KSHK 42 INS 4811/2010
KSHK 42 INS 4811/2010 Číslo jednací: 42 ICm 821/2010-41

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce Ing. Bc.Bohumila Ježka, se sídlem Komenského 220, 534 01 Holice v Čechách, jako insolvenčnímu správci dlužníka Rudolfa Schmidta, RČ: 670810/1378, IČ: 63195968, bytem Dolní Dobrouč 69, zastoupenému JUDr. Jarmilou Cindrovou, advokátkou se sídlem ul. B. Němcové 74, 562 06 Ústí nad Orlicí, proti žalovanému DOLPRA s.r.o., se sídlem Výprachtice 131, 561 34 Lanškroun, IČ: 28469771, zastoupenému JUDr. Radomilem Mackem, advokátem se sídlem J.M.Marků 92, Lanškroun, o vyslovení neúčinnosti kupních smluv

takto:

I. Žaloba na určení, že kupní smlouvy ze dne 30. 11. 2009 na částku 25,--Kč, ze dne 30. 11. 2009 na částku 26,--Kč, ze dne 30. 11. 2009 na částku 10,--Kč, ze dne 30. 11. 2009 na částku 12,--Kč, ze dne 30. 11. 2009 na částku 129,--Kč, ze dne 30. 11. 2009 na částku 3,--Kč, ze dne 30. 11. 2009 na částku 24,--Kč, ze dne 30. 11. 2009 na částku 49,--Kč, které dlužník jako prodávající uzavřel se žalovaným jako kupujícím, jsou neúčinné, se z a m í t á .

II. Žalobce je povinen uhradit z majetkové podstaty dlužníka Rudolfa Schmidta žalovanému, rukám jeho advokáta na nákladech řízení částku 19.812,-Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 20.7.2010 se domáhal žalobce vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že kupní smlouvy ze dne 30. 11. 2009 na částku 25,--Kč, ze dne 30. 11. 2009 na částku 26,--Kč, ze dne 30. 11. 2009 na částku 10,--Kč, ze dne 30. 11. 2009 na částku 12,--Kč, ze dne 30. 11. 2009 na částku 129,--Kč, ze dne 30. 11. 2009 na částku 3,--Kč, ze dne 30. 11. 2009 na částku 24,--Kč, ze dne 30. 11. 2009 na částku 49,--Kč, které dlužník jako prodávající uzavřel se žalovaným jako kupujícím, jsou neúčinné. V žalobě žalobce tvrdil, že dlužník Rudolf Schmidt uzavřel dne 30.11.2009 se žalovaným celkem 8 kupních smluv, kterými prodal žalovanému zboží za celkovou kupní cenu 278,-Kč. Tyto smlouvy posoudil žalobce jako smlouvy bez přiměřeného protiplnění, které dlužník uzavřel v době, kdy se nacházel v úpadku. Na existenci 8 kupních smluv usoudil žalobce z 8 vystavených daňových dokladů.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že způsob fakturace za zboží odpovídala přání dlužníka. Vedle částky 278,-Kč uhradil žalovaný dlužníkovi na kupní cenu ještě hotově 70.000,-Kč. Jednalo se o bazarové zboží a žalovaný nesouhlasí s tím, že by celková kupní cena nebyla přiměřenou. Proto navrhl zamítnutí žaloby.

Z provedených důkazů soud zjistil tento skutkový stav: Usnesením čj.ze dne 28.5.2010 byl zjištěn úpadek dlužníka Rudolfa Schmidta. Z celkem 8 předložených daňových dokladů soud zjistil, že byly vystaveny dne 30.11.2009 dlužníkem a účtována jimi byla žalovanému cena plnění (motoristického vybavení, kus za 1,-Kč) v celkové ceně 278,-Kč. Z příjmového dokladu ze stejného dne pak bylo zjištěno, že žalovaný žalobci částku 278,-Kč hotově uhradil.

Žalovaný předložil soudu kupní smlouvu uzavřenou dne 4.12.2009 mezi dlužníkem jako prodávajícím a Zbyňkem Mertou (jednatelem žalovaného) jako kupujícím, kterou dlužník prodává kupujícímu motoristické zboží za cenu 115.000,-Kč.

V účastnickém, výslechu jednatel žalovaného Zbyněk Merta uvedl, že s dlužníkem obchodoval delší dobu před rozhodnutím o úpadku dlužníka. Dlužník oslovil žalovaného, zda by zboží neodkoupil, že se mu nedaří a bude obchod rušit. Vyslovil však podmínku, že obchod bude proveden účetně za 260,-Kč a skutečná cena bude 115.000,-Kč. Zboží uvedené ve fakturách je identické se zbožím specifikovaným v kupní smlouvě ze dne 4.12.2009. Při podpisu této smlouvy uhradil pan Merta dlužníkovi 70.000,-Kč a následně pak ještě 45.000,-Kč-. Platby prováděl před bratrem.

Dlužník Rudolf Schmidt pak ve svědecké výpovědi potvrdil, že za zboží obdržel skutečně 115.000,-Kč, přestože faktury zní na 278,-Kč, a že účetně proběhl obchod podle jeho přání.

Svědek Milan Merta pak ve svědecké výpovědi rovněž potvrdil, že byl přítomen platbám bratra panu Schmidtovi. Svědek uvedl, že je mechanik a zakoupené zboží přebíral. Jednalo se vesměs o zboží poškozené, bez originálních obalů, záručních listů či návodů k použití.

Z takto zjištěného skutkového stavu učinil soud následující právní závěr:

Provedeným dokazováním nebyla prokázána existence žalobcem tvrzených 8 kupních smluv, kterými by dlužník prodal žalovanému zboží za celkem 278,-Kč. Vystavené faktury nejsou samy o sobě dokladem o uzavření kupní smlouvy a o obsahu smluvních ujednání. Naopak po zhodnocení všech provedených důkazů v jejich vzájemné souvislosti dospěl soud k závěru, že úmyslem stran bylo uzavřít jedinou kupní smlouvu, kterou dlužník prodal motoristické zboží za cenu 115.000,-Kč.

Proto soud žalobu na vyslovení neúčinnosti tvrzených smluv ze dne 30.11.2009 zamítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. a úspěšnému žalovanému bylo přiznáno právo na náhradu nákladů právního zastoupení advokátem ve výši 19.812,-Kč (odměna podle vyhl. č. 484/2000 Sb. ve výši 10.000,-Kč, 4x paušál po 300,-Kč a náhrada za ztrátu času stráveného na cestách k soudu ve výši 1.800.,-Kč, obojí podle vyhl. č. 177/1996 Sb. a cestovné k soudním jednáním za použití osobního automobilu v celkové výši 3.510,-Kč, vše navýšeno o 20% DPH, když advokát žalovaného je plátcem této daně).

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Hradci Králové dne 20. května 2011

JUDr. Jolana Maršíková,v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa