KSHK 42 INS 2405/2015
NEJVYŠŠÍ SOUD OBýANSKOPRÁVNÍ A OBCHODNÍ KOLEGIUM B ur ešo va 2 0 , 6 5 7 3 7 B r no tel.: 5 4 1 5 9 3 1 1 1 , fax: 5 4 1 2 1 8 8 0 4 e-mail: p o d atelna@nso ud .cz

Krajskému soudu v Hradci Králové

ke sp. zn. KSHK 42 INS 2405/2015

Brno 31. ledna 2018 sp. zn.: 29 NSýR 12/2018

Dovolání-vrácení elektronicky p edloženého spisu

Bez vČcného rozhodnutí vracím spis Vašeho soudu sp. zn., který jste Nejvyššímu soudu p edložili s dovoláním proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. zá í 2017, . j., 3 VSPH 1467/2017-B-38. Z obsahu p edloženého spisu vyplývá zjevná nesprávnost ve výroku napadeného rozhodnutí. Ve výroku usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. zá í 2017, . j., 3 VSPH 1467/2017-B-38, je zmČnČn bod IV., V. a IV. výroku (tj. duplicitnČ bod IV. výroku) usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. ervna 2016, . j.-B-28, akoliv z od vodnČní rozhodnutí plyne, že zámČrem odvolacího soudu bylo zmČnit body IV., V. a VI. výroku rozhodnutí soudu prvního stupnČ. Je tedy zapot ebí, aby soud prvního stupnČ p edložil spis odvolacímu soudu k vyhotovení opravného usnesení (§ 164, § 167 odst. 2 o. s. .). Po splnČní pokynu a po nabytí právní moci opravného usnesení spis znovu p edložte dovolacímu soudu s novou p edkládací zprávou.

Mgr. Milan Polášek v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Pavlína Tkaná isir.justi ce.cz