil zajištěný věřitel Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901. Tento věřitel hlasoval za svoji zajištěnou pohledávku pro přijetí reorganizačního plánu. Druhou skupinu tvořil zajištěný věřitel Ing. Ivana Holubová, IČ: 45513902. Tento věřitel hlasoval za svoji zajištěnou pohledávku pro přijetí reorganizačního plánu. Třetí skupinu tvořil zajištěný věřitel GEMA JIČÍN spol. s.r.o., IČ: 64256570. Tento věřitel se na schůzi nedostavil, ani nehlasoval za pomoci hlasovacího lístku. Čtvrtou skupinu tvořil zajištěný věřitel MERKA SPEDEITION spol. s.r.o.IČ: 15063828. Tento věřitel se na schůzi nedostavil, ani nehlasoval za pomoci hlasovacího lístku. Pátou skupinu tvořili všichni nezajištění věřitelé. Do této skupiny patří 230 věřitelů s pohledávkami v celkovém objemu 367.135.014,23 Kč. Pro přijetí reorganizačního plánu skupinou platí, že pro se musí vyslovit většina hlasujících věřitelů skupiny, jejíž pohledávky představují nejméně polovinu celkové jmenovité hodnoty pohledávek věřitelů této skupiny.

Schůze se zúčastnilo a o reorganizačním plánu hlasovalo 62 nezajištěných věřitelů + 2 zajištění věřitelé za své zajištěné pohledávky (Raiffeisenbank a.s. a Ing. Ivana Holubová). Zjištěné pohledávky těchto věřitelů vysoce přesáhly částku 250 mil. Kč. Pro odmítnutí reorganizačního plánu v rámci této skupiny hlasovali pouze 2 věřitelé ( poř. č. 113 a 165), jejichž pohledávky činí cca 1.230 tis. Kč. Tedy počítáno jak podle hlav tak i podle výše pohledávek , soud konstatuje, že tato skupina věřitelů reorganizační plán přijala. Šestou skupinu tvoří 2 akcionáři dlužníka. Oba hlasovali pro přijetí hlasovacího plánu.

Insolvenční soud reorganizační plán schválí, jestliže jej přijala každá skupina věřitelů nebo se taková skupina považuje za skupinu, jež reorganizační plán přijala. Reorganizační plán nebyl přijat dvěma skupinami věřitelů-zajištěnými věřiteli, kteří se nedostavili na schůzi věřitelů a o plánu nehlasovali. Zajištěný věřitel GEMA JIČÍN s.r.o. má v insolvenčním řízení zjištěnou pohledávku ve výši 1.734.919,-Kč, z této částky je pohledávka ve výši 1.378.159,-Kč pohledávkou zajištěnou. Tato zajištěná pohledávka zůstává zajištěnou a bude uhrazena dlužníkem do 30 dnů od účinnosti reorganizačního plánu. Zajištěný věřitel MERKA SPEDITION s.r.o. má v insolvenčním řízení zjištěnou zajištěnou pohledávku ve výši 303.052,08 Kč; rovněž tato zajištěná pohledávka zůstává zajištěnou a bude uhrazena dlužníkem do 30 dnů od účinnosti reorganizačního plánu. V případě obou výše uvedených věřitelů pokládá insolvenční soud reorganizační plán za spravedlivý ve smyslu ust. § 349 odst. 1 IZ, a proto obě skupiny považuje za skupiny, které rovněž reorganizační plán přijaly.

Z přípisu dlužníka ze dne 30.11.2010 potvrzeného insolvenčním správcem insolvenční soud zjistil, že veškeré pohledávky za majetkovou podstatou a na roveň jim postavené jsou dlužníkem průběžně hrazeny v termínech jejich splatnosti.

Vzhledem k tomu, že schválení reorganizačního plánu nebrání žádná z překážek uvedených v ust. § 348 IZ, insolvenční soud reorganizační plán schválil, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání ve lhůtě patnácti dnů ode dne jeho doručení; dlužníkovi a insolvenčnímu správci bude toto rozhodnutí doručeno zvlášť (§ 75 IZ). Proti rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu mohou podat odvolání jen ti z věřitelů, kteří hlasovali pro odmítnutí reorganizačního plánu. (§ 350 odst. 1 IZ). Odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové

Reorganizační plán je účinný, jakmile rozhodnutí o jeho schválení nabylo právní moci, nebyla-li reorganizačním plánem jeho účinnost odložena na pozdější dobu nebo nerozhodl-li o jeho pozdější účinnosti insolvenční soud.

Rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu je závazné pro všechny účastníky insolvenčního řízení i pro další osoby, jejichž práva a povinnosti jsou reorganizačním plánem dotčeny.

Není-li zákonem nebo reorganizačním plánem stanoveno jinak, zanikají účinností tohoto plánu práva všech věřitelů vůči dlužníkovi; za věřitele dlužníka se považují osoby uvedené v reorganizačním plánu za podmínek v něm stanovených, včetně rozsahu jejich práv.

V Hradci Králové dne 8. prosince 2010

JUDr. Jolana Maršíková, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Věra Hartlová