KSHK 42 INS 27369/2013-A-23
Č.j.: KSHK 42 INS 27369/2013-A-23/celk. 2

USNESENÍ Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v insolvenční věci dlužníka F R A M A G R O a.s., IČ 60917741, Chelčického 8, 506 01 Jičín-Staré Město, zahájené na návrh věřitele UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4-Michle, Česká republika, o návrhu na předběžné opatření

takto:

Soud n a ř i z u j e toto předběžné opatření:

I. Soud nařizuje osobám disponujícím účetními doklady dlužníka F R A M A G R O a.s., IČ 60917741, Chelčického 8, 506 01 Jičín-Staré Město, aby vydaly účetní doklady do rukou předběžného správce České insolvenční v.o.s., Fráni Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové.

II. Předběžný správce Česká insolvenční v.o.s., Fráni Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové, je oprávněn pronajmout provoz dlužníka F R A M A G R O a.s., IČ 60917741, Chelčického 8, 506 01 Jičín-Staré Město, v Radimi u Jičína, a to třetí osobě dle pokynu zajištěného věřitele UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4-Michle, Česká republika, za částku 52.416,-Kč měsíčně.

Odůvodnění:

K návrhu věřitele UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. zahájil insolvenční soud ve věci dlužníka F R A M A G R O a.s. insolvenční řízení vyhláškou -A-2 ze dne 2.10.2013 zveřejněnou v insolvenčním rejstříku téhož dne.

Podáním doručeným soudu dne 20.12.2013 požádal předběžný správce soud o nařízení ve výroku uvedeného předběžného opatření. Správce uvedl, že až do 19.12.2013 byl dlužník relativně normálně fungující společností, která provozovala dva výrobní provozy, a to v Radimi u Jičína a v Přerově. Protože pro provoz Radim nebylo dostatečné množství zakázek, bylo mezi třetí osobou-nájemníkem a dlužníkem dohodnuto, že dojde k pronajmutí provozu v Radimi. K tomuto postupu vyslovil souhlas předběžný správce i zajištěný věřitel. Tento postup byl dle správce jediným v dané situaci správným postupem, neboť takto mělo být zajištěno, aby dané prostory byly hlídány a provozovány. Dne 19.12.2013 byl správce potencionálním nájemníkem informován, že dlužník svůj příslib k pronájmu daných prostor nesplnil a nájemní smlouvu odmítnul podepsat. Správce je tak nucen zajistit hlídaní předmětného provozu, což bude stát majetkovou podstatu nemalé prostředky, přičemž naopak z pronájmu daných prostor bylo možno pobírat nájemné ve sjednané výši 52.416,-Kč. Dle informací správce dlužník dne 19.12.2013 náhle ukončil pracovní poměr s pracovníky, kteří měli na starosti mj. i vedení účetnictví. Správce nemá informace o tom, jak bude po tomto ukončení pracovních poměrů zajištěno vedení účetnictví a jeho uchovávání pro potřebu insolvenčního řízení. V rámci koncernu společností Begokon CZ, s.r.o., SEAVAPOR, s.r.o., FRAMAGRO a.s., LEBYS, s.r.o., LIDRU, a.s., VELOPA, s.r.o., Exkluzivní česká vejce s.r.o. se jedná u dlužníka o jedinou společnost, která má k dispozici v ČR kompletní účetnictví. Na straně předběžného správce z výše uvedených důvodů existuje obava, že pokud za této nové situace dané účetnictví nezajistí, a to odvezením do svých prostor, může dojít k jeho následnému znehodnocení či ztrátě.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti předběžný správce požádal insolvenční soud o nařízení ve výroku uvedeného předběžného opatření.

Podle § 82 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále jen IZ), předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak.

Podle § 113 odst. 1 IZ je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti soud posoudil návrh předběžného správce na nařízení předběžného opatření jako důvodný, a proto v souladu s § 82 IZ rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze dlužník (§ 113 odst. 4 IZ). Odvolání lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Lhůta je zachována, je-li v poslední den lhůtě učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Hradci Králové dne 20. prosince 2013

JUDr. Pavel Voseček v.r., samosoudce

Za správnost vyhotovení: Dana Kvasničková