KSHK 42 INS 23417/2015-A-15
Č. j.: KSHK 42 INS 23417/2015-A-15/celk. 3

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v insolvenční věci dlužnice: Marharyta Ivanivna Rejzková Hončarova, r. č: 495531/376, bytem Sobíňov 50, 582 62 Sobíňov a dlužníka: Jaroslav Rejzek, r. č: 430221/034, IČO 14535394, bytem Sobíňov 50, 582 62 Sobíňov, o návrhu na předběžné opatření

takto:

I . Návrhy na nařízení předběžného opatření navrhovatele soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, ze dne 05.10.2015 a ze dne 07.10.2015, se z a m í t a j í .

II. Soud ukládá navrhovateli JUDr. Juraji Podkonickému, Ph.D., soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet zdejšího soudu č. 3703-6828511/0710, variabilní symbol 4802341715, konstantní symbol 1148, soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč za podání návrhu na nařízení předběžného opatření

Odůvodnění:

Dne 17.09.2015 byl Krajskému soudu v Brně doručen insolvenční návrh dlužníků spojený s návrhem na povolení oddlužení. Zahájení insolvenčního řízení bylo oznámeno vyhláškou č. j. KSBR 39 INS 23417/2015-A-2, zveřejněnou v insolvenčním rejstříku dne 17.09.2015 v 10:20 hodin. Usnesením č. j. KSBR 39 INS 23417/2015-A-5 ze dne 18.09.2015 Krajský soud v Brně vyslovil svou místní nepříslušnost a po právní moci tohoto usnesení byla věc postoupena Krajskému soudu v Hradci Králové jako insolvenčnímu soudu místně příslušnému. Podáními doručenými Krajskému soudu v Brně dne 13.10.2015 navrhl soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D. vydání předběžného opatření dle § 82 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ). Soudní exekutor navrhl, aby soud vydal usnesení, kterým nařizuje předběžné opatření, kterým omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Juraji Podkonickému, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, se umožňuje provést již nařízenou exekuci prodejem spoluvlastnického podílu povinného ve výši ideální 1/2 na nemovitých věcech: pozemku parc. č. St. 16/1 o výměře 1037 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba Sobíňov, č.p. 50 (rod. dům) se všemi součástmi a příslušenstvím, vše zapsané na listu vlastnictví 269, pro okres Havlíčkův Brod, obec Sobíňov a katastrální území Sobíňov, vedenou pod sp. zn. 067 EX 4213/09 a pod sp. zn. 067 EX 1739/11 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl pro dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 40 INS 36/2015 k dispozici v tomto řízení. Soudní exekutor ve svých návrzích mimo jiné uvedl, že vede exekuční řízení proti insolvenčním dlužníkům Jaroslavu Rejzkovi a Marharytě Ivanivně Rejzkové, kteří v exekučním řízení vystupují jako povinní. Tato exekuční řízení jsou u soudního exekutora vedena pod sp. zn. 067 EX 4213/09 a 067 EX 1739-11. V exekučních řízeních činil exekutor kroky směřující k prodeji shora uvedené nemovitosti. Usnesením č. j. 067 EX 4213/09-63 ze dne 28.05.2012 určil cenu spoluvlastnického podílu povinného Jaroslava Rejzka na nemovitých věcech. Dražební vyhláškou č. j. 067 EX 4213/09-77 ze dne 08.10.2012 bylo na den 14.11.2012 nařízeno dražební jednání. Dražba byla neúspěšná a proto bylo dražební vyhláškou č. j. 067 EX 4213/09-102 ze dne 11.09.2013 nařízeno na den 24.10.2013 opakované dražební jednání, které rovněž nebylo úspěšné. Soudní exekutor dražební vyhláškou č. j. 067 EX 4213/09-157 ze dne 05.08.2015 nařídil opakovanou dražbu spoluvlastnického podílu povinného na nemovitých věcech a to na den 22.09.2015. Z důvodu dalšího insolvenčního návrhu povinného ze dne 17.09.2015 musel soudní exekutor odročit usnesením č.j. 067 EX 4213/09-174 dražbu na neurčito. Usnesením č. j. 067 EX 1739/11-60 ze dne 14.05.2012 určil cenu spoluvlastnického podílu povinné Marharyty Ivanivny Rejzkové Hončarové na nemovitých věcech. Dražební vyhláškou č. j. 067 EX 1739/11-69 ze dne 05.10.2012 bylo na den 14.11.2012 nařízeno dražební jednání. Dražba byla neúspěšná a proto bylo dražební vyhláškou č. j. 067 EX 1739/11-98 ze dne 10.09.2013 nařízeno na den 24.10.2013 opakované dražební jednání, které rovněž nebylo úspěšné. Soudní exekutor dražební vyhláškou č. j. 067 EX 1739/11-148 ze dne 31.07.2015 nařídil opakovanou dražbu spoluvlastnického podílu povinné na nemovitých věcech a to na den 22.09.2015. Z důvodu dalšího insolvenčního návrhu povinné ze dne 17.09.2015 musel soudní exekutor odročit usnesením č.j. 067 EX 1739/11-162 dražbu na neurčito. Návrhy na nařízení předběžného opatření byly Krajskému soudu v Hradci Králové postoupeny dne 15.10.2015. Insolvenční soud usnesením vydaným dne 19.10.2015 pod č. j. KSHK 42 INS 23417/2015-A-13 zjistil úpadek dlužníků. Současně ustanovil insolvenčním správcem Mgr. Pavla Bureše, IČO 66224748, se sídlem Československé armády 556, 500 03 Hradec Králové. Rozhodnutí o úpadku bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 19.10.2015 v 16:52 hodin. Tímto okamžikem nastaly účinky spojené s rozhodnutím o úpadku (§ 89 odst. 1 IZ). Podle § 140e odst. 1 IZ v době, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku, nelze nařídit nebo zahájit výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty; to neplatí pro nařízení nebo zahájení výkonu rozhodnutí nebo exekuce na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 IZ. Insolvenční soud návrhy soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D. na nařízení předběžného opatření zamítl, když věřitelé dlužníků budou nadále uspokojováni podle pravidel předepsaných insolvenčním zákonem pro způsob řešení úpadku oddlužením.

Současně soud uložil soudnímu exekutorovi povinnost k úhradě soudního poplatku za podání návrhu na nařízení předběžného opatření ve výši 1.000,-Kč (výrok II.), a to v souladu s § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění, a položky 5 sazebníku poplatků.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Hradci Králové dne 26. listopadu 2015

JUDr. Jolana Maršíková v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Petra Havlíčková