KSHK 42 INS 300/2010
KSHK 42 INS 300/2010 Číslo jednací: 42 ICm 371/2010-32

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v incidenčním sporu žalobce Cassiopeia o.s., se sídlem Libštát 9, IČ: 26562324, proti žalovanému JUDr. Leošovi Maternovi, Zahradní 999, 507 11 Valdice jako insolvenčnímu správci dlužníka Petra Drašara, RČ: 651219/1312, o určení pohledávky ve výši 7.456.000,-Kč

takto:

I. Žaloba na určení, že žalobce má za dlužníkem Petrem Drašarem, RČ: 651219/1312 pohledávku ve výši 7.456.000,-Kč se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobou doručenou soudu dne 18.5.2010 se domáhal žalobce vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že má za dlužníkem Petrem Drašarem pohledávku ve výši 7.456.000,-Kč z titulu smluvní pokuty. Tuto pohledávku přihlásil do insolvenčního řízení a při přezkumném jednání ji popřel co do důvodu a výše insolvenční správce.

Žalovaný insolvenční správce navrhl zamítnutí žaloby s poukazem na to, že žalobce vzal přihlášku popřené pohlavky do výše 6.692.800,-Kč zpět a ohledně zbytku popřené pohledávky 763.200,-Kč vzal následně zpět své popření insolvenční správce.

Z provedených důkazů soud zjistil tento skutkový stav:

Z přihlášky žalobce do insolvenčního řízení soud zjistil, že žalobce přihlásil dne 24.2.2010 pohledávku na jistině ve výši 1.243.225,-Kč a z titulu smluvní pokuty pak 7.456.000,-Kč Z protokolu o přezkumném jednání bylo zjištěno, že jistina byla při přezkumném jednání zjištěna, pohledávku ve výši 7.456.000,-Kč popřel co do důvodu a výše insolvenční správce. Z částečného zpětvzetí přihlášky ze dne 19.5.2010 soud zjistil, že žalobce vzal přihlášku popřené pohledávky do výše 6.692.800,-Kč zpět; insolvenční soud vzal zpětvzetí části pohledávky na vědomí podle § 184 IZ usnesením ze dne 4.6.2010. Podáním ze dne 2.7.2010 vzal pak insolvenční správce zpět své popření pohledávky ve zbývající výši 736.200,-Kč.

Z takto zjištěného skutkového stavu učinil soud následující právní závěr:

Pohledávka žalobce ve výši 763.200,-Kč s titulu smluvní pokuty je zjištěna podle § 201 odst. 1 písm. c) IZ tím, že popírající insolvenční správce vzal účinně popření pohledávky zpět. V případě pohledávky ve výši 6.692.800,-Kč vzal žalobce svoji přihlášku zpět. Žaloba na určení pohledávky je tedy v době jejího projednání nedůvodná a proto byla zamítnuta.

O nákladech řízení soud rozhodl podle § 142 odst. 1 o.s.ř. s přihlédnutím k tomu, že úspěšný žalovaný insolvenční správce se práva na náhradu nákladů řízní vzdal.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Hradci Králové dne 15. dubna 2011

JUDr. Jolana Maršíková,v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Hloušková Soňa