KSHK 42 INS 28269/2013-B-13
Č.j.: KSHK 42 INS 28269/2013-B-13/celk. 2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl vyšší soudní úřednicí Ivanou Marešovou v insolvenční věci dlužníka Miroslava Krynka, r. č. 720831/3233, IČ 46525793, Karlovo náměstí 88, 547 01 Náchod, o povolení výjimky ze zákazu nabývaní majetku z majetkové podstaty

takto:

Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Miroslava Krynka, r. č. 720831/3233, IČ 46525793, Karlovo náměstí 88, 547 01 Náchod, pro paní Ladu anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Skalce 112, Staré město nad Metují, ohledně nemovitostí v obci Náchod a katastrálním území Staré město nad Metují zapsaných na LV 3016 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod -budova čp. 112 na stavební parcele č. 118 -stavební parcela č. 118, -pozemková parcela č. 189/5.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením vydaným dne 27.5.2014 pod čj. KSHK 42 INS 28269/2013 schválil oddlužení dlužníka formou zpeněžení majetkové podstaty.

Podáním doručeným soudu dne 6.8.2014 požádala paní Lada Krynková o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka. V žádosti uvedla, že dlužník byl do roku 2011 jejím manželem. Nemovitosti uvedené ve výroku usnesení za trvání manželství tvořily společné jmění manželů, avšak následně byly zahrnuty do majetkové podstaty. S tímto postupem paní Krynková souhlasí. Dále uvedla, že v uvedeném domě v současné době bydlí i se svou dcerou a nezletilým synem. Otcem obou dětí je dlužník. Paní Krynková dále uvedla, že v rodinném domě, který má být zpeněžen bydleli již za trvání manželství, obě děti zde vyrůstaly, a proto by ráda nemovitosti odkoupila. Nemovitosti by chtěla odkoupit za cenu odpovídající hodnotě všech pohledávek věřitelů přihlášených do insolvenčního řízení tak, aby nedošlo k poškození žádného z insolvenčních věřitelů.

S žádostí paní Krynkové vyslovil souhlas insolvenční správce v podání ze dne 14.8.2014 a současně předložil upravený pokyn zajištěného věřitele ke zpeněžení uvedených nemovitostí ze dne 30.7.2014. Z pokynu vyplývá, že s ohledem na potřeby nezletilého dítěte souhlasí s prodejem nemovitostí paní Ladě Krynkové (Zemanové), a to za cenu, která bude dostačující k úhradě všech pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení a k úplné úhradě všech pohledávek za majetkovou podstatou dlužníka. Zároveň trvá na tom, že kupní smlouva bude ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, obsahovat ujednání, že poplatníkem daně z převodu nemovitostí bude kupující. Z toho důvodu netrvá na zprostředkování realitní kanceláři ani na jakékoliv další inzerci.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (dále jen IZ), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Podle odst. 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, důvody uváděné paní anonymizovano soud shledal opodstatněnými a zajištěný věřitel i insolvenční správce proti tomuto postupu nemají námitky, proto soud výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka povolil.

Podle § 293 IZ jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem může účastník řízení podat námitky do patnácti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy. O námitkách rozhodne příslušný insolvenční soudce, který rozhodnutí vydané vyšším soudním úředníkem bez jednání potvrdí nebo změní (§ 9 odst. 2 zák. č. 121/2008 Sb.).

V Hradci Králové dne 3. září 2014

Ivana Marešová, v.r. vyšší soudní úřednice

Za správnost vyhotovení: Věra Hartlová