KSHK 42 INS 22604/2015-B-30
KSHK 42 INS 22604/2015-B-30/celk.2

USNESENÍ

Krajský soudu v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Jolanou Maršíkovou v insolvenční věci dlužníka Karla Nováka, RČ: 490715/063, IČ 42183545, bytem Zákoutí 57, 541 03 Trutnov, o návrhu dlužníka na vydání předběžného opatření

t a k t o:

Návrh dlužníka ze dne 5. 10. 2016, doplněný podáním ze dne 17. 10. 2016, na vydání předběžného opatření, kterým by insolvenční soud odložil na dobu neurčitou elektronickou dražbu nemovitých věcí ve vlastnictví dlužníka, nařízenou na den 22. 11. 2016, se zamítá.

Odůvodnění

Podáním ze dne 5. 10. 2016 navrhl dlužník vydání předběžného opatření, kterým by insolvenční soud odložil dražbu nemovitých věcí ve vlastnictví dlužníka nařízenou na den 22. 11. 2016. V návrhu dlužník uvedl, že pravomocné usnesení insolvenčního soudu o prohlášení konkursu na majetek dlužníka bylo napadeno dovoláním podaným k Nejvyššímu soudu. Za daného procesního stavu se jeví dlužníkovi prodej nemovitých věcí v jeho vlastnictví jako předčasný, neboť v případě, bude-li dovolání dlužníka vyhověno, vznikne dlužníkovi značná škoda. Podáním ze dne 17. 10. 2016 dlužník ještě doplnil, že nemovitosti mají být v dražbě nabízeny za částku 400.000,-Kč. Dlužník namítá, že nebyl insolvenčním správcem seznámen se znaleckým posudkem a že s oceněním nemovitostí na 500.000,-Kč nesouhlasí, neboť má za to, že cena zpeněžovaných nemovitostí je podstatně vyšší.

Insolvenční řízení ve věci dlužníka Karla Nováka bylo zahájeno k samotnému návrhu dlužníka spojenému s návrhem na povolení oddlužení. Dne 22. září 2015 byl zjištěn úpadek dlužníka; rozhodnutí nabylo právní moci dne 28. října 2015. Dne 17. prosince 2015 proběhlo u insolvenčního soudu přezkumné jednání a schůze věřitelů. Do insolvenčního řízení se přihlásilo celkem 6 věřitelů s pohledávkami v objemu 13.303.529,66 Kč. Mezi přihlášenými věřiteli jsou i 2 zajištění věřitelé s pohledávkami v objemu 1.504.640,33 Kč. Všechny přihlášené pohledávky byly při přezkumném jednání zjištěny. Vzhledem k tomu, že nebylo možno řešit úpadek dlužníka ani oddlužením ve formě splátkového kalendáře, ani ve formě oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, insolvenční soud usnesením z 21. prosince 2015 návrh na povolení oddlužení zamítl a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs. Dlužník napadl usnesení o prohlášení konkursu odvoláním, Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 10. srpna 2016 rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil jako věcně správné. Usnesení o prohlášení konkursu tak nabylo právní moci dne 16. srpna 2016. Dlužník napadl usnesení o prohlášení konkursu dovoláním, o odvolání nebylo dosud rozhodnuto. isir.justi ce.cz majetku, který slouží k zajištění pohledávky zajištěného věřitele, insolvenční správce je při tomto prodeji vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení. V takovém případě se ke zpeněžení nevyžaduje ani souhlas insolvenčního soudu, ani souhlas věřitelského výboru nebo zástupce věřitelů. Insolvenční správce obdržel pokyn zajištěného věřitele ke zpeněžení. Podle ust. § 283 odst. 2 IZ platí, že ke zpeněžení majetkové podstaty lze přikročit teprve po právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu. Usnesení o prohlášení konkursu nabylo právní moci. Pro úplnost insolvenční soud připomíná, že pokud by bývalo bylo možno řešit úpadek dlužníka jednou či druhou formou oddlužení, a pokud by zajištěný věřitel udělil pokyn ke zpeněžení dlužníkova majetku, insolvenční správce by byl povinen ke zpeněžení přistoupit. Podle ust. § 398 odst. 3 IZ platí, že při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zajištění věřitelé uspokojí pouze z výtěžku zpeněžení zajištění; při tomto zpeněžení se postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžování zajištění v konkursu. Podle ust. § 398 odst. 2 IZ pak platí, že při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty se postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení majetkové podstaty konkursu a zpeněžení majetkové podstaty při oddlužení má tytéž účinky jako zpeněžením majetkové podstaty v konkursu.

Z předložené vyhlášky ze dne 30. září 2016 je patrno, že insolvenční správkyně hodlá podle pokynu zajištěného věřitele zpeněžit nemovitý majetek ve vlastnictví dlužníka v elektronické dražbě prostřednictvím organizátora PROKONZULTA a.s.. Nemovitý majetek byl oceněn na částku 500.000,-Kč a nejnižší podání bylo stanoveno na částku 400.000,-Kč.

Pokud dlužník v návrhu na vydání předběžného opatření namítá, že napadl usnesení o prohlášení konkursu dovoláním, je tato námitka nerelevantní, též s přihlédnutím k tomu, že ke zpeněžování předmětných nemovitostí by nutně muselo dojít jak při řešení úpadku konkursem, tak při řešení úpadku dlužníka oddlužením v jedné či druhé formě. Pokud dlužník namítá, že odhadní a vyvolávací cena jsou nízké a že majetek je možno prodat za kupní cenu vyšší, pak je to zprávě dražba, kterou je možno dosáhnout objektivním způsobem kupní cenu v místě a čase obvyklou.

Insolvenční soud tedy návrh na vydání předběžného opatření zamítl, neboť neshledal důvody, pro které by zpeněžení nemělo proběhnout.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

V Hradci Králové dne 4. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: Věra Hartlová JUDr. Jolana Maršíková, v. r. soudce