KSHK 42 INS 23692/2013-B-43
Č. j.: KSHK 42 INS 23692/2013-B-43/celk. 3

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v insolvenční věci dlužníka: Jan Prášek, rodné číslo 790529/3473, IČO 76391540, Košťálov 120, 512 02 Košťálov, zastoupen advokátem Mgr. Markem Dianem, se sídlem B. Němcové 400, 543 71 Hostinné, o povolení výjimky ze zákazu nabývaní majetku z majetkové podstaty a o žádosti insolvenčního správce

takto: I. Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Jana Práška, rodné číslo 790529/3473, IČO 76391540, Košťálov 120, 512 02 Košťálov pro Ilonu Práškovou, narozenou 13. listopadu 1959, bytem 512 02 Košťálov 224, a to ohledně nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, pro obec a katastrální území Košťálov, na LV č. 241: -parcela p.č. 1445 o výměře 449 m2 ostatní plocha -parcela p.č. 1448/1 o výměře 3313 m2 trvalý travní porost -parcela p.č. 1448/3 o výměře 3256 m2 trvalý travní porost -parcela p.č. 1449 o výměře 237 m2 lesní pozemek -parcela p.č. 1450 o výměře 98 m2 zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Košťálov, č.p. 120, bydlení Stavba stojí na pozemku p.č.: 1450 -parcela p.č. 1451 o výměře 29 m2 zahrada -parcela p.č. 1452 o výměře 1274 m2 trvalý travní porost.

II. Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to nemovitostí specifikovaných v bodu I. výroku tohoto usnesení rovněž v působnosti věřitelského výboru

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 11. září 2013, č. j. KSHK 23692/2013-A-6 zjistil úpadek dlužníka a povolil řešení úpadku oddlužením. Insolvenčním správcem byla ustanovena IREKON v.o.s., se sídlem Palackého 211, 511 01 Turnov. Usnesením č. j. KSHK 42

Souhlas s prvopisem potvrzuje Věra Hartlová isir.justi ce.cz

INS 23692/2013-B-8 ze dne 13. prosince 2013 soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.

Podáním doručeným soudu dne 6. prosince 2017, požádal insolvenční správce o udělení výjimky ze zákazu nabývání z majetkové podstaty dlužníka, a to ohledně nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, pro obec a katastrální území Košťálov, na LV č. 241: parcela p.č. 1445 o výměře 449 m2 ostatní plocha, parcela p.č. 1448/1 o výměře 3313 m2 trvalý travní porost, parcela p.č. 1448/3 o výměře 3256 m2 trvalý travní porost, parcela p.č. 1449 o výměře 237 m2 lesní pozemek, parcela p.č. 1450 o výměře 98 m2 zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: Košťálov, č.p. 120, bydlení. Stavba stojí na pozemku p.č.: 1450, parcela p.č. 1451 o výměře 29 m2 zahrada, parcela p.č. 1452 o výměře 1274 m2 trvalý travní porost. Insolvenční správce obdržel žádost matky dlužníka Ilony Práškové, narozené 13. listopadu 1959, bytem 512 02 Košťálov 224 o odkoupení shora uvedené nemovitosti za kupní cenu 700.000 Kč. Paní Ilona Prášková uvedla, že je matkou dlužníka Jana Práška a ráda by pro syna, který je vdovcem a pro svého vnuka zajistila možnost bydlení v dosavadním domovu v její těsné blízkosti v jejich již tak těžké životní situaci.

Insolvenční správce doporučil soudu udělit výjimku po dle § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ). Insolvenční správce odeslal žádost matky dlužníka k vyjádření zajištěnému věřiteli ACEMA Credit Czech, a.s. Zajištěný věřitel s navrženým postupem souhlasil a udělil pokyn ke zpeněžení nemovitosti matce dlužníka. Podle § 22 odst. 1 OZ osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen partner ); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí. Dle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Podle § 295 odst. 3 věta prvá IZ na návrh osoby uvedených v odstavci 1 a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Podle § 66 odst. 1 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení poklesne počet členů věřitelského výboru ustanoveného schůzí věřitelů na méně než 3, vykonává působnost věřitelského výboru až do potvrzení nové volby nebo doplňující volby členů věřitelského výboru do počtu nejméně 3 a za podmínek stanovených v odstavci 2 až do jmenování prozatímního věřitelského výboru insolvenční soud. Z insolvenčního spisu bylo zjištěno, že prozatímní věřitelský výbor nebyl ustanoven a volba prozatímního věřitelského výboru nebyla dosud učiněna. Insolvenční soud tak dle § 66 odst. 1 IZ vykonává působnost věřitelského orgánu do doby, než bude jmenován věřitelský orgán. Insolvenční soud vykonávající působnost věřitelského orgánu namísto prozatímního věřitelského výboru nemá proti návrhu insolvenčního správce povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka námitek.

Souhlas s prvopisem potvrzuje Věra Hartlová

Vzhledem ke shora uvedenému soud žádosti insolvenčního správce v souladu s § 295 IZ vyhověl a rozhodl o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Hradec Králové 15. ledna 2018

JUDr. Jolana Maršíková v. r. samosoudkyně

Souhlas s prvopisem potvrzuje Věra Hartlová