KSHK 42 INS 4326/2010
KSHK 42 INS 4326/2010 Číslo jednací: 42 ICm 1165/2010-27

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v obchodní věci žalobce SMART Capital a.s., se sídlem Hněvotínská 241/52, IČ: 26865297, proti žalovanému JUDr. Janu Štanglovi, advokátu se sídlem Bří Škorpilů 44/I, 566 01 Vysoké Mýto, jako insolvenčnímu správci dlužnice Miroslavy Pavlů, RČ: 726014/3407, Nádražní 753, 564 01 Žamberk, o určení pohledávky ve výši 8.932,-Kč

takto:

I. Žaloba na určení, že žalobce má za dlužnicí Miroslavou Pavlů, RČ: 726014/3407, Nádražní 753, 564 01 Žamberk, pohledávku ve výši 8.932,-Kč, se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradu nákladů řízení částku 651,42 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 7.9.2010 se žalobce domáhal určení, že má za dlužnicí pohledávku ve výši 8.932,-Kč. Žalobu zdůvodnil tím, že do insolvenčního řízení přihlásil za dlužnicí pohledávky z titulu nesplaceného úvěru. Při přezkumném jednání insolvenční správce část pohledávky popřel s odůvodněním, že smlouva je v některých ujednáních neplatná pro rozpor s dobrými mravy. Za účelem učení existence popřené části pohledávky byla podána tato žaloba.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě namítl, že neplatné pro rozpor s dobrými mravy je smluvní ujednání o smluvní pokutě. Proto navrhl zamítnutí žaloby.

Z provedených důkazů zjistil insolvenční soud tento skutkový stav:

Přezkumné jednání ve věci dlužnice Miroslavy Pavlů se konalo dne 20.8.2010, žalobce se přezkumného jednání nezúčastnil. Žaloba byla doručena insolvenčnímu soudu dne 7.9.2010, tedy v propadné lhůtě stanovené v ust. § 198 odst. 1 IZ. Z protokolu o přezkumném jednání plyne, že pohledávku popíral toliko insolvenční správce, tedy žalobce se domáhá zjištění popřených částí pohledávek vůči pasivně legitimovanému subjektu.

Z přihlášky pohledávky ze dne 8.7.2010 soud zjistil, že žalobce přihlásil za dlužnicí pohledávku ve výši 11.622,-Kč podle smlouvy o úvěru č. 22008-3368 ze dne 25.6.2008. V přihlášce vyčíslil věřitel jistinu částkou 2.456,-Kč, úrok z prodlení částkou 234,-Kč a smluvní pokutu částkou 8.932,-Kč. Zároveň věřitel uvedl, že část úvěru ve výši 20.200,-Kč byla splacena. Z protokolu o přezkumném jednání soud zjistil, že zjištěna byla jistina ve výši 2.456,-Kč a úroky z prodlení ve výši 234,-Kč. Popřena byla insolvenčním správcem smluvní pokuta ve výši 8.932,-Kč. Ze smlouvy o úvěru č. 22008-3368 uzavřené dne 25.6.2008 mezi žalobcem jako věřitelem a Miroslavou Pavlů jako dlužnicí na straně druhé soud zjistil, že věřitel se zavázal poskytnout dlužnici úvěr ve výši 15.000,-Kč. Úvěr byl poskytnut za úplatu a dále za úrok ve výši 20% z jistiny za období, na které byl úvěr poskytnut. Úplatu a úrok dále žalobce nazývá poplatkem za správu úvěru a vyčísluje jej částkou 632,-Kč měsíčně. Protože se spoludlužníci zavázali splatit úvěr ve 12 měsíčních splátkách, byl celkový poplatek za správu úvěru vyčíslen částkou 7.656,-Kč Poskytnutou jistinu 15.000,-Kč + poplatek za správu úvěru 7.656,-Kč, tedy celkovou částku 22.656-Kč byla dlužnice povinna zaplatit ve 12 rovnoměrných měsíčních splátkách po 1.888,-Kč. Nedílnou součástí úvěrové smlouvy jsou obchodních podmínky. V nich je ujednáno, že věřitel má právo v případě, kdy se dlužník dostane do prodlení se splácením, závazek ze smlouvy zesplatnit. V takovém případě má věřitel právo požadoval zaplacení celé jistiny, poplatku za správu úvěru, smluvních pokut a paušální náhrady nákladů. Dále byla v obchodních podmínkách sjednána pro případ prodlení s placením smluvní pokuta ve výši měsíčního poplatku za správu úvěru, a to za každý měsíc prodlení a právo na zákonný úrok z prodlení. Sjednána byla i paušální náhrada na vymáhání dlužné částky ve výši 20% poskytnutého úvěru, nejméně 2.000,-Kč.

Z takto zjištěného skutkového stavu učinil soud následující právní závěr:

Mezi žalobcem jako věřitelem a dlužnicí byla uzavřena smlouva o spotřebitelském úvěru, jež podléhá režimu obchod. zák. a zák. č. 321/2001 Sb. Smlouva obsahuje všechny náležitosti požadované v ust. § 4 zák. č. 321/2001 Sb. ve znění platném v době uzavření úvěrové smlouvy. Podle § 56 odst. 1 občanského zákoníku (ve znění platném v době uzavření smluv) nesmějí spotřebitelské smlouvy obsahovat ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran. Následkem takového ujednání je pak podle § 55 odst. 2 občan.zák. jejich relativní neplatnost, které se insolvenční správce popěrným úkonem dovolal. Smluvními stranami dohodnutá výše běžných úroků a RPSN odporuje dobrým mravům, zejména s přihlédnutím k výši poskytnutých finančních prostředků a době, ve které byl dlužník povinen poskytnuté prostředky věřiteli vrátit.

Ujednání o tzv. poplatku za správu úvěru je pak ve spojení s ujednáním obchodních podmínek pro běžného občana naprosto nesrozumitelným. Ze smlouvy je zcela neseznatelné, k čemu má sloužit úplata a jak je spočítána její výše, která je vedle úroků součástí tzv. poplatku za správu úvěru.

Výše uvedenou úvěrovou smlouvu tedy soud shledal ve výše hodnocených ujednáních neplatnou podle § 39 občan.zák. a to jednak z důvodu neurčitosti těchto ujednání a jednak pro rozpor s dobrými mravy. Pro rozpor s dobrými mravy shledal insolvenční soud rovněž neplatné ujednání o smluvní pokutě ve výši měsíčního poplatku za správu úvěru , jež je účtována (vedle poplatku za správu úvěru) za každý měsíc prodlení.

Vzhledem k tomu, že při přezkumném jednání insolvenční správce uznal část pohledávky, která odpovídala nesplacené jistině a úrokům z prodlení, insolvenční soud žalobu na určení popřené částí pohledávky jako nedůvodnou zamítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 1 o.s.ř., a úspěšnému insolvenčnímu správci bylo přiznáno právo na náhradu cestovného k soudnímu jednání. .

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný požádat o jeho výkon.

V Hradci Králové dne 10. června 2011

JUDr. Jolana Maršíková,v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa