KSHK 42 INS 4380/2010
KSHK 42 INS 4380/2010 Číslo jednací: 42 ICm 892/2010-22

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce Stavební spořitelna České spořitelny a.s., Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3, IČ: 60197609, proti žalovanému 1. správcovská a konkursní v.o.s. , Třída Míru 67, 530 02 Pardubice, jako insolvenčnímu správci dlužníků Tomáše Hondla RČ: 730223/3664 a Lucie Handlové, RČ: 815806/3672, oba bytem Semanínská 2033, 560 02 Česká Třebová, o určení pohledávky ve výši 305.025,60 Kč

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužnicí Lucií Hondlovou, RČ: 815806/3672, bytem Semanínská 2033, 560 02 Česká Třebová pohledávku ve výši 305.025,60 Kč.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 29.7.2010 se domáhal žalobce vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že má za dlužnicí Lucií Hondlovou pohledávku ve výši 305.025,60 Kč.

Žalobu odůvodnil tím, že manželé Hondlovi uzavřeli dne 19.11.2007 se žalobcem smlouvu o poskytnutí překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření Pohledávku z této smlouvy ve výši 305.025,60 Kč přihlásil žalobce přihláškou ze dne 7.6.2010 do insolvenčního řízení za dlužníkem Tomášem Hondlem a další přihláškou pak za Lucií Hondlovou.

Při přezkumném jednání konaném dne 12.7.2010 byla pohledávka přihlášená za dlužníkem zjištěna. Pohledávka přihlášená za dlužnicí byla popřena z důvodu její duplicity.

Žalovaný insolvenční správce ve vyjádření k žalobě uvedl, že důvodem popření pohledávky bylo její duplicitní uplatnění v insolvenčním řízení vedeném na majetek manželů Hondlových.

Z provedených důkazů soud zjistil tento skutkový stav: Usnesením čj. 42 INS 4380/2010-A-7 ze dne 11.5.2010 byl zjištěn úpadek dlužníků Tomáše a Lucie Hondlových.

Z přihlášky pohledávky žalobce ze dne 7.6.2010 soud zjistil, že žalobce přihlásil za dlužníkem Tomášem Hondlem pohledávku ve výši 305.025,60 Kč ( 300.000,-Kč jistina + 5.025,60 Kč příslušenství) podle smlouvy o poskytnutí překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření ke smlouvě o stavebním spoření č. 51-1014325046/8060 ze dne 19.11.2007 ve znění Dodatku č. 1) ze dne 4.12.2007. Z přihlášky pohledávky žalobce ze dne 7.6.2010 soud zjistil, že žalobce přihlásil za dlužnicí Lucií Hondlovou pohledávku ve výši 305.025,60 Kč ( 300.000,-Kč jistina + 5.025,60 Kč příslušenství) podle smlouvy o poskytnutí překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření ke smlouvě o stavebním spoření č. 51-1014325046/8060 ze dne 19.11.2007 ve znění Dodatku č. 1) ze dne 4.12.2007. Z protokolu o přezkumném jednání ze dne 12.7.2011 plyne, že pohledávka přihlášená za dlužníkem Tomášem Hondlem bylo zjištěna. Tatáž pohledávka uplatněná za Lucií Hondlovou byla popřena z důvodu duplicity.

Z takto zjištěného skutkového stavu učinil soud následující právní závěr:

Žaloba byla podána včas v 30 denní lhůtě od přezkumného jednání a směřuje proti popírajícímu insolvenčnímu správci. V žalobě se žalobce domáhá zjištění pohledávky ze stejného důvodu, který byl uplatněn v přihlášce.

S ohledem na důvody, jež vedly insolvenčního správce k popření pohledávky přihlášené za dlužnicí Lucií Hondlovou a s přihlédnutím k tomu, že insolvenční správce tuto pohledávku přihlášenou za dlužníkem Tomášem Hondlem uznal co do důvodu i výše, neshledal insolvenční soud za potřebné pro účely tohoto rozhodnutí zkoumat z listin připojených k přihláškám otázku vzniku a výše přihlášené pohledávky. Za stavu, kdy oba dlužníci jsou úvěrovými spoludlužníky a kdy věřitel uplatní v insolvenčním řízení pohledávku samostatnou přihláškou za každým z nich, není důvodu, aby insolvenční správce postupoval tak, že v případě jednoho ze spoludlužníků pohledávku popře a v případě druhého ji uzná veden praktickým důvodem, že se jedná o jedinou pohledávku a že v rámci splátkového kalendáře bude uspokojována pouze jednou, nikoliv duplicitně.

V nalézacím řízení je věřitel oprávněn uplatnit celou pohledávku vůči každému ze spoludlužníků samostatnou žalobou a získat ve vztahu ke každému z nich exekuční titul v podobě pravomocného soudního rozhodnutí. Stejně tak je možno uplatnit v insolvenčním řízení pohledávku samostatnou přihláškou podanou vůči každému ze spoludlužníků. Pokud přihlášená pohledávka existuje, je na místě v obou případech ji uznat. Praktický dopad může mít tento postup např. v případě, kdy by došlo ke zrušení schváleného oddlužení, k rozpojení věcí k samostatnému projednání a k prohlášení konkursu na majetek každého ze spoludlužníků.

Soud tedy shledal žalobu na určení popřené pohledávky za důvodnou. Pro úplnost se však připomíná, že pro potřebu stanovení celkové výše pohledávek v případě oddlužení SJM plněním splátkového kalendáře lze akceptovat, že k duplicitně přihlášeným pohledávkám lze přihlédnout jen jednou a nikoliv dvakrát. ( viz např. usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. KSUL 70 INS 2745/2010, 1 VSPH 464/2010-B-11 ze dne 22.6.2010).

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 202 IZ, podle kterého nemá úspěšný věřitel ve sporu o pravost, výši či pořadí přihlášené pohledávky právo na náhradu nákladů řízení proti neúspěšnému insolvenčnímu správci.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Hradci Králové dne 27. května 2011

JUDr. Jolana Maršíková,v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa