KSHK 42 INS 5431/2010-A-8
Č.j.: KSHK 42 INS 5431/2010-A-8

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou ve věci návrhu věřitele: GE Money Bank, a.s., IČ 25672720, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, na zahájení insolvenčního řízení na majetek dlužníka Dalibora anonymizovano , anonymizovano , IČ 67210678, Nový Svět 474, 512 46 Harrachov

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 42 INS 5431/2010-A-6 ze dne 23. července 2010 se mění tak, že se řízení n e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 3.6.2010, čj. KSHK 42 INS 5431/2010-A-5, byl věřitel vyzván na zaplacení zálohy ke krytí nákladů řízení ve výši 30.000,--Kč do 5 dnů. Ve stanovené lhůtě však záloha zaplacena nebyla. Usnesením vydaným dne 23.7.2010 pod čj.-A-6 soud proto řízení o insolvenčním návrhu zastavil.

Jelikož záloha byla uhrazena sice po uplynutí lhůty, avšak před vydáním rozhodnutí o zastavení řízení, postupoval soud podle ust. § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění a usnesení o zastavení řízení změnil.

Poučení: Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné a lze je podat do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Hradci Králové dne 29. července 2010

JUDr. Jolana Maršíková samosoudkyně, v.r.

Za správnost vyhotovení: Věra Hartlová