KSHK 42 INS 25439/2013-B-18
Č.j.: KSHK 42 INS 25439/2013-B-18

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v insolvenční věci dlužníka Václava Vaňkáta, r. č. 560701/1278, 582 55 Pavlov u Herálce 30 a dlužnice Jitky Vaňkátové, r. č. 605310/1516, 582 55 Pavlov u Herálce 30,

takto:

Usnesení vydané Krajským soudem v Hradci Králové dne 24.10.2014 pod čj. KSHK 42 INS 25439/2013-B-16 se doplňuje o tuto nemovitost:

Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka: Václav Vaňkát, r. č. 560701/1278, 582 55 Pavlov u Herálce 30 a dlužnice: Jitka Vaňkátová, r. č. 605310/1516, 582 55 Pavlov u Herálce 30, pro Ivanu anonymizovano , anonymizovano a Ivana anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Nad Kalvárií 3382, 580 01 Havlíčkův Brod, ohledně nemovitostí v katastrálním území Pavlov u Herálce zapsaných na LV č. 4 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Kraj Vysočina, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod -PZE 479/4, původ Přídělový plán nebo jiný podklad-o výměře 1600 m2.

Souhlas se uděluje rovněž v působnosti věřitelského výboru.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením vydaným dne 24.10.2014 pod čj. KSHK 42 INS 25439/2013-B-16 povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků pro paní Ivanu anonymizovano , anonymizovano a pana Ivana anonymizovano , anonymizovano , ohledně nemovitostí v katastrálním území Pavlov u Herálce zapsaných na LV č. 4 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Kraj Vysočina, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod. V písemném vyhotovení usnesení nebyla uvedena parcela ve zjednodušené evidenci č. 479/4, o výměře 1600 m2. Insolvenční soud proto již udělenou výjimku doplnil o shora uvedenou parcelu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Hradci Králové dne 11. února 2015

JUDr. Jolana Maršíková, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Věra Hartlová