KSHK 42 INS 28360/2014-A-10
KSHK 42 INS 28360/2014-A-10

USN ES EN Í

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v insolvenční věci dlužníka Jana Doležala, RČ: 760515/3237, IČ: 627 16 433, bytem U Jordánu 281, 503 03 Holohlavy o návrhu na vydání předběžného opatření

takto:

Návrh na vydání předběžného opatření, jímž by insolvenční soud soudnímu exekutorovi Mgr. Danielu Vlčkovi umožnil provést již nařízenou exekuci vedenou pod sp.zn. pod sp.zn. 101 EX 14436/12 prodejem nemovitých věcí dlužníka zapsaných u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové na LV číslo 608 pro katastrální území Holohlavy, obec Holohlavy s tím, že výtěžek zpeněžení nelze vydat oprávněným osobám do právní moci rozhodnutí o insolvenčním návrhu, se zamítá.

O d ů v o d n ě n í:

Dne 20. 10. 2014 byl insolvenčnímu soudu doručen návrh má povolení oddlužení dlužníka Jana Doležala. Dne 27. 10. 2014 byl insolvenčnímu soudu doručen návrh Mgr. Daniela Vlčka, soudního exekutora, Exekutorský úřad Praha 7, na vydání předběžného opatření podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ, kterým by insolvenční soud omezil účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. e) IZ. O návrhu dlužníka bylo rozhodnuto usnesením ze dne 31. 10. 2014 tak, že byl zjištěn úpadek dlužníka Jana Doležala, byl ustanoven insolvenční správce a věřitelé byli vyzváni k podání přihlášek. O způsobu řešení úpadku dlužníka (konkurs, popřípadě oddlužení) bude rozhodnuto insolvenčním soudem s ohledem na výsledek přezkumného jednání a po prověření majetkové situace dlužníka, tedy po první schůzi věřitelů, která bude následovat po přezkumném jednání.

Za dané situace, kdy již bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a kdy ještě není najisto postaveno, jakým způsobem bude úpadek dlužníka řešen a tedy zda v rámci probíhajícího insolvenčního řízení nastane situace předvídaná IZ, na základě které by mělo dojít ke zpeněžení nemovitostí uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí, insolvenční soud návrh na vydání předběžného opatření zamítl, kdy již neshledal důvody pro okamžité zpeněžení nemovitého majetku dlužníka. Dojde-li v průběhu insolvenčního řízení ke zpeněžení předmětných nemovitostí, stane se tak dle pokynů věřitelů.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

V Hradci Králové dne 20. listopadu 2014 Za správnost vyhotovení: Věra Hartlová JUDr. Jolana Maršíková, v. r. soudce